Framskaffe boliger for mennesker med oppfølgingsbehov

Fase 5: Gjennomføringsfase

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Behov, målgrupper, tomt og erfaringer
Fase 2
Løsningsutredning
Fase 3
Forprosjektfase
Fase 4
Detaljprosjektering
Fase 5
Gjennomføringsfase
Fase 6
Overlevering, innflytting, drift og evaluering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Hvis kommunen har besluttet å gå for byggherreentreprise, så anskaffes gjerne entreprenør i denne fasen. Arbeid fram til det foreligger en midlertidig brukstillatelse. Hvis kommunen har fått investeringstilskudd fra Husbanken, må oppstart av bygging skje i henhold til frister som er gitt i tilsagnsbrevet.

Resultater fra fasen

Det foreligger en brukstillatelse.

 •  Hvis ikke entreprise er valgt ut før, så utarbeides tilbudsgrunnlag med anbudstegninger (ikke byggetegninger) og legges ut på Doffin. Når prisen på bygge- og anleggskontrakten overskrider gjeldende terskelverdi, skal tilbudet ut i hele Europa. Tilbudsgrunnlaget utarbeides av prosjektgruppa, som kan bestå av arkitekt, bestiller, brukerrepresentant og ansatterepresentant fra kommunen med flere. Noen kommuner leier inn fagkonsulenter.
 • Innstilling for valg av tilbud utarbeides og kvalitetssikres hos anskaffelsesfaglige i kommunen. Noen kommuner innhenter juridisk kompetanse.
 • Tilbudene som mottas evalueres ut fra kvalifikasjons- og tildelingskriteriene som er oppgitt i tilbudsgrunnlaget.
 • Det varierer hvem som er beslutningstaker. Det kan være prosjektleder, plankomité eller andre som fatter vedtak.
 • Kontrakt med pris, tidspunkter og eventuelt dagmulkt signeres av rette fullmaktshaver.
 • Ansvarlig fullmaktshaver sender søknad om igangsettingstillatelse til bygningsmyndighetene.
 • Byggherren (kommunen) har ansvar for løpende å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i byggeperioden.
 • Arkitekt/ansvarlig tiltakshaver sender søknad om midlertidig brukstillatelse til bygningsmyndighetene.
 • Prøveperioden på ett år starter den dagen nøkkelen til boligen mottas av byggherre og beboere.
 • I prøveperioden er det flere møter mellom prosjektleder, beboere, eventuelle ansatte og de ulike fagaktørene.
 • Prosjektgruppe kan bestå av prosjektleder, arkitekt, bestiller, ulike fagspesialister, brukerrepresentanter og ansattes representanter.
 • Anskaffelsesfaglige utarbeider og kvalitetssikrer innstilling for valg av tilbud.
 • Prosjektleder følger utbyggingen. Ved små prosjekter kan prosjektleder være byggeleder.
 • Byggeleder: Ved store prosjekter kan flere være byggeledere på hvert sine fagområde; slik som for eksempel VVS/teknisk/sikkerhet/helse og ansvar.
 • Fullmaktshaver søker om igangsetting hos bygningsmyndighetene.
 • Tiltakshaver er byggherre eller eier av prosjektet.
 • Bygningsmyndigheter: I alle kommuner skal det være en egen myndighet som behandler søknader om byggetillatelser, ramme- og igangssettingstillatelser.
 • Arkitekt sender søknad om midlertidig brukstillatelse til bygningsmyndighetene.
 • Ansatte har ansvar for å melde mangler og behov for utbedringer.
 • Beboere og pårørende har ansvar for å melde mangler og behov for utbedringer.
Doffin
En nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser.
Midlertidig brukstillatelse
Tiltakshaver kan søke kommunens bygningsmyndighet om å ta hele eller deler av byggverket midlertidig i bruk før utførelsen er endelig avsluttet.
Terskelverdi
Har tilbudsgrunnlaget en samlet pris som overstiger den til enhver tid gjeldende terskelverdi skal tilbudet ut i hele Europa. Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år.
Tilbudsgrunnlag Konkurransegrunnlag
Dokumenter utarbeidet for å få aktuelle leverandører til å gi et tilbud eller anbud i en konkurranse for å vinne ved å bli tildelt en kontrakt om å levere.