Bosetting av overføringsflyktninger

Fase 1: Uttak av overføringsflyktninger

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Uttak av overføringsflyktninger
Fase 2
Formidling av flyktninger
Fase 3
Forberede bosetting
Fase 4
Bosetting og integrering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

UNHCR foreslår en gruppe flyktninger som er aktuelle for å komme til Norge. UDI reiser for å snakke med flyktningene for å vurderer hvem som kan gjenbosettes i Norge. IMDi deltar for å kartlegge informasjon viktig for bosettingen.  

Resultater fra fasen

Følge opp Stortingets vedtak om mottak av overføringsflyktninger. Avklare hvilke overføringsflyktninger av de UNHCR foreslår som får komme til Norge. 

  1. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) fastsetter hvor mange overføringsflyktninger som skal tas ut til Norge etter Stortingets vedtak.
  2. UDI får henvendelse fra UNHCR om gjenbosetting av flyktninger, enten henvendelser om direkte bosetting i Norge eller via en uttakskommisjon. 
  3. UDI blir enige med UNHCR om kommisjonsreiser - hvor og når en delegasjon fra Norge kan møte flyktningene.
  4. UDI mottar en oversikt fra UNHCR over flyktninger som skal vurderes.
  5. UDI, IMDi og Politiets utlendingsenhet (PU) drar sammen på kommisjonsreise til et transittland for å møte flyktningene.
  6. UDI og IMDi intervjuer flyktningene hver for seg via tolk. Alle personer over 14 år intervjues individuelt, også personer som er i familie.    
  7. IMDi gir råd til UDI basert på integreringsfaglige hensyn i enkelte saker før UDI fatter endelig vedtak. 
  8. UDI innvilger innreisetillatelse til flyktninger som skal til Norge.
  9. UDI sender endelig liste av aksepterte flyktninger til UNHCR.
  10. International Organization for Migration Norway (IOM) gjennomfører kulturorienteringskurs for flyktningene før avreise til Norge på flyktningenes eget språk.
Overføringsflyktning
En person som får komme til Norge etter et organisert uttak av Utlendingsdirektoratet (UDI) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
Tolk
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Å tolke vil si at innholdet blir overført i kortere bolker, hvor tolken overfører innholdet mellom bolkene. 
UNHCR
FNs høykommissær for flyktninger.
Visum
Tillatelse til å reise inn i og oppholde seg en periode i et land. Norge har avtaler om fritak fra visumplikt med en rekke land.