toppbilde
ARBEIDSPROSESS

Eie først - med startlån og tilskudd

Kort om arbeidsprosessen

Arbeidsprosessen beskriver hvordan familier med lav inntekt, og som er avhengig av økonomisk støtte fra NAV i perioder, kan få hjelp til å kjøpe bolig ved hjelp av startlån. Videre må familien få nødvendig støtte og oppfølging underveis. Startlånet kan løpe avdragsfritt i perioder familien er avhengig av økonomisk støtte fra NAV. Kommunen kan avtale en opsjon for kjøp av boligen etter en avtalt periode dersom familien ikke blir selvhjulpen eller fortsatt boligeie ikke oppfattes som en god løsning. Eie først krever godt samarbeid mellom de relevante enhetene i kommunene og høy grad av boligsosial oppfølging av familien.

Bakgrunn

Mangel på egnede, stabile og gode leieboliger for barnefamilier i gode bomiljø har medført ekstra fokus på hvordan kjøp av bolig med startlån kan være forsvarlig for husstander med svak økonomi. Gjennom fast kontaktperson skal familien få helhetlig hjelp og støtte til å nå sitt potensial. Kjøp av egen bolig kan være et av tiltakene for å løfte familien ut av fattigdom på sikt.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Valg av familie og felles oppstartsmøte
Fase 2
Saksbehandling og dialog med søker
Fase 3
Bistå i kjøpsprosessen og utstedelse av lånedokumenter
Fase 4
Oppfølging etter kjøp av bolig
Fase 5
Hva krever "Eie først" av kommunene?
HOLF
Prosjekt Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier i regi av NAV.
Opsjon
En opsjon er en rett, men ikke en plikt, til på et tidspunkt å kjøpe noe (en bolig, verdipapir, aksjer eller varer) til en forhåndsavtalt pris.
Urådighet
Når man tinglyser et forbud mot at en eiendom kan selges eller pantsettes, kaller vi det en urådighet. En urådighet innebærer at den som har grunnbokshjemmel til eiendommen ikke kan bestemme fritt over eiendommen, altså mangler disposisjonsretten over eiendommen, og må ha samtykke fra en bestemt person (eller kommunen i Eie først) for å kunne tinglyse dokumenter som gjelder eiendommen, for eksempel ved salg.

 • Forslag til samarbeidsavtale
  Samarbeidsavtalen skal regulerer samarbeidet og beskrive ansvarsfordelingen mellom de ulike enhetene i kommunen. 
 • Beregning av lånepotensialet
  Skjemaet viser hva familien kan låne ut i fra dagens boutgifter eller en normal markedsleie for en egnet bolig. Ved å eventuelt legge til tilskudd til etablering får man fram rammen for mulig kjøpesum for en aktuell bolig til familien.   

Regjeringen ønsker at «så mange som mulig av de som ønsker det, skal kunne eie sin egen bolig» (Husbankens tildelingsbrev for 2018). Å gi flere vanskeligstilte muligheten til å eie sin egen bolig er en prioritert del av boligpolitikken. Regjeringen peker spesielt på behovet for å «stimulere til flere leie-til-eie-overganger, spesielt blant lavinntektsfamilier. 

Beregninger viser at norske boligeiere er subsidiert med 55 mrd. kr (tall fra 2011, NOU 2011:15 Rom for alle, s. 53). Det betyr at det er sterke fordelingseffekter i favør av boligeiere. Det skyldes både skattefordelen ved egen bolig og verdiutviklingen. I tillegg betaler eiere gjennom boutgiftene til egen sparing, mens leietakere bidrar til utleiers overskudd (Rom for alle, NOU 2011). En betydelig andel av vanskeligstilte leier boligen. Å bidra til at flere blir eiere betyr lavere boutgifter og en bedre økonomisk situasjon. Færre av de som eier sier de sliter med å dekke løpende utgifter enn de som leier.

 • Eie først i Ringerike kommune

  Familie i noe jobb får kjøpe bolig med startlån og tilskudd til tross for supplerende sosialhjelpsstønad.

  Kommune
  Ringerike kommune
 • Eie først i Kongsvinger

  Kommunen har finansiert boligkjøp for en barnefamilie som har hatt sosialhjelp som viktigste inntektskilde i mange år. Familien bodde uegnet og svært trangbodd. I tillegg hadde familien flere utfordringer i forhold til skole og overgang til arbeid/inntekt. Vi ønsket å se om overgang til en egen eid og egnet bolig ville påvirke familiens utfordringer på en positiv måte. 

  Kommune
  Kongsvinger kommune
 • Individuell boligplan

  Individuell boligplan er et boligsosialt tiltak som har til formål å gi helhetlig og tverrsektoriell hjelp til utsatte grupper på boligmarkedet. Tiltaket innebærer at brukerne får bistand av en koordinator til både bolig, økonomi, arbeid/utdanning og helsemessige utfordringer. I tiltaket bistår en koordinator brukerne både med strategisk og praktisk veiledning, samt med å koordinere samarbeidet med ulike tjenester som kan bistå brukerne. 

Annet til hele arbeidsprosessen:

Eie først framgangsmåteIllustrasjonen viser gangen i Eie først.

 

Edle Holt fra Husbanken presenterer Eie først på boligsosiale lederkonferanse i Oslo, 25. oktober 2018.