Fra asylmottak til kommune

Fase 2: Forberede bosetting

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Formidling av flyktninger
Fase 2
Forberede bosetting
Fase 3
Bosetting og integrering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen legger til rette for bosetting av hver enkelt flyktning. Flere instanser i og utenfor kommunen informeres eller involveres. Integrering i bosettingskommunen fordrer god dialog mellom kommunen og flyktningen, og systematisk og godt samarbeid med boligutleiere, helsetjeneste, barnehage, skole, frivillige organisasjoner mv.

Resultater fra fasen

Flyktningen har gjennom kommunen blitt kjent med sine plikter og rettigheter.

Kommunen skaffer egnet bolig, kommunal eller privat, til husstanden eller bofelleskapet.

Kommunen har forberedt aktuelle kommunale, interkommunale og eventuelt fylkeskommunale tjenester på at de vil få en ny leietaker, elev, deltager, pasient mv og dennes eventuelle særskilte behov. 

 1. Kommuner som har spørsmål til bosettingssaken tar kontakt med IMDis kontaktsenter. 
 2. IMDi vil purre på kommunen dersom kommunens planlagte bosettingsdato i IMDinett overskrides.      
 3. Kommunen kontakter flyktningen og asylmottaket for å avtale praktiske forhold rundt flyttingen og bosettingen.
 4. Kommunen bør spørre flyktningen om han/hun har søkt om familiegjenforening og status på søknaden. Dette for å sikre at husstanden får egnet bolig. IMDi sjekker ikke status på familiegjenforening etter avtale om bosetting i kommunen.
 5. Kommunen forbereder flyktningen på bosettingen. IMDi anbefaler direkte dialog med flyktningene, enten på mottaket eller med bistand fra mottaket. Tydelig og realistisk informasjon om kommunen, type bolig, boforhold og mulige kvalifiseringsløp gir et godt utgangspunkt for bosetting og integrering. Bosetting i bofellesskap bør alltid kommuniseres på forhånd.
 6. Kommunen fremskaffer og tildeler egnet bolig. IMDi anser at enslige flyktninger kan bo i bofellesskap. Kommuner anmodet om å bosette flyktninger kan også inngå avtale med IMDi om bosetting for flyktninger som har funnet bolig selv. Se arbeidsprosessen Avtalt selvbosetting.
 7. I kommuner hvor flyktningen må søke om kommunal bolig, må kommunen bistå flyktningen med utfylling og innlevering av søknaden.
 8. Kommunen klargjør husleieforholdet og avtaler tid for innflytting med utleier og leietaker.
 9. Leiekontrakter signeres enten før eller ved innflytting. Det er kommunen som skal sørge for råd og veiledning og sørge for signering av husleiekontrakt. En del kommuner får hjelp fra asylmottak til å bistå ved søknad om bolig, og til å få signert husleiekontrakt. Asylmottakene har imidlertid ikke plikt til å bistå kommunene i dette. IMDi anbefaler bruk av tolk for gjennomgang av kontraktsvilkårene i husleieavtalen. 
 10. Leieboerforeningen tilbyr juridisk veiledning til kommunene ved bosetting av flyktninger i leid bolig og har informasjon på flere språk på sine nettsider.
 11. Kommunen kan gjerne spørre barn og unge om hva de liker å gjøre på fritiden, og undersøke mulighetene for deltakelse i en fritidsaktivitet.
 12. Kommunen sørger for at kommunale, interkomunale og/eller fylkeskommunale instanser får relevant og nødvendig informasjon om flyktningene som skal bosettes. I helsesaker bør kommunen så tidlig som mulig ha nødvendig dialog med helsetjeneste og/eller spesialisthelsetjeneste. 

 

Underprosess: Norskopplæring og introduksjonsprogram

IMDi: ansvar for å ta kontakt med kommunen hvis flyktningene ikke bosettes innen rimelig tid.

Kommune: ansvar for finne egnet bolig, ansvar for å yte lovpålagte tjenester etter introduksjonsloven, opplæringsloven, barnehageloven og helselovene. Også ansvarlig for å yte andre tiltak og tjenester for å kunne tilby flyktningene likeverdige offentlige tjenester etter forvaltningsloven.

Flyktninger og deres familiegjenforente: ansvar for å delta i introduksjonsprogram, herunder norskopplæring og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, og ansvar for at barn og unge får delta i grunnskoleopplæring.

Fylkesmannen: ansvar for å føre tilsyn med kommunenes tilbud om blant annet introduksjonsprogram, opplæring i norsk- og samfunnskunnskap, samt grunnskole- og barnehagetilbud etter gjeldende lover med tilhørende forskrifter.

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Loven skal styrke grupper av nyankomne innvandreres muligheter til raskt å komme i arbeid. Introduksjonsloven regulerer to ordninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram for kvalifisering til arbeidsliv eller utdanning.

Rundskriv til introduksjonsloven (Q-20/2015)

Rundskrivet er et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å gjennomføre ordningene i introduksjonsloven. Rundskrivet gir utfyllende informasjon om reglene i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter, og er laget som et oppslagsverk.

Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak (UDI RS 2009-040)

Mottakets bosettingsforberedende arbeid skal bidra til å nå det nasjonale målet om rask bosetting i områder med muligheter for kvalifisering, arbeid og utdanning.

Handlingsrom

Introduksjonsloven

Kommunen kan etter loven velge å tilby introduksjonsprogram til flere grupper av flyktninger og deres familiegjenforente. Målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap er vesentlig videre enn for introduksjonsprogram.

 

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon