Valg av bolig og beboeroppfølgning

Fase 1: Tildeling av kommunal bolig og fastsettelse av husleie

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Tildeling av kommunal bolig og fastsettelse av husleie
Fase 2
Inngåelse av leiekontrakt og innflytting
Fase 3
Oppfølgning av beboer i leieforhold
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Når det er fattet vedtak om at husstanden skal få en utleiebolig, skal dette følges opp med fastsettelse av husleie, tildeling og inngåelse av husleieavtale av en konkret bolig.

Resultater fra fasen

 • Kommunen har valgt en ledig, egnet bolig som tilbys husstanden.
 • Husleie er fastsatt.
 • Kommunen har valgt aktuell husleiekontrakt.
 • Eventuelle behov for oppfølgingstjenester er avklart.
 • Søkeren har fått tilbud om bolig.

 • Kommunens etat/avdeling for boligforvaltning (forvalter) mottar skriftlig bekreftelse på at husstand skal bli tildelt kommunal bolig.
 • Forvalter må gå i dialog med instans som har fattet vedtak og kjenner husstandens behov godt, for sammen å finne frem til en egnet bolig. Kommunen vurderer om individuell oppfølgning må settes inn for å stabilisere boforholdet.
 • Kommunen bør ha oversikt over bomiljøet rundt den kommunale boligmassen. I utvelgelsen av bolig er det særlig viktig å se på barns oppvekstsvilkår. Boligen skal gi trygge rammer for husstanden. Husstanden skal også trives i nærmiljøet og være med å bidra til et godt bomiljø. For å få til dette er det viktig med en god beboersammensetning. Boligens egnethet må også vurderes ut i fra størrelse, tilgjengelighet, husleie, bostøttemuligheter etc.
 • Husleie fastsettes av forvalter i egen regi eller ved bruk av takstmann. I alle kommunale boliger blir husleien satt med utgangspunkt i husleieloven. Husleieloven har ingen skille mellom kommunale og private utleieboliger. Kommunal og moderniseringsdepartementet anbefaler å ikke subsidiere husleie, men heller støtte beboerne gjennom behovsprøvde ordninger (NOU 2011:15 Rom for alle).
 • Subsidiering av husleie:  
 • Er lite målrettet som virkemiddel
 • Kan bidra til en innlåsingseffekt – beboer har ingen drivkraft til å bevege seg opp i boligkarrieren. Det kan også begrense gjennomstrømningen.
 • Kan ha implikasjoner for samarbeid med private aktører
 • Kan ha implikasjoner for det private leiemarkedet for øvrig
 • Kan være et hinder for å få maksimalt ut av den statlige bostøtten
 • Kommunens forvalter kontakter den enheten som har tildelt boligen for å sjekke om det skal innarbeides eventuelle spesielle vilkår i husleieavtalen, eventuelt om det er behov for en egen oppfølgningsavtalen, og nærmere innholdet i en slik avtale.
 • Kommunens forvalter vurderer hvilken husleieavtale og bolig som skal benyttes. Kontrakt klargjøres. Boligsøkers rettsikkerhet ivaretas ved standard husleieavtaler som er forståelige og sikrer klare ansvarforhold. Husleieavtalen kan være tidsbestemt eller tidsubestemt. Mange kommuner velger standardavtale med tre-års tidsbegrensning for å kunne ha muligheter for leie-eie-overganger med startlån, eller andre spesielle vilkår som bør innarbeides etter de rammer husleieloven gir for fordeling av rettigheter og plikter ift vedlikehold, depositum mv. Viktig med klare bestemmelser om husleieregulering.
 • Søkeren mottar tilbud om bolig.
 • Forvalter bør bidra til at det søkes om bostøtte, hvis dette er aktuelt.

Fastsettelse av husleie, se Kapittel 3. Leie og andre ytelser.

Handlingsrom

Hvis kommunens bolig er en borettslagsleilighet i et borettslag vil styret i borettslaget være berettiget til å bli varslet og informert når kommunen som eier ønsker å leie ut boligen til en bestemt person. Styret har rett til å vurdere den kommunale boligsøkeren som leietaker, likevel kan ikke styret nekte utleie uten saklig begrunnelse. For kommunen som eier er dette en lovpålagt oppgave å etterkomme, og som tar noe tid å klarere.

Hvis kommunens bolig er i et eierseksjonsameie, vil kommunen som eier være avhengig av hvilke regler sameiets vedtekter fastsetter for utleie, jfr. eierseksjonsloven.

Når kommunen selv står som eier av utleieboliger i et kommunalt utleieboligbygg, er kommunen friere til å fastsette rettigheter og plikter så lenge de er innenfor husleielovens bestemmelser.