5.6 Bad

Alle boformer må ha et privat bad med toalett, dusj, vask servant og noe oppbevaringsplass. 

Det må være nok plass for beboer, pleiere og nødvendige tekniske hjelpemidler som for eksempel rullestol og/eller pasientløfter.

Minimumskrav for baderomsløsninger

 • Et gulvareal på minst 240 x 240 cm sikrer plass til hjelpere ved alle baderomsfunksjoner, samt betjeningsareal og snuareal. Plassering av baderomsinnredning og baderommets utforming er avgjørende for om krav og funksjonalitet blir ivaretatt. Les mer om dette under punkter om toalett, servant, dusj og badekar nedenfor. Se også momenter under Forhold i baderommet som gjelder uavhengig av baderomsløsning.
 

Bad-2 hjelpere
Minimumsreal for bad med tilstrekkelig betjeningsareal. Illustrasjon Husbanken.

 • I omsorgsboliger skal det være plass til vaskemaskin og betjeningsareal. Vaskemaskinen, eventuelt kombinert vask/tørk, kan stå i privat boenhet eller i fellesarealet for flere beboere. Erfaringen med privat vaskemaskin på beboerrom er gode. Dette reduserer behovet for sortering og gir mindre svinn. I tillegg er det gunstig for å redusere mulighet for spredning av smitte. Det gjør det også lettere for pårørende å hjelpe til.    
 • Det bør vurderes om det er behov for stellebenk/dusjbenk på badet.

 

Forhold i baderommet som gjelder uavhengig av baderomsløsning

 • Det skal være god kontrast mellom utstyr, vegg og gulv. NS11001 inneholder nyttige anvisninger.
 • Det bør være plass til skap på badet for utstyr både til beboer og hjelper, for eksempel ved siden av servant.
 • Det bør være spikerslag i vegg eller eventuelt møbelplate/ 22 mm vannfast finer fra gulv til tak for solid oppheng av skap og støttehåndtak.
 • Det må være plass til en dusjsone på minst 140 x 110 cm.
 • Det må være plass for snuareal som ikke overlapper innredning. Snusirkel kan gå 10 cm under servant.
 • Beboere som er helt eller delvis selvhjulpne trenger nærhet til støttehåndtak på vegg og servant. Beboere som benytter store hjelpemidler og har behov for to hjelpere kan ha andre behov. Ulike brukerbehov bør søkes ivaretatt i ett og samme bad. I tilfeller hvor ulike behov er uforenelige, må kommunen sørge for at botilbudet samlet sett i kommunen og i selve prosjektet møter nåværende og framtidige brukerbehov.
 • Det må legges til rette for fleksibilitet i baderommet ved at ulike innredninger, f. eks. servant og støttehåndtak, enkelt kan skiftes ut eller justeres i både høyde og avstand etter behov.
 • I gjeldende byggeforskrift (TEK) blir sykehjem definert som arbeids- og publikumsbygg, hvor det er en forutsetning at ett av ti bad i sykehjem må være noe større. Dette er kommunens ansvar å ivareta.

 

Toalett

 • For å muliggjøre sideveis forflytning og for å lette arbeidet for hjelper, skal det være 90 cm fri plass i hele bredden på begge sider av toalettskålen. Når sideplass kombinertes med dusjareal skal det være minst 110 cm.

  Husbanken kan godkjenne unntak fra bredden på den ene sideplassen for å oppnå rekkeavstand til servant fra toalettet i baderom. Dette gjelder baderom hvor konseptet er at beboere er mest mulig selvhjulpne. Jf. veiledningen under «Kompakte bad og innovative løsninger» og retningslinjen pkt. 6.5.

 • Fremre kant av både vegghengte og gulvmonterte toalettet skal være 85 cm fra bakvegg, uansett om det er vegghengte eller gulvmonterte toalett. 85 centimeters dybde vil gi plass til hjelper(e) samt mulighet for sideveis forflytning fra rullestol. En rullestol er normalt dypere enn et toalett og sideveis forflytning blir enklere hvis stolen kan stå rett ved siden av toalettet. For veggmonterte toaletter kan det være behov for en kasse bak for å oppnå 85 cm avstand mellom fremre kant av toalettet og bakveggen. Gulvmonterte toaletter må monteres med tilsvarende lengde inn i rommet. Det finnes også løse ryggstøtter til bruk på dype vegghengte toalett, se bilder under:  

    

Her vises ryggstøtte til bruk på dype vegghengte toalett. Det er bra kontrast mellom utstyr og vegg og mellom gulv og vegg. Foto: Husbanken

 • Avstanden mellom bakvegg og fremre kant på gulvmonterte toaletter skal være 85 cm. For å oppnå 85 cm fra bakvegg ved gulvmonterte toaletter må fri gulvplass bak toalettet som regel måle minst 20 cm fra vegg til bakre sisternekant. Mellomrommet gir plass til hjelpers fot og plass for rengjøring. Toalettet som velges må muliggjøre at mellomrommet er stort nok til disse formålene.
 • Hvilken type toalett som velges bør vurderes nøye. For eksempel bør en toalettstol kunne plasseres over toalettet, se foto under. Ved vegghengt toalett anbefales manuell høyderegulering slik at høyden kan tilpasses skiftende brukerbehov. 

dostol

Toalettstol bør kunne flyttes på toalett. Foto: Husbanken

 • Finn løsninger som gir minst mulig manøvrering ved bruk av toalettet. Helst bør toalettet plasseres vis-a-vis dør med snusirkel foran toalettet, det gir god mulighet for egenmestring på toalett. Fri gulvplass for snusirkel behøver ikke bli plassert sentrisk foran toalett. Snusirkel kan plasseres slik at rullestolbrukeren delvis kan snu under fast inventar som er plassert minimum 67 cm over gulv, eksempelvis en servant. Snusirkel kan gå 10 cm under servant. 
 • Det skal monteres støttehåndtak på begge sider av toalettet for hjelp til å reise seg. Avstand mellom håndtakene skal være om lag 60 cm, og håndtakene skal ikke være kortere enn toalettskålen. Det skal være mulig å komme helt inntil toalettet med rullestol ved sideveis overflytting. Håndtakene monteres på bakvegg eller på sidene av sisternekasse. Støttehåndtakene må kunne vippes opp mot bakveggen, slik at de ikke er i veien for rullestol.
 • Støttehåndtak på vendbare toaletter er montert på toalettet og følger toalettskålens rotasjon. Denne løsningen kan aksepteres når plasseringen er en del av konseptet og gir god funksjonalitet for brukerne.

vegghengt toalett med armstøtte

Bilde til venstre: Veggmontert toalett med støttehåndtak montert på vegg. Kilde: Tilgjengelige bygg og uteområder, Norges Handikapforbund. Foto: Tore Fjell
Bilde til høyre: Veggmontert toalett med støttehåndtak montert på vegg og gulvplass på 20 cm fra vegg til bakre cisternekant, som gjør sideveis forflytning fra rullestol enklere og gir plass til hjelpers fot. Det kunne vært bedre kontrast mellom utstyr og vegg og mellom gulv og vegg. Kilde: Toalett og bad. Detaljer som teller. Norges Handikapforbund. Foto: Marit Hommeland


 • Toalettpapirholder skal monteres slik at den er mulig å nå fra toalettet.
 • Moderne toalett med spyl og innebygget lufttørk kan for noen bidra til økt egenmestring. Samtidig viser erfaringer at disse kan føles utrygge og forvirrende for personer med demens.

Servant

 • Servanter skal ha en bredde på minst 55 cm. Se foto under for eksempler. 
 • Servanten skal monteres minst 67 cm over gulv slik at det er mulig å trille rullestol under servanten. Vannlåsen må ikke være i veien for føttene til rullestolbrukeren. Se foto under til høyre.
 • Snusirkel kan gå 10 cm under servant.
 • Servantkanten skal være minst 20 cm fra den ene sideveggen slik at det er mulig å løfte armen uten å treffe veggen. Mellomrommet mellom servant og vegg kan for eksempel brukes til et lite skap eller avlastningsfelt for børste, barbermaskin og lignende. Dette forutsetter at dybden på skapet ikke påvirker armbevegelsen.
 • Sideplassen på den andre siden skal være minst 60 cm for å gi plass til hjelper.
 • Det er anbefalt å bruke hjelpehåndtak og brukertilpasset armatur for servanter.
 • Vask med bøyle, eller som kan påmonteres bøyle, kan være et godt hjelpemiddel for de som trenger støtte når de reiser seg ved vasken.
 • Manuell høyderegulerbar servant anbefales slik at den kan tilpasses skiftende brukerbehov. 

vask med plass til rullestol under

Foto til venstre: Husbanken. Foto til høyre: Marit Hommeland. Kilde: Toalett og bad. Detaljer som teller, Norges Handikapforbund.                                                             


Fotografiene over viser en bred vask med tilpasset armatur. Servantens plassering med god avstand til sideveggene gir plass til armbevegelser og hjelper. Servanten og vannlåsens plassering muliggjør at en person i rullestol kan trille helt inntil servanten. Det kunne vært bedre kontrast mellom utstyr og vegg og mellom gulv og vegg.

 

Dusj

 • Dusjnisjer må være uten kanter og med fall mot sluk.
 • Det må være muligheter for å montere håndtak på vegg for støtte i dusjen. Dusjarmatur skal monteres slik at det kan betjenes av hjelper og beboer som dusjer (sittende eller stående). Dusjhodet skal være regulerbart i høyden. Unngå hvitt dusjforheng og hvite håndtak mot hvit vegg, kontraster gir bedre funksjonalitet for den som ser dårlig.
 • For å ha tilstrekkelig betjeningsareal til å manøvrere rullestolen og å gi plass for hjelpere ved dusjsituasjonen, skal areal til dusjing være minst 140 x 110 cm.
 • Av hensyn til beboeres sikkerhet må gode løsninger hindre at dusjvann spres på gulvet og at sklifare oppstår. Løsninger må forhindre at gulvet foran toalettet og rundt servanten blir vått og glatt. Dusjen bør plasseres så langt unna døren som mulig for å hindre at vann renner under den terskelfrie døråpningen.
 • I baderom som legger opp til at bruker i størst mulig grad skal stelle seg selv, bør dusj mellom servant og toalettskål unngås. Slik kan bruker gripe servanten for å reise seg fra toalettet uten å risikere å skli på vått underlag.
 • En lang slange kan gi mulighet for å bruke dusjen til renhold både ved servant og toalett.

 

Badekar

 • I tillegg til dusj kan det installeres badekar på den enkeltes bad.
 • Badekar bør være hev- og senkbart. Enklere sitte- og liggebadekar med dør som gjør det enkelt å komme opp i karet er også et alternativ. Det å kjenne varmt vann rundt seg kan gi en velværeeffekt ut over det å bli ren. Spesielt for revmatikere og personer med spasmer kan dette være en viktig del av et terapeutisk tilbud.
 • For å unngå tunge løft må tekniske hjelpemidler for å løfte pasienter ned i, og opp av, karet installeres. Pasientløfter og traversskinner i tak egner ser godt til bruk i slike baderom.
 • Fri gulvplass ved badekar bør være 100 cm på den ene langsiden og 200 cm på den andre. Ved karets kortside bør det være minst 110 cm fri gulvplass.
 • Velger dere å bare ha badekar, er det viktig at det enkelt kan fjernes og at arealet kan brukes for dusj.

 

Kompakte bad og innovative løsninger

 • Husbanken kan godkjenne kompakte bad med redusert gulvareal ned mot 4 m2 hvis det tas i bruk innovative løsninger som gir bedre funksjonalitet for beboere og hjelper(e). Beboere og hjelper(e) må kunne betjene innredningene i rommet på en forsvarlig og egnet måte. Det må fysisk være nok plass til manøvrering og opphold i rommet for hjelper(e) og beboere, inkludert hjelpemidler til forflytning.
 • Kommunen må redegjøre for hvordan de innovative løsningene forsvarer et redusert areal. Dersom løsningen utfordrer krav som Husbanken i utgangspunktet stiller, må det gjøres en konkret vurdering i enkeltsaken. Det er derfor sentralt at kommunen etablerere tidlig dialog med Husbanken om de ønskede løsningene.
 • Husbanken forutsetter at baderom med redusert areal er i tråd med krav som eventuelt stilles av andre, herunder Arbeidstilsynet, og byggeforskriftene. Kommunen har ansvar for at dette blir ivaretatt. 

Baderom med vendbart toalett

Konsept med vendbart toalett i kompaktbad er en løsning som kan godkjennes av Husbanken i baderom beregnet for beboere som i stor grad er selvhjulpne og eventuelt har behov for én hjelper. Løsningen innebærer redusert sideplass ved toalettet på servantsiden og redusert avstand mellom toalett og servant. Det er ikke beregnet plass til hjelper ved toalettets servantside.

bad-vendbart-selvhjelp 

Eksempel på vendbart toalett i kompakt baderom på 4,4 m2

 

Det er også mulig å benytte vendbart toalett med kort avstand til servant i baderom med ordinær størrelse eller større iht. Husbankens krav. Denne løsningen legger også opp til at beboeren er mest mulig selvhjulpen.

Bad-vendbart toalett
Vendbart toalett i større baderom

 

Husbanken kan godkjenne at kommunen etablerer et prosjekt kun med kompaktbad i kombinasjon med vendbare toaletter (med unntak av krav om større bad iht. byggeforskriftene og eventuelle krav som stilles av andre). Det forutsetter at baderomsløsningene i kommunens prosjekter som helhet møter det samlede behovet i kommunen og at kommunen totalt har god dekning av store bad for tungt pleietrengende.

 

Baderom med redusert sideplass 

Husbanken kan akseptere at fri sideplass ved servantsiden av toalett er redusert til 80 cm i baderom som er planlagt for mest mulig selvhjulpne beboere. Løsningen gjør det mulig for hjelper(e) å komme til på begge sider av toalettet, men det vil ikke være plass til en rullestol ved den smale siden av toalettet. Konseptet legger følgelig opp til at sideveis forflytning fra rullestol til toalett kan skje fra én side. Det må derfor være en god fordeling mellom høyre- og venstresidige baderom i prosjektet. Fri sideplass på motsatt side må være minst 90 cm.

Avstand mellom toalett og servant skal dimensjoneres slik at hjelper kan komme til på denne siden av toalettet og at beboer kan rekke servanten fra toalettet.

Bad- redusert sideplass

Baderom med redusert sideplass ved toalett på servantsiden.