Norskopplæring og introduksjonsprogram

Bakgrunn

Når flyktningen og dennes familiegjenforente får vedtak om opphold, får personene rettigheter og plikter etter introduksjonsloven. Det er kommunen som er ansvarlig for yte opplæring etter loven.

Merk at loven regulerer både opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og deltagelse i introduksjonsprogram hvor norsk og samfunnskunnskap inngår. Flyktninger uten behov for grunnleggende kvalifisering kan få avslag på introduksjonsprogram, men har fortsatt rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Kort beskrivelse

Introduksjonsprogrammet er et heltids kvalifiseringsprogram som består av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, forberedelse til deltagelse i videre opplæring eller forberedelse til arbeid. I tillegg skal programmet gi deltakerne innsikt i norsk samfunnsliv. Vanligvis varer programmet i inntil to år. Programmet skal alltid tilpasses den enkelte og det skal lages individuell plan. Deltakere får introduksjonsstønad for å delta i program.

Flyktninger som av ulike årsaker får avslag på deltagelse i introduksjonsprogram, skal tilbys opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Undervisningen skal tilpasses den enkelte deltaker og bør knyttes opp mot arbeid eller utdanning. 

Noen flyktninger har allerede startet norskopplæring i asylmottaket, kommunen må bygge videre på de kunnskapene den enkelte flyktning har tilegnet seg. 

For begge ordningene skal opplæringen må starte snarest mulig og innen tre måneder etter flytting til kommunen.

Resultater

Kommunen gir tilbud om introduksjonsprogram etter introduksjonsloven. Programmet er på fulltid og varer vanligvis i inntil 2 år.

Kommunen bør følge deltagerne tett, både gjennom programmet og ved avslutning. Hvor mange går videre til jobb, til utdanning eller påbygning til  andre tiltak som vil gi arbeidstilknytning. Det er tilknyttet krav om internkontroll og tilsyn med kommunens oppfølging av introduksjonsloven.

SSB publiserer resultatene fra introduksjonsprogram, målt et år etter avsluttet program. I IMDis statistikkbank finner du resultatene fra din kommune

Beskrivelse

IMDi beskriver introduksjonsprogrammet på sine hjemmesider:

 • Grunnleggende om programmet, roller og ansvar
 • Kartlegging og individuell plan
 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • Arbeidsretting av introduksjonsprogrammet
 • Skole og utdanning i introduksjonsprogrammet
 • Organisering og samarbeid i kommunen
 • Regler om permisjon, ferie og fravær
 • Tips og anbefalinger

For kommuner som skal gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap utenfor introduksjonsprogram beskriver IMDi:

 • Organisering og innholdet i opplæringen
 • Timer, prøver og fritak
 • Norskopplæring for beboere i asylmottak
 • Hvem har rett til hva slags opplæring
 • Kommunens plikter

Hos IMDi finnes også vedtaksmaler for opplæringen.