ARBEIDSPROSESS

Fra barnevernsinstitusjon og fosterhjem

Kort om arbeidsprosessen

Barn som er plassert i fosterhjem eller institusjon kan motta tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år og frem til 23 år, jfr. barnevernloven (bvl) § 1-3, 2. ledd. Målsettingen med å gi ettervernstiltak til ungdom i barnevernet etter fylte 18 år, er at ungdommene skal få nødvendig hjelp og støtte i overgangsfasen til en selvstendig voksentilværelse. 

Bakgrunn

Barneverntjenesten skal, i god tid før ungdommen fyller 18 år informere om adgangen til å opprettholde tiltak etter fylte 18 år, og avklare hva hun eller han selv ønsker.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Planleggingen av eventuelle etterverntiltak
Fase 2
Å finne egnet bolig og planlegge eventuelle oppfølgingstiltak
Fase 3
Oppfølging og evaluering av ettervernstiltaket
Ansvarsgruppe
En gruppe med representanter fra ulike faginstanser som planlegger og gjennomfører helhetlig tjenestetilbudet til den enkelte person. Formålet med å etablere en ansvarsgruppe er at tjenestilbudet skal bli helhetlig, koordinert og målrettet.
Barnevernsinstitusjon
Det finnes ulike type barnevernsinstitusjoner i Norge og de fleste er rettet mot ungdom. Barn som er under 12 år blir som regel plassert i fosterhjem. Når ungdommene bor på barnevernsinstitusjonen deltar de i dagliglivet på institusjonen, går på vanlig skole og deltar på fritidsaktiviteter. De aller fleste har kontakt og samvær med egen familie.
Ettervern

Tiltak som tilbys personer som oppfølging etter behandling og til barn som har bodd i fosterhjem og i barnevernsinstitusjon. Formålet med å gi ettervernstiltak for personer i aldersgruppa 18-23 år, er for å gi nødvendig hjelp og støtte i overgangsfasen til selvstendige liv som voksne. 

Fosterhjem
Privat hjem som tar vare på barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barnets familie og barneverntjenesten i kommunen om barnets behov og barnets fremtid.
Tiltaksplan
Brukes av ulike instanser i ulike sammenhenger, her nevnes to: 1) UDIs asylmottak skal sørge for at enslige mindreårige asylsøkere blir kartlagt, og at det blir utarbeidet en individuell tiltaksplan mens de bor i statlige mottak. 2) Unntaksvis får barn hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester, da skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan.

 Det følger av barnevernlovens § 4-1, annet ledd, som et sentralt prinsipp at barn og ungdom har rett til å bli hørt og medvirke i egen sak. Ungdommen skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og gis mulighet til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter.

Familieråd kan være en hensiktsmessig metode for å avklare behovet for ettervern. Familieråd etableres i samråd med ungdommen. Mer informasjon om familieråd finnes her: https://www.bufdir.no/familierad/

Bostipend 

Lånekassen kan bistå ungdommen med bostipend, dersom barneverntjenesten dokumenterer at ungdommen ikke kan bo hos sine foresatte. Se forskrift for utdanningsstøtte § 17-2. 

Bostipend kan også gis når søkeren må bo utenfor foreldrehjemmet på grunn av andre særlige forhold av personlig eller sosial karakter.

Bostøtte

 • Boveileder for ungdom

  Utekontakten i Bergen har laget en veileder for ungdommer som skal flytte for seg selv for første gang. Tittelen på veilederen sier det meste: «Tusen ting å huske på». Overgangen til egen bolig kan være vanskelig. Boveilederen skal være en støtte i prosessen og gir tips om alt fra leting på Finn.no og visninger, til praktiske gjøremål som strømavtale og rydderutiner.

  Kommune
  Bergen kommune
 • Fra ungdom til voksen

  Bydel Bjerke hadde behov for å øke innsatsen rundt ungdom i alderen 17-25 år. Det var ønskelig med et tettere samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV. Prosjektet Fra Ungdom til Voksen ble utviklet som en del av Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) i perioden 2011-2015. Gjennom deltakelsen i programmet ble prosjektet utviklet, blant annet for å bidra til helhetlig boligsosialt arbeid i bydelen.

  Kommune
  Oslo kommune
 • Foyer Bodø

  Foyer Bodø er et tilbud til ungdom mellom 16 og 23 år som er - eller står i fare for å bli - bostedsløse, og har behov for hjelp og veiledning. Foyer Bodø er tilknyttet barneverntjenesten i kommunen. Ungdommene som søkes inn i Foyer er allerede i kontakt med NAV, Flyktningkontoret eller Barneverntjenesten i kommunen. Foyer tilbyr bolig, veiledning og bistand til koordinering, tilrettelagt den enkelte ungdommen, slik at det er lettere for ungdommen å få oversikt og ta styring i eget liv. Det skapes et hjem, og endring i eget liv skapes gjennom trygg og god tverrfaglig oppfølging som bidrar til selvstendige unge voksne.

  Kommune
  Bodø kommune
 • Oppfølgingsrutine rusmiddelavhengige: institusjon-bolig

  Overgangen mellom institusjon og bolig er sårbar og resulterer ofte i reinnleggelse i institusjon. For å gjøre denne overgangen mindre sårbar og at den enkelte lykkes bedre i bosettingen i egen bolig utviklet Oslo kommune en rutine for hvordan dette arbeidet best ivaretas.

  Kommune
  Oslo kommune
 • Boplan for leietakere i kommunale utleieboliger

  En boplan skal ikke erstattet behovet for vedtaksbaserte tjenester, men være et supplement og en hjelp til å styrke hverdagsmestringen og mulighetene i det ordinære leie-/eiemarkedet i løpet av kontraktsperioden i kommunal utleiebolig. Boplanen inneholder hovedmål og konkrete tiltak, utformet sammen med leietaker etter en recoveryorientert tilnærming. Boplanen er ment å koordinere de ulike elementene som spiller inn for en god og trygg boligkarriere. Boplanen er frivillig.

  Kommune
  Nittedal kommune
 • STULI - særskilte tiltak for ungdom i Lister - et boligsosialt prosjekt

  Formålet med prosjektet var å utvikle en metodehåndbok – et verktøy med tips og råd for ansatte som jobber med ettervernsarbeid i barnevernet og annet boligsosialt arbeid. Metodehåndboken inneholder rutiner og tiltak som retter seg mot ungdom i Lister barnevern mellom 16 og 23 år, som ikke kan bo hjemme. Ønsket var å lage gode lokale løsninger som et alternativ til statlige barneverntiltak (institusjonsplassering). Forskjellige boformer med forskjellig grad av oppfølging er vurdert. Metodehåndboken inneholder videre tiltak som retter seg mot dagtilbud, sosialt liv, økonomi og generell livskvalitet.

  Kommune
  Farsund kommune

Annet til hele arbeidsprosessen:

Arbeidsprosessen gjelder ikke for ungdommer under 18 år som etableres i bolig i regi av barneverntjenesten. Elementer i arbeidsprosessen kan likevel være relevante for dette arbeidet.