Egenevaluering av tjenestetilbudet

FM i Trøndelag har utviklet et skjema for kommunene for egenevaluering av tjenestene til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk sykdom. 

Nyttig for alle kommuner

Egenvurderingsskjemaet som ble brukt av Fylkesmannen overfor kommuner i Trøndelag, kan brukes av kommuner i hele Norge for å se om tjenestene kommunen gir til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse (ROP-gruppen) er i tråd med lov og forskrift. 

Bruk av skjemaet i Trøndelag

Fylkesmennene i hele landet gjennomførte i 2017-2018 et landsomfattende tilsyn med tjenester til voksne personer med ROP-lidelse. Tilsynet var rettet mot DPS i spesialisthelsetjenesten og mot kommunens tjenester til personer over 18 år, og oppdraget var gitt av Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte tilsyn ved Orkdal DPS og Stjørdal DPS og hos seks kommuner. Tilsynet viste at kommunene har et forbedringspotensial i tjenesteytingen. Funnene i de seks kommunene ligger på Fylkesmannens hjemmeside for 2018. Funnene etter tilsynet i alle landets kommunene er beskrevet i en egen samlerapport

I etterkant ønsket Fylkesmannen i Trøndelag at alle de andre kommunene i Trøndelag skulle gjennomgå tjenestene gitt i sin kommune, for å se om det også der var et forbedringspotensiale i tjenesteytingen. Fylkesmannen utarbeidet derfor et egenevalueringsskjema som skulle benyttes. 

Hvis kommunene på bakgrunn av egenvurderingen konkluderte med at praksis ikke er i tråd med lov og forskrift, skulle det foretas en vurdering av årsak til lovbrudd(ene). Kommunen skulle deretter utarbeide en plan for å rette på lovbruddene. Planen skulle inneholde fire elementer: 

  • tiltak som iverksettes for å rette lovbruddet
  • hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene ble iverksatt
  • hvordan ledelsen vil gjennomgå at tiltakene har tilstrekkelig effekt
  • frist for å sikre fremdrift

Egenvurderingsskjema, redegjørelse for årsak til lovbrudd og plan for å rette avvik måtte deretter sendes inn til Fylkesmannen av kommunene i Trøndelag oktober 2019. 

Last ned skjemaet

Her finner du skjemaet som er utarbeidet av Fylkesmannen i Trøndelag.