Leie til eie for unge/ personer i etableringsfasen med boliglån i bank

Fase 2: År 1 - 4 - leieperiode i bolig

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
År 0 - framskaffelse av bolig
Fase 2
År 1 - 4 - leieperiode i bolig
Fase 3
År 5 - husstanden kjøper bolig
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Husstanden leier boligen. Utbygger har ansvar for generelt vedlikehold og ivaretar feil og mangler ved boligen i leieperioden.  Husleien skal dekke leieutgifter og eventuelt en sparedel.

Resultater fra fasen

 • Husstanden har spart opp egenkapital til kjøp gjennom prisøkning på boligen og/eller sparing.
 • Husstanden vet hva som kreves for å få kjøpt boligen og er forberedt på å kjøpe og ta ansvar for bolig og lån.
 • Husstanden har opparbeidet egenkapital i boligen ved eventuell prisstigning. God ivaretakelse av boligen i leieperioden bidrar til økt prisstigning og egenkapital som kommer leietakeren til gode.
 • Husstandens incitament for å ivareta boligen kan redusere utleiers vedlikeholdsutgifter i leieperioden.

 • Husstanden flytter inn. 
    
 • Leien kan gi utgiftsdekking for utbygger ved at husleien dekker forvaltning, drift og vedlikehold ved siden av renteutgifter på utbyggers finansiering (utgiftsdekkende leie). Eventuell sparing kommer i tillegg. Utgiftsdekkende leie vil være rimeligere enn markedsleie. Hvis utbygger krever markedsleie vil utbyggers kostnader knyttet til drift og bundet kapital kunne dekkes. Dette vil redusere sparepotensialet for husstanden sammenlignet med utgiftsdekkende leie.
      
 • I leiekontrakt spesifiseres leietakers vedlikeholdsansvar. Det kan også spesifiseres hvordan husstanden skal spare penger til egenkapital ved kjøp. 
      
 • Husstanden oppnår fordelene ved å eie gjennom helt eller delvis å godskrives prisstigningen på boligen i leieperioden. Den kan spare underveis og få en trygghet i bosituasjonen, samtidig som de ikke utsettes for tapsrisiko i leieperioden.
       
 • Utbygger får dekket behovet for inntjening, ved salg fristilt midler til investering i ny bolig og ved å gi husstand (potensielt fremtidig) eierskap til boligen kan man bidra til at boligene blir bedre ivaretatt (redusert vedlikehold) og det kan løfte bomiljøet.
       
 • Finansieringen skreddersys for leie-før-eie modellen. For eksempel kan lånet løpe avdragsfritt i leieperioden, med en fastrenteavtale som tilsvarer lengden på leiekontrakten. Slik skapes forutsigbarhet for utgifter i leieperioden, samt at man bare betaler renter og ikke avdrag på lånet. Lånet i leieperioden innfris ved salg til leietaker eller overføres til ny kjøper med nye rente- og nedbetalingsbetingelser (gjelder ikke grunnlån dersom grunnlånet ikke inngår som finansiering av fellesgjeld i borettslag).
 • Hvis husstanden bestemmer seg for å ikke kjøpe boligen, avsluttes leieforholdet. Alternativt inngås ny leiekontrakt. Eventuell oppspart egenkapital tilfaller husstanden.
 • Utbygger har ansvar for å følge opp om leietaker oppfyller sine forpliktelser i leieperioden
 • Leietaker har ansvar for å oppfylle leiekontrakten gjennom å ivareta boligen, dekke utgifter, spare etter evne/avtale og legge til rette for å kunne betjene boliglån etter kjøp.

Leietaker er ansvarlig for å oppfylle kravene i leiekontrakten og for å legge til rette for fremtidig boligkjøp.

 • Vedtekter for borettslaget Goa, Randaberg som beskriver hva som skjer med salg før/etter tre år. Her heter det blant annet at andelseiere som selger sin andel vil først kunne gjøre nytte av hele markedsprisen etter å ha eid andelen i tre år. Ved salg før denne tid skal en differanse mellom andelseiers kjøpspris og markedspris fordeles mellom andelseier og selskap eid av Randaberg kommune og Bate, basert på antall eiedager i de tre årene. Etter bruk av kjøpsopsjon til andel knyttet til leie-eie, kan man umiddelbart selge andelen til markedspris, ettersom man da har bodd i boligen i tre år, som er minstetiden før kjøpsopsjonen kan utløses.
 • Evt. grunnlån til finansiering av fellesgjeld i borettslag.