Arbeidsinkludering

Fase 2: Kartlegging og bistand fra NAV til å komme i arbeid

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Muligheter for deltakelse i arbeidslivet
Fase 2
Kartlegging og bistand fra NAV til å komme i arbeid
Fase 3
Beholde arbeid
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Fasen innebærer samtaler om konkrete muligheter på arbeidsmarkedet som matcher arbeidssøkers interesser og ferdigheter, kartlegging av arbeidssøkers situasjon og hvilke utfordringer som må løses for at arbeidssøker skal kunne komme i og stå i arbeid, etablering av samarbeid og oppstart i arbeid, utdanning eller tiltak.

Kartlegging og bistand til å komme i arbeid

  • Arbeidssøkers individuelle behov ligger til grunn for oppfølgingen som gis fra NAV. Kartleggingen av arbeidssøkers ferdigheter, kunnskap og erfaringer vurderes opp mot arbeidsgiveres etterspørsel etter arbeidskraft. Arbeidssøker er den som best kjenner egne behov og jo mer de tar eierskap og er aktive i egen prosess, jo bedre muligheter vil de ha til å få riktig bistand på riktig tidspunkt. NAV har digitale tjenester der arbeidssøkere formidler egne behov og kan utforske sine muligheter på arbeidsmarkedet.
  • Veiledningen innebærer at både veileder og arbeidssøker identifiserer styrker og ressurser hos arbeidssøker og deretter kobler det mot konkret kunnskap om muligheter i arbeidslivet, øker sjansen for raskere jobbtilknytning og god jobbmatch.
  • Forskning og erfaring viser at bistand til aktivt jobbsøk der arbeidssøkerens ønsker står i sentrum, er den viktigste prediktor for jobbfastholdelse

I denne fasen får arbeidssøker veiledningssamtaler der fokus er arbeidssøkers muligheter på arbeidsmarkedet, hva som er arbeidssøkers ønsker, ressurser og ferdigheter og hva som kan være en utfordring ved valg av arbeidssted og arbeidsoppgaver. I denne fasen gjennomføres det en grundig kartlegging av arbeidssøkers situasjon og det identifiseres utfordringer og hindringer som må adresseres for at arbeidssøker skal kunne komme i arbeid. Boligforhold, økonomi, behandling fra helsetjenestene og familiære forhold etc. er viktige faktorer å kartlegge. Dersom arbeidssøker får oppfølging fra flere aktører vil det som regel være nødvendig å involvere disse i et samarbeid for å sikre at arbeidssøker får tilstrekkelig støtte til å klare å komme i arbeid. Målet med denne fasen er at arbeidssøker kommer i arbeid med bistand fra NAV-veileder eller andre med en oppfølgingsrolle mot arbeid.

Ved etablering av et arbeidsforhold kan det være et godt virkemiddel å utarbeide en jobbstøtteplan eller å bruke en tilretteleggings- og oppfølgingsavtale. Avtalen kan brukes som et prosessverktøy i oppfølgingen og beskrive mål, varighet, mulighet for forlengelse, hyppighet og hensikt med oppfølging fra NAV og andre i hjelpeapparatet.

Erfaring fra utprøving av metoder: integrert samarbeid og arbeidsrettet oppfølging

NAV og helsetjenestene prøver ut ulike samarbeidsmodeller der arbeidssøkere med psykiske helseproblemer mottar arbeidsrettet oppfølging fra NAV kombinert med behandling fra helsetjenestene. Forskningen viser at metoder som integrerer arbeidsrettet oppfølging i behandlingen fra helsetjenestene, gir bedre resultater i form av at arbeidssøkere kommer i arbeid sammenlignet med arbeidsrettet oppfølging som ikke er integrert i behandling (IPS/Individuell jobbstøtte). Forskning viser også at arbeidsrettet oppfølging kan medføre reduserte behandlingskostnader i helsetjenestene. Ikke alle NAV-kontorer har et integrert samarbeid med helsetjenestene.

For de som ikke har aktiv behandling, men har behov for tett individuell oppfølging for å komme i og stå i arbeid, vil oppfølging etter metoden Supported employment (SE) være aktuelt. SE er en kunnskapsbasert metode som har gode resultater med arbeidsinkludering for personer med bistandsbehov. Metoden innebærer rask formidling til ordinært arbeid og at eventuell opplæring bør skje på arbeidsplassen. Metoden innebærer en spesialisert oppfølgingsrolle på samme måte som IPS, som bistår arbeidssøker med å skaffe en jobb som matcher vedkommende sine interesser, ønsker og ressurser. Jobbspesialisten skal gi oppfølging av arbeidsrelasjonen med utgangspunkt i arbeidssøkers og arbeidsgiver behov, og jobber sammen med øvrige ansatte i hjelpetjenestene for å sikre en koordinert støtte til den enkelte.

Integrerte tjenester – samarbeid mellom flere aktører

I tillegg til arbeidsrettet bistand fra NAV og behandling fra helsetjeneste er det avgjørende at arbeidssøker har tilfredsstillende boforhold. Dette er en forutsetning for å komme i, og for å opprettholde en varig tilknytning til arbeidslivet. Økonomiske problemer kan på tilsvarende måte være belastende og til hinder for arbeidstilknytning. Det er viktig å forebygge og løse økonomiske problemer så tidlig som mulig, og særlig i overgangs- og etableringsfaser med lav inntekt, inntektsreduksjon og i lengre perioder med stønad og ytelser som inntektssikring.

Resultater fra fasen

Arbeidssøkere med behov for oppfølging fått bistand til å komme i ordinært arbeid. Hjelpeapparatet vil i fellesskap legge til rette ved å bistå med støtte dersom det er forhold utenom selve arbeidsforholdet som fungerer som hindringer for å etablerer og opprettholde arbeidstilknytningen.

Aktuelt nettsted: arbeidsplassen.no NAV har fornyet sine selvbetjente CV- og stillingstjenester. Her får arbeidssøkere Norges største oversikt over ledige stillinger, i tillegg til at de kan bli funnet av arbeidsgivere. Tjenestene er kostnadsfrie.

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) L16.06.2006 nr. 20