Flyktninger som finner bolig selv

Fase 2: Bosetting og integrering

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Avtalt selvbosetting av flyktninger
Fase 2
Bosetting og integrering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Flyktningen ankommer kommunen og flytter inn i bolig. Kommunen viser personen eller familien alle praktiske forhold, aktuelle kontor, butikker og relevante instanser. Kommunen tildeler plass i introduksjonsprogram, i skole og barnehage. Barn og unge bør få mulighet til å delta på en fritidsaktivitet.

Resultater fra fasen

Flyktningen får boinformasjon og boveiledning etter behov.

Flyktningen er informert om sine rettigheter og plikter, og registrert hos aktuelle instanser i kommunen og fylkeskommunen. 

Flyktningen er blitt kjent med hvem som gjør hva, når og hvordan for å klare seg de første månedene. Flyktningen har gjennomført helseundersøkelse, og startet nødvendig lege- og/eller tannbehandling. 

Flyktningen vet når de kan begynne i introduksjonsprogram, på skole og/ eller i barnehage og eventuelt andre aktiviteter.

Kommunen har søkt aktuelle tilskudd fra IMDi, og bistått flyktningen med å søke statlig bostøtte fra Husbanken.

Kommunene organiser arbeidet med bosetting av flyktninger på ulikt vis og har ulike betegnelse på enhetene. Kommunen kan her representeres av flyktningetjeneste, bosettingsteam el.  

 1. Kommunen må bidra med boinformasjon og boveiledning ved behov.
 2. Kommunen må sørge for at husstanden har penger eller mulighet til å skaffe seg mat og andre nødvendigheter inntil introduksjonsstønad eller lignende utbetales.
 3. Kommunen sørger for at alle i husstanden registreres hos folkeregisteret.
 4. Kommunen bidrar til at flyktningene får kjennskap til butikk, bank, NAV, skatt, bibliotek mv. 
 5. Kommunen sørger for at husstanden søker statlig bostøtte.
 6. Kommunen sørger for at personer over 18 år med rett og plikt til introduksjonsprogram får plass i introduksjonsprogram, og får utbetalt introduksjonsstønad. 
 7. Kommunen bør sørge for barnehageplass for førskolebarn. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) gir informasjon om tilbud i barnehage for nyankomne barn i alderen 0-6 år
 8. Kommunen skal sørge for at barn i grunnskolealder skrives inn og starter på skolen. Nyankomne barn i grunnskolealder har rett til særskilt språkopplæring. NAFO gir informasjon om skoletilbud til nyankomne barn i alderen 6-16 år. 
 9. Kommunen bør sørge for for at unge over grunnskolealder, 16-24 år, får et opplæringstilbud etter opplæringsloven i samarbeid med fylkeskommunen. Dette kan være tilbud om grunnskole, videregående skole eller en kombinasjon. Nyankomne unge i denne aldersgruppen har som oftest rett til særskilt språkopplæring. NAFO gir informasjon om skoletilbud til nyankomne unge i alderen 16-24 år.   
 10. Kommunen gjør avtale med flyktningene om noen møtetider i de første ukene for å fordele, gjenta og komme med utfyllende informasjon.
 11. Kommunen bør sørge for at flyktninger uten helseundersøkelse fra tiden i asylmottak får dette. Noen kommuner har opprettet spesialhelseteam for ankomst  før flyktningene blir overført til ordinær helsetjeneste. Interkommunalt samarbeid er også mulig. Helsedirektoratet har egen veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.
 12. Kommunen sørger for informasjon om rett til helsehjelp og om fastlegeordningen, og bidrar til at flyktninger uten fastlege får dette.
 13. Kommunen bør bidra til at flyktningen starter opp nødvendig behandling hos lege, tannlege mv.
 14. For flyktninger med alvorlige, kjente funksjonshemninger og/eller atferdsvansker vil IMDi orientere om dette før bosetting. Kommunen kan da søke om ekstra tilskudd ved bosetting.
 15. Kommunen bidrar til at flyktningene blir kjent med tilbud hos lokal frivillighet, mange kommuner har fotballlag, frivillighetssentral, flyktningeguide mv.
 16. Kommunen registrerer oppstart (og endringer) i introduksjonsprogram og/eller norskopplæring i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).
 17. Kommunen sørger for å søke aktuelle tilskudd fra IMDi.

Kommune: ansvar for å godkjenne husleiekontrakten og påse at at husstanden har en egnet bolig, ansvar for å yte lovpålagte tjenester etter integreringsloven, opplæringsloven, barnehageloven og helselovene. Også ansvarlig for å yte andre tiltak og tjenester for å kunne tilby flyktningene likeverdige offentlige tjenester etter forvaltningsloven.

Flyktninger og deres familiegjenforente: ansvar for å delta i introduksjonsprogram, herunder norskopplæring og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, og ansvar for at barn og unge får delta i grunnskoleopplæring.

Statsforvalteren: ansvar for å føre tilsyn med kommunenes tilbud om blant annet introduksjonsprogram, opplæring i norsk- og samfunnskunnskap, samt grunnskole- og barnehagetilbud etter gjeldende lover med tilhørende forskrifter.

Mange kommuner har rutiner for bosetting av flyktninger, brukermedvirkning kan være del av rutinene. Det er god praksis å gjøre aktivitetene over i samarbeid med den som bosettes. Integreringsprosessen begynner i etableringsfasen og det er mye som skal læres og forstås. Det må gis rom for dialog og forklaringer, og det må være rom for innsigelser og tid for å venne seg til en ny hverdag med nye «regler».

Handlingsrom

Hvem som har rett og plikt til introduksjonsprogram, er hjemlet i integreringsloven. Målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap er større enn for introduksjonsprogram. For mer informasjon om introduksjonsprogrammet. Les mer om kvalifisering på IMDi sine nettsider.
Kvalitet ligger i kompetent personale og omtanke i alle ledd, samt individuell oppfølging.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon