Husbankens-kommuneprogram

Oversikt over Husbankens saksgang

Slik skjer søknadsprosessen mellom Husbanken og kommunene.

 

 • Kommunen skal sende en elektronisk forespørsel med vedlegg via ekstranettet til Husbanken så tidlig som mulig i planleggings/prosjekteringsfasen. I forespørselen opplyser kommunen om
 • behovet for sykehjemsplassene/omsorgsboligene
 • det er fattet et politisk vedtak i saken
 • prosjektet er tatt inn i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan
 • Husbanken sender mottaksbrev til kommunen. Hvis prosjektet gjelder samlokaliserte boliger sender vi også sjekkliste for dialogverktøy. Kopi av forespørselen sendes til Statsforvalteren til orientering. Ved behov ber Husbanken Statsforvalteren om en uttalelse og en evt. deltakelse i oppstartsmøte.

 • Ved behov blir kommunen og evt. Statsforvalteren invitert til oppstartsmøtet der klarlegges kommunens behov, partenes syn på løsningsforslag som presenteres og fremdrift i søknadsprosessen. Tema for oppstartmøte kan være
 • informasjon knyttet til investeringstilskudd
 • kvaliteter som prosjektene bør inneholde
 • orientering om bruken av velferdsteknologi
 • presentasjon av prosjektene
 • tilbakemelding på prosjektene
 • avklaring av videre prosess og vurdering av behov for oppfølging av prosjektet
 • Husbanken bistår kommunen og kommunens arkitekt med veiledning i planleggingsprosessen. Både Husbanken og kommunene kan innhente faglig veiledning fra Fylkesmannen og andre faginstanser i forbindelse med utforming av prosjektene.

 • Etter at Husbanken og kommunen har blitt omforent om prosjektet «åpnes» tilgang for søknad i Ekstranettet.

 • Kommunen utarbeider søknaden som sammen med vedlegg sendes Husbanken for behandling og vedtak. Følgende vedlegg skal følge søknaden:
 • tegninger i PDF-format
 • dokumentasjon på kostnadene
 • eventuelle tilleggsopplysninger (for eksempel en uttalelse fra brukerne eller brukerorganisasjoner)
 •  Husbanken behandler fortløpende søknader for prosjekter hvor samtlige omsorgsplasser gir netto tilvekst. Det samme gjelder søknader som i tillegg eller bare gjelder tilskudd til velferdsteknologi, heving av teknisk standard, bygging av dagaktivitetssentre og fellesarealer. Andre søknader behandler Husbanken kvartalsvis.  
 • Kommunen sender inn tilsagnsbrevet med undertegnet aksept av vilkår innen to uker etter at tilsagnet er mottatt.
 • Kommunen må starte opp bygging 3-6 måneder etter tilsagnsdato.
 • Kommunen sender søknad om utbetaling når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk.

 • Husbanken utbetaler tilskuddet til kommunekassereren når alle vilkårene i tilsagnet er innfridd.