Private utleieboliger med rett til kommunal tilvising eller tildeling

Fase 5: «Vi følger opp» - Om avtaler og samarbeid med utleier i driftsfasen.

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
«Vi vil» - Om forankringen i kommunen
Fase 2
«Vi trenger» - Om utlysingen av behovet
Fase 3
«Vi velger» - Om valg av utleier og egnede boliger
Fase 4
«Vi realiserer» - Om finansiering og tildeling/ tilvisingsavtaler
Fase 5
«Vi følger opp» - Om avtaler og samarbeid med utleier i driftsfasen.
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Nå går prosjektet over i driftsfasen.

Kommunen og utleier har etablert rutiner for samhandling og forvaltning av prosjekt og bomiljø.

Prosedyrer i tilvisingsavtalen eller tildelingsavtalen følges ved ledigstillelse av boliger.

Resultater fra fasen

Kommunen benytter boliger i prosjektet som avtalt. Det er etablert et godt løpende samarbeid mellom utleier og kommunen formalisert gjennom en samarbeidsavtale.  Prosedyrer i tilvisingsavtalen eller tildelingsavtalen og samarbeidsavtalen følges.

Samarbeidsavtalen må være dynamisk og åpen for justeringer.  Når boligene er ferdige og de første leietakere flytter inn er samarbeidet mellom utleier og kommune tett. Dette er også egnet tid for evaluering/ detaljering av samarbeidsavtalen. For mange tilbydere vil utleie av bolig være et nytt felt. Det er derfor viktig å legge inn en mulighet for justering av avtalen.

Samarbeidsavtale anbefales evaluert etter første driftsår når partene har erfaring og eventuelt ser seg tjent med å endre rutinene.

 

Det henvises til rutiner, ansvar og frister i tilvisingsavtale/tildelignsavtale og samarbeidsavtale.

Søker/tilbyder: Detaljere samarbeidsavtalen med kommunen.

Kommunen: Detaljere samarbeidsavtale med utbygger/ utleier.

Utbygger/utleier: Utleier følger tilvisingsavtale/tildelingsavtale og samarbeidsavtale. Benytter balanserte leiekontrakter, overtakelsesprotokoll ved utleie av bolig og aksepterer NAV-garanti.