Fra friomsorg - straffegjennomføring i samfunnet

Fase 1: Kartlegging

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartlegging
Fase 2
Gjennomføring
Fase 3
Videreføring
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kartleggingen består av individuelle samtaler med domfelte med utgangspunkt i BRIK (behov- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen) eller andre kartleggingsverktøy.

Resultater fra fasen

Målet med kartleggingen er å opparbeide en god relasjonen til domfelte, samt å samle inn informasjon om behov og ressurser hos domfelte slik at straffegjennomføring kan tilpasses i størst mulig grad.

  1. Personen blir kalt inn for å gjennomføre straff i samfunnet, intervjuet i forbindelse med utarbeidelse av personundersøkelse eller blir overført fra fengsel for å gjennomføre møteplikt i siste del av straffegjennomføringens lengde.
  2. Saksbehandler i friomsorgen tar imot vedkommende og starter kartleggingen.
  3. Saksbehandler i friomsorgen utarbeider straffegjennomføringstiltak i samarbeid med domfelte. Ved personundersøkelser blir kartleggingen sendt domstolen eller påtale.

Saksbehandler i friomsorgen har individuelle kartleggingssamtaler med domfelte ved oppstart av straffegjennomføring.

I mange tilfeller foreligger det kartlegging gjort før straffegjennomføringen iverksettes. Det kan for eksempel være personundersøkelse eller kartlegging gjort i fengsel.

Kriminalomsorgens etiske og profesjonsspesifikke retningslinjer

Handlingsrom

Selv om reglene for straffegjennomføring i samfunnet er klare og utfyllende er det rom for skjønnsutøvelse. Det kan for eksempel være knyttet til når samfunnsstraffen skal avbrytes og at det skal sendes en begjæring om omgjøring til fengsel. Her skal det lokale friomsorgskontoret ta hensyn til alder og vilkårsbruddets alvorlighetsgrad.