Søknad og vedtak om kommunal bolig

Fase 1: Søknad om kommunal bolig

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Søknad om kommunal bolig
Fase 2
Saksbehandling
Fase 3
Vedtak
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Legg informasjon om kommunale utleieboliger lett tilgjengelig på kommunens nettsider. Avdelingen med vedtaksmyndighet sørger for at ordningen med utleieboliger er godt kjent internt i kommunen, for eksempel i kommunale helse- og sosialavdelinger.

Søknadsskjemaet for kommunale utleieboliger bør være enkelt, men inneholde nok punkter til at saken blir godt nok opplyst. For å få opplyst saken best mulig, er det en fordel om personen som søker samtykker i at kommunen kan hente inn nødvendige opplysninger fra andre offentlige organer.

Det bør være et krav at det finnes en skriftlig søknad før saksbehandlingen starter.

Kommunen skal sørge for at de som har behov for bistand i søknadsprosessen får det. Dette kan blant annet være hjelp til å fylle ut søknadsskjema og legge ved nødvendig dokumentasjon.

Kommunen må avklare internt hvem som har myndighet til å gjøre vedtak via egne regler for delegering. Ansvaret for arbeidet med utleieboliger bør legges til ansatte med boligsosial kompetanse. Et politisk valgt kommunalt klageutvalg avgjør klagesakene.

Resultater fra fasen

Kommunen har vedtatt rutiner for saksbehandling og tildeling av utleieboliger, bestemt hvem som skal gjøre vedtak og delegert myndighet til disse.

Kommunen har utarbeidet søknadsskjema og sørget for at informasjon om utleieboligene, tildelingsreglene og søknadsprosessen er tilgjengelig og kjent hos samarbeidspartnere både internt og eksternt.

Kommunen: 

 • Kommunen legger ut god og tilgjengelig informasjon om utleieboliger på egne nettsider.
 • Søknadsskjemaet legges på kommunens nettsider og spres til samarbeidspartnere internt og eksternt.
 • Kommunen utarbeider en intern prosedyre for å behandle søknader og tildele boliger.
 • Kommunen hjelper de som trenger bistand til å søke.

Kommunen er ansvarlig for hele søknadsprosessen:

 • informasjon om ordningen
 • søknadsskjema
 • mottak og behandling av søknaden
 • å fatte enkeltvedtak som svar på søknaden

Personen som søker er ansvarlig for innholdet i søknaden og eventuelle vedlegg.

Kommunale samarbeidspartnere er ansvarlige for

 • at mennesker i målgruppen får anledning til å søke
 • å komme med faglige vurderinger
 • å gjøre boligkartlegging

Regulerer formalkravene til saksbehandlingen 

§ 15: NAV skal bidra til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke klarer det selv.

§ 3-7: Kommunen skal bidra til å skaffe boliger til personer som ikke klarer det selv.

Handlingsrom

Kommunen kan utarbeide egne forskrifter, retningslinjer og veiledere.