Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Fase 3: Helhetlig omsorg for enslige mindreårige

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Formidling av enslige mindreårige flyktninger
Fase 2
Forberede bosetting
Fase 3
Helhetlig omsorg for enslige mindreårige
Fase 4
Mobilisering av lokalsamfunnet og skape tilhørighet
Fase 5
Overgangen til selvstendig liv
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Å sørge for helhetlig omsorg til enslige mindreårige flyktninger betyr å legge til rette for at alle barn og unge som bosettes i en kommune opplever trygge, forutsigbare hverdager med en meningsfull fritid. De har krav på samme omsorg og oppfølging som andre barn og unge i Norge. Å sikre stabilitet slik at de får muligheten til å utvikle seg til selvstendige og aktive samfunnsborgere, er en god investering både for enkeltmennesket og samfunnet. Et godt tjenestetilbud til enslige mindreårige flyktningene forutsetter tett tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører. Dette for å sikre at barnas rettigheter innen opplæring og utdanning, helsetilbud, samt bo- og leveforhold, blir ivaretatt.

Resultater fra fasen

 • Enslige mindreårige som blir bosatt i en kommune opplever en så forutsigbar og trygg hverdag som mulig.
 • Enslige mindreårige opplever at voksne ivaretar deres rettigheter, og at de får samme muligheter som andre barn og unge, og at oppfølgingen tilbyr relasjon og trygghet.
 • Støtteapparatet rundt enslige mindreårige samarbeider tett og godt med fokus på hva som er best for det enkelte barn og ungdom.
 • Enslige mindreårige opplever tilhørighet til sine lokalsamfunn og etablerer nye relasjoner til jevnaldrende og voksne.
 • Enslige mindreårige opplever å bli hørt og at de kan medvirke i eget liv.

 • I kommuner hvor barneverntjenesten har ansvar for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger, fattes vedtak etter lov om barnevernstjenester.  
 • Bosettingsansvarlig eller saksbehandler i kommunen informerer barnet/ungdommen om rettigheter, husregler og annen relevant informasjon sammen med verge og tolk.
 • Forberedelse til innflytting, gjelder omsorgspersoner eller ansatte i botiltaket:
  • Innrede rommene og skaffe det de eventuelt  trenger av nytt utstyr.
  • Sikre at den enslige mindreårige har egne midler til disposisjon (lommepenger/livsopphold) ved ankomst.
  • Kjøpe inn nødvendig utstyr, klær osv. i samarbeid med barnet/ungdommen. Prioritere innkjøp av klær og utstyr til gjeldende sesong. Klær og utstyr til kommende sesonger bør planlegges sammen med barnet/ungdommen og verge.
 • Etter innflytting - gjelder omsorgspersonene eller ansatte i botiltaket:
  • Skape gode, trygge hverdager med forutsigbarhet og trygge rammer slik at barna kan falle til ro.
  • Ustrakt bruk av tolk kan være nødvendig i denne fasen. Det bidrar til å oppklare eventuelle misforståelser og mistrivsel.
  • Hjelpe barnet/ungdommen med å bli kjent med stedet de skal bo, de andre barna og omgivelsene.
  • Avtale skolestart og -tilbud med den lokale skolen, og forbereder barnet/ungdommen til skolestart.
  • Finne og melde på passende fritidsaktivitet i samråd med barnet/ungdommen.
  • Gi informasjon om relevante religiøse samfunn eller menigheter.
  • Sørge for at barnet/ungdommen får tildelt fastlege, tannlege, og at barnets/ungdommens fysiske og psykiske helse blir fulgt opp.  
 • Vergen har jevnlige møter med kontaktperson og barnet/ungdommen.
 • Helsetjenesten har ansvar for vurdering av behov for spesialhelsetjeneste, besøk hos helsesøster, vaksineoppfølging, samt kartlegging og utredning av eventuelle behov for oppfølging av fysisk og psykisk helse.
 • Bosettingsansvarlig/saksbehandler/kontaktperson i kommunen kan sørge for eventuell påmelding til leksehjelpstilbud for hver enkelt. Leksehjelpstilbud kan være i regi av kommunen, skolen, frivillige organisasjoner eller andre ressurspersoner.
 • Det er viktig at fosterhjem etter rekruttering får god opplæring fra Bufetat. Kommunen følger opp med videre veiledning og oppfølging av fosterhjemmet og barnet. I ordinære fosterhjem har fosterhjemskonsulent ansvar for veiledning og støtte til fosterforeldrene. Der barnet eller ungdommen viser seg å ha ekstra omfattende behov, kan det søkes om et tilskudd hos IMDi som heter Tilskuddfor bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker.
 • Barneverntjenesten eller ansvarlig instans i kommunen sørger for langsiktig oppfølging utover fylte 18 år. 
 • Vergen: Juridisk erstatter for foreldre. Vergen skal tale barnets sak overfor offentlige instanser som skole, helsevesen med mer.
 • Barneverntjenesten har ansvar for oppfølging av vedtak etter lov om barnevernstjenester (barnevernloven) og har i mange kommuner ansvar for å finne bo- og omsorgsløsninger for enslige mindreårige flyktninger som skal bosettes i kommunen.
 • Saksbehandler i barneverntjenesten har ansvar for å fatte og følge opp vedtak etter lov om barneverntjenester. Saksbehandler kan søke om verge og samarbeider tett med botiltak rundt det enkelte barn/ungdom. Saksbehandler sikrer at tiltaksplan og individuell plan følges, sikrer evalueringer, at samarbeid på tvers av fagetater fungerer, og at avtaler i forhold til fosterhjem og husverter er på plass. Saksbehandler sikrer leieavtaler i forhold til bolig og utbetalinger av livsopphold til den enkelte enslige mindreårige.
 • Særkontakt/kontaktperson i botiltakene samarbeider med omsorgssenter/mottak om innflyttingsprosessen, og sørger for handlingsplaner og annet planarbeid i botiltaket. Kontaktperson samarbeider også med husvert, skole og andre instanser om det enkelte barn/ungdom.
 • Fosterforelder for enslige mindreårige flyktninger har ansvar for daglig omsorg og oppfølging i henhold til oppdragsavtalen med barneverntjenesten.
 • Husvert med oppdragsavtale følger opp ungdom etter nærmere avtale med kontaktperson i tiltak.
 • Tilsynsfører besøker alle barn/unge plassert i familiehjem og fosterhjem etter gjeldene lovverk og retningslinjer for fosterhjem.
 • I kommuner hvor botiltaket er registrert som institusjon, fører fylkesmann tilsyn etter gjeldende lovverk. Øvrige botiltak som ikke er registrert som institusjon, har ingen lovpålagte krav om slikt tilsyn.
 • Ansatte/miljøpersonell/omsorgspersoner i botiltak ivaretar det enkelte barns/ungdoms behov og tilrettelegger miljøet rundt barnet/ungdommen.
 • Skolen tilrettelegger norsk- og grunnskoleopplæring ut fra behovet til den enkeltes elev.
 • PPT utreder for eventuelle lærevansker eller andre forhold som har innvirkning på læringsmiljøet til den enkelte.
 • Ansvarlige for fysisk og psykisk helse:
  • Helsesøster/helsestasjon og skolehelsetjeneste følger opp vaksineprogram og øvrig helseoppfølging.
  • Fastlege sørger for relevant helseoppfølging knyttet til den enkeltes behov.
  • BUP/psykolog kartlegger og følger opp psykisk helse.
 • Ettervern/oppfølgingstjeneste har ansvar for å følge opp ungdom mellom 16 -23 år som bor i selvstendige hybler eller i boløsninger uten døgnbemanning. Kan være en del av barnevernet eller organisert utenom barnevernstjenesten.
 • Barneverntjenesten kan fatte vedtak om ettervern frem til ungdom fyller 23 år, dersom ungdommen selv ønsker det. 
 • Kommunen har ansvar for å søke refusjon fra Bufetat for utgifter knyttet til bosetting av enslige mindreårige flyktninger.
 • Kommunen har ansvar for å søke IMDi om relevante tilskudd.
 • NAV er ansvarlig for økonomiske ytelser og annen tilrettelegging for ungdom over 18 år.
 • Bosettingsansvarlig/saksbehandler i kommunen skal følge opp enslige mindreårige flyktninger som er en del av introduksjonsordningen. Denne rollen har ulikt innhold og ansvar i ulike kommuner. Rettigheter etter introduksjonsordningen gjelder etter fylte 18 år og for unge med en viss botid.
 • UDI behandler søknader om eventuell familiegjenforening.
 • Helse- og omsorgstjenester følger opp barn og unge med funksjonsnedsettelser og de som har behov for langvarige helse- og omsorgstilbud etter avtale med eller i samarbeid med barnevernstjenesten eller annen oppfølgingsinstans.

Barnet/ungdommen mottar mye informasjon i denne fasen, og det er nødvendig å gjenta informasjonen flere ganger i tiden etter bosetting i en kommune. Bruk av enten telefontolk eller tolk som møter opp, er essensielt for å sikre at barnet/ungdommen forstår og selv kan uttrykke hva de mener, tenker og føler. Og selv når de kan uttrykke seg godt på norsk kan det oppstå små eller store misforståelser som bruk av tolk enkelt kan oppklare. Barna/ungdommene kan også mangle systemforståelse, og det er viktig å forklare hvilke roller de ulike voksne har. Det anbefales å ha jevnlige samtaler med barna/ ungdommen hvor de har muligheten til å stille spørsmål og ta opp eventuelle misforståelser. Kommunikasjonen forenkles betraktelig dersom man i boligen har ansatt noen som snakker samme språk som den enslige mindreårige.

 • Bruke tolk.  Gi ansatte opplæring i bruk av tolk. Du kan lese mer om tolking i offentlig sektor på IMDi sine sider.
 • Ivareta rettsikkerhet:
  • Rett til nødvendig helsehjelp
  • Rett til opplæring
  • Klageadgang
  • Rett til innsyn i egne dokumenter
 • La barnet/ungdommen delta i arbeidet med tiltaksplan/handlingsplan/individuell plan.
 • Aktivt samarbeid med barnets/ungdommens verge er med på å sikre brukermedvirkning.
 • Spørreundersøkelser og intervjuer med barna/ungdommen etter at de har bodd i landet en stund, gir dem mulighet til å gi tilbakemeldinger på hjelpen de mottar.
 • Det er også mulig å opprette egne ungdomsforum eller brukerråd hvor ungdommene som er bosatt i en kommune kan ta opp felles problemstillinger og planlegge felles aktiviteter.
 • Bidra til krysskulturell forståelse. Ansatte eller voksne som selv har kjennskap til hva det vil si å vokse opp mellom flere kulturer, kan være viktige støttespillere for de enslige mindreårige flyktningene.
 • Utnytte ressursene til ansatte eller voksne med faglig kompetanse på hva barn og unge trenger for å ha aldersadekvat utvikling.
 • Bruk gjerne tidligere enslige mindreårig ungdom som veiledere i tiltakene, overfor enkeltungdom, på husmøter med mer, og som rollemodeller i den første tiden.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon