Opplysning, råd og veiledning fra NAV inkl. gjeldsrådgiving

Fase 3: Økonomisk rådgivning i komplekse saker og gjeldsrådgivning

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
NAV gir opplysning, råd og veiledning
Fase 2
Tjenesten opplysning, råd og veiledning herunder økonomisk rådgivning
Fase 3
Økonomisk rådgivning i komplekse saker og gjeldsrådgivning
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Formålet med økonomisk rådgivning i komplekse saker og gjeldsrådgivning er å forebygge økonomiske problemer, søke å løse akutte økonomiske problemer, og å bidra til å finne helhetlige og varige løsninger. For personer i overgangs- og etableringsfaser med lav inntekt/ inntektsreduksjon og for brukere som i lengre perioder mottar stønader og ytelser som inntektssikring, er økonomisk rådgivning særlig relevant.

Det er tatt utgangspunkt i veileder til bruk ved økonomisk rådgivning i komplekse saker og gjeldsrådgivning.

Resultater fra fasen

NAV-veileder har tatt utgangspunkt i brukers økonomiske problemer og kategorisert disse jfr. de tre ulike tiltaksnivåene, se lenke nedenfor. Disse ulike nivåene beskriver graden av betalingsproblemer hos brukeren. Hvilket tiltaksnivå som bør settes inn, for å avhjelpe situasjonen, er avhengig av hvilke opplysninger som kommer fram i kartleggingsfasen. Selve veiledningen og praktisk bistand med gjeldsordning etter gjeldsordningsloven utføres av namsmannen.

Målet med veilederen er å øke kompetansen når det gjelder rutiner og praktiske fremgangsmåter til bruk ved økonomisk rådgivning og forhandlinger med kreditorer.  

Veilederen består av følgende kapiteler:

 1. Om veilederen
 2. Økonomisk rådgiving
 3. Behandling av førstegangshenvendelser fra bruker
 4. Skaffe oversikt over brukers situasjon
 5. Tiltak
 6. Oppfølging
 7. Fagstoff

Kapittel sju består av en rekke fagartikler. Kapittelet er ment som et oppslagsverk ved problemstillinger som krever særlig innsikt og kunnskap. Til hver fagartikkel er det utarbeidet en hjelpetekst som gir en kort innføring i de ulike temaene.

 • NAV kartlegger brukers økonomiske situasjon
 • Det tas kontakt med kreditorer
 • Betalingsforslag utarbeides
 • Namsmannen bistår med gjeldsordning
 • NAV-kontoret
 • Namsmannen vedrørende gjeldsordning
Veileder til bruk ved økonomisk rådgivning.
 • Lov om sosiale tjenester § 17
 • Gjeldsordningslovens § 1-5