Bosetting av overføringsflyktninger

Fase 4: Bosetting og integrering

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Uttak av overføringsflyktninger
Fase 2
Formidling av flyktninger
Fase 3
Forberede bosetting
Fase 4
Bosetting og integrering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Flyktningen hentes ved ankomst, som oftest på nærmeste flyplass, og følges til bolig i kommunen. Kommunen viser personen eller familien alle praktiske forhold, aktuelle kontor, butikker og relevante instanser. Kommunen tildeler plass i introduksjonsprogram, i skole og barnehage. Barn og unge bør få mulighet til å delta på en fritidsaktivitet.

Resultater fra fasen

Flyktningene har flyttet til Norge og etablert seg i bolig. Flyktningen får boinformasjon og boveiledning etter behov. Flyktningen har fått alle relevante avtaler knyttet til boligen.

Flyktningen er informert om sine rettigheter og plikter, registrert hos aktuelle instanser i kommunen og fylkeskommunen og eventuelle spesialisthelsetjenester.

Flyktningen er blitt kjent med kontaktpersoner i kommunen, når og hvordan for å klare seg de første månedene. Flyktningen har gjennomført helseundersøkelse, og startet nødvendig lege- og tannbehandling. 

Flyktningen vet når de kan begynne i introduksjonsprogram, på skole og/ eller i barnehage og evt andre aktiviteter.

Kommunen har søkt aktuelle tilskudd fra IMDi, og bistått flyktningen med å søke statlig bostøtte fra Husbanken.

Kommunene organiser arbeidet med bosetting av flyktninger på ulikt vis og har ulike betegnelse på enhetene. Kommunen kan her representeres av flyktningetjeneste, bosettingsteam el.

Kommunen bør de første dagene og ukene bruke tolk i sin kommunikasjon med flyktningene, les mer om bestilling og bruk av tolk på IMDis nettsider.

 

Første dag:

 1. Kommunen henter flyktningen-(e) på flyplass eller liknende og følger til boligen.
 2. Kommunen sørger gjerne for matservering første dag.
 3. Kommunen må sørge for at flyktningene har penger eller mulighet til å skaffe seg mat og andre nødvendigheter inntil introduksjonsstønad utbetales.
 4. Ved akutt sykdom eller behov for medisinsk hjelp må kommunen sørge for innleggelse eller henvisning. IMDi vil gi kommunen nødvendig informasjon på forhånd. 

De første dagene: 

 1. Kommuner kan gjerne invitere utleier som møter flyktningen og gjennomgår spørsmål til husleieavtalen.
 2. Kommunen, eventuelt utleier, gjennomgår leiekontrakt og praktiske forhold i boligen med tolk.    
 3. Kommunen sørger for at husleieavtalen undertegnes av leietaker og utleier, og at leietaker får innboforsikring. 
 4. Kommunen må bidra med boinformasjon og boveiledning.
 5. Kommunen sørger for at flyktningen registreres hos folkeregisteret.
 6. Kommunen sørger for at flyktningen søker statlig bostøtte, introduksjonsprogram og eventuelt barnehageplass.
 7. Kommunen bidrar til at flyktningene får kjennskap til butikk, bank, NAV, skatt, bibliotek mv.    

De første ukene:

 1. Kommunen møter flyktningene flere ganger for å fordele, gjenta og komme med utfyllende informasjon.
 2. Kommunen bør sørge for helseundersøkelse. Noen kommuner har opprettet spesialhelseteam for ankomst  før flyktningene blir overført til ordinær helsetjeneste. Interkommunalt samarbeid er også mulig. Helsedirektoratet har egen veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.
 3. Kommunen sørger for informasjon om rett til helsehjelp og om fastlegeordningen, og bidrar til at flyktningene får fastlege.
 4. Kommunen bør bidra til at flyktningen starter opp nødvendig behandling hos lege, tannlege mv.
 5. For flyktninger med funksjonsnedsettelse og/eller atferdsvansker kan kommunen kan søke om ekstra tilskudd for refusjon av ekstra tiltak rundt de aktuelle flyktningene.
 6. Kommunen bidrar til at flyktningene blir kjent med tilbud hos lokal frivillighet, mange kommuner har fotballlag, frivillighetssentral, flyktningeguide mv.
 7. Kommunen registerer oppstart (og endringer) i introduksjonsprogram og/eller norskopplæring i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).
 8. Kommunen sørger for å søke aktuelle tilskudd fra IMDi.

Kommune: ansvar for å tildele eller formidle egnet bolig, ansvar for å yte lovpålagte tjenester etter introduksjonsloven, opplæringsloven, barnehageloven og helselovene. Også ansvarlig for å yte andre tiltak og tjenester for å kunne tilby flyktningene likeverdige offentlige tjenester etter forvaltningsloven.

Flyktninger og deres familiegjenforente: ansvar for å delta i introduksjonsprogram, herunder norskopplæring og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, og ansvar for at barn og unge får delta i grunnskoleopplæring.

Fylkesmannen: ansvar for å føre tilsyn med kommunenes tilbud om blant annet introduksjonsprogram, opplæring i norsk- og samfunnskunnskap, samt grunnskole- og barnehagetilbud etter gjeldende lover med tilhørende forskrifter.

Mange kommuner har rutiner for bosetting av flyktninger, brukermedvirkning kan være del av rutinene. Det er god praksis å gjøre aktivitetene over i samarbeid med den som bosettes. Integreringsprosessen begynner i etableringsfasen og det er mye som skal læres og forstås. Det må gis rom for dialog og forklaringer, og det må være rom for innsigelser og tid for å venne seg til en ny hverdag med nye «regler».

Eksempel på rutine for første bosettingsdag fra Bodø kommune.

Kvalitetssikring av bosettingen fra Bodø kommune.

Loven skal styrke grupper av nyankomne innvandreres muligheter til raskt å komme i arbeid. Introduksjonsloven regulerer to ordninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram for kvalifisering til arbeidsliv eller utdanning.

Rundskrivet er et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å gjennomføre ordningene i introduksjonsloven. Rundskrivet gir utfyllende informasjon om reglene i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter, og er laget som et oppslagsverk.
Mottakets bosettingsforberedende arbeid skal bidra til å nå det nasjonale målet om rask bosetting i områder med muligheter for kvalifisering, arbeid og utdanning.

Handlingsrom

Kommunen kan etter loven velge å tilby introduksjonsprogram til flere grupper av flyktninger og deres familiegjenforente. Målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap er vesentlig videre enn for introduksjonsprogram.

 

Kvalitet ligger i kompetent personale og omtanke i alle ledd, samt individuell oppfølging.

Fra IMDi:

Integreringstilskudd

Kommunen må søke om tilskuddene. Merk at enkelte tilskudd ikke kan utbetales før kommunen, evt en annen kommune, har søkt Integreringstilskudd År-1. For å motta korrekt tilskudd må kommunen registerere personene i Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR).

 • Integreringstilskudd År-1 og Integreringstilskudd År 2-5
 • Barnehagetilskudd, engangstilskudd for barn 0-5 år
 • Ekstra engangstilskudd for personer over 60 år
 • Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Tilskuddet søkes sammen med integreringstilskudd År-1, tilskuddet løper ut året den enslige mindreårige fyller 20 år.
 • Ekstratilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker. Tilskuddet refunderer godkjente, dokumenterte ekstra utgifter. Tilskuddet søkes innen 13 mnd. etter avtalt bosetting mellom stat og kommune, fordrer at bosettingskommunen har søkt integreringstilskudd År-1.

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Gjelder kommuner med voksne innvandrere, herunder flyktninger. Kommunen mottar tilskudd automatisk dersom flyktningene er registrert i NIR.

Fra Husbanken:

Statlig bostøtte

Startlån

Fra Helsedirektoratet:

Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Endelige kriterier for 2016 kommer i januar 2017, med søknadsfrist primo april 2017.