Etterinstallering av heis i eksisterende boligmasse

Fase 1: Fra ide om heis til vedtak om prosjektering

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Fra ide om heis til vedtak om prosjektering
Fase 2
Fra prosjektering til vedtak om etterinstallering av heis
Fase 3
Etterinstallering av heis
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

I forkant av et heisprosjekt er det ofte gjennomført en tilstandsvurdering av boligeiendommen. For lavblokker kan den indikere behov og mulighet for etterinstallering av heis.

Arbeidet med etterinstallering av heis starter i styret til boligselskapet (borettslaget) eller sameiet. Det er styret som driver frem heisprosjektet fra idé til gjennomføring. I samarbeid med boligbyggelaget eller annen ekstern rådgiver utarbeider styret et forslag om at det skal gjennomføres et forprosjekt. Kostnaden for prosjektering ofte er lav, og det er derfor ikke behov for et generalforsamlings-/sameivedtakvedtak, men for å sikre kjennskap til prosessen bør generalforsamlingen/sameiermøtet stemme over forslaget.

Om et heisprosjekt blir vedtatt bør boligselskapet engasjere en prosjektleder fra boligbyggelaget, eller annen ekstern aktør, som skal ha ansvaret for arbeidet videre. Sammen med prosjektleder utarbeider styret en søknad til Husbanken med budsjetterte kostnader for prosjekteringen. Ved prosjektering bør en vurdere følgende forhold:

 • I hvilken grad det er mulighet for å installere en heis på en hensiktsmessig måte. Er det plass i det eksisterende trappeløpet eller er det plass til å etablere heis på utsiden av bygget?
 • Muligheter for å styrke den universelle utformingen av uteområder og andre fellesområder som oppgangen.
 • Mulighetene for å kombinere etterinstallering av heis med miljø og energitiltak.
 • Alternative løsninger og kostnadsvurdering.
 • Estetiske og arkitektoniske hensyn.
 • Finansieringsmuligheter (Egenkapital, Husbanken, NAV, privat bank)

Mens styret arbeider med utredning og forprosjekt er det viktig at informasjonen mot beboerne er hyppig og god, slik at beboerne er oppdatert underveis.
Samtidig det arbeides med et forprosjekt bør styret opprette kontakt med kommunen slik at arbeidet med en byggesøknad når prosjekteringen er fullført blir enklere.

Resultater fra fasen

 • Kunnskap om nytten boligselskapet eller sameiet har av heisen.
 • Informasjon om hvordan en ferdig heisløsning vil se ut.
 • Informasjon om kostnad knyttet til en etterinstallering av heis og overslag på økte fellesutgifter.
 • Grunnlag til å ta sak om installering av heis opp på generalforsamling.
 • Tilsagn på tilskudd til prosjektering.
 • Kontakt med kommunen opprettet og informering med tanke på byggesøknad og kartlegging av personer med behov for trappeheis.

 • (Alternativt) Tilstandsvurdering av boligselskapet/sameiet viser behov og mulighet for heis.
 • Boligselskapet tar initiativ til å starte opp et forprosjekt for å kartlegge mulighetene for etterinstallering av heis i de aktuelle lavblokkene i sitt boligselskap.
 • Styret kontakter boligbyggelag og/eller annen rådgiver til å bidra i arbeidet og utarbeider en skisse til forprosjekt.
 • Styret legge frem et forslag for generalforsamlingen om at det skal igangsettes et forprosjekt. Generalforsamlingen beslutter at det skal igangsettes et forprosjekt.
 • Styret informerer om personrettede ordninger som bostøtte, tilskudd til utredning og prosjektering og tilskudd til tilpasning.
 • Styret engasjerer prosjektleder, enten gjennom boligbyggelaget eller ekstern konsulent.
 • Borettslaget søker Husbanken om tilskudd til prosjektering av heis
 • Styret informerer kommunen om at det arbeides med et heisprosjekt, slik at arbeidet med byggesøknaden kommer tidlig i gang.
 • Boligselskapet/sameiet, ved styret: Vurdere, initiere og legge fram forslag om forprosjekt for etterinstallering av heis
 • Boligbyggelaget: Understøtte borettslag/sameiet i arbeidet med kompetanse og erfaring
 • Husbanken: Gir tilskudd til prosjektering av heis og kan bidra med kompetanse underveis.
 • Kommunen: Godkjenner byggesøknad etter prosjektert heisløsning.