Valg av bolig og beboeroppfølgning

Fase 2: Inngåelse av leiekontrakt og innflytting

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Tildeling av kommunal bolig og fastsettelse av husleie
Fase 2
Inngåelse av leiekontrakt og innflytting
Fase 3
Oppfølgning av beboer i leieforhold
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Husstand får informasjon om bolig og bomiljø, rettigheter og plikter og husleiekontrakt blir undertegnet.

Resultater fra fasen

 Husstanden har fått informasjon, ordensregler, hvordan bo i boligen, inngått leiekontrakt og flyttet inn i boligen.

  • Husstand/leietaker bør få mulighet til å se boligen og bomiljø, gjerne sammen med forvalter.
  • Forvalter sender tilbud om bolig og informasjon om boligen og nærmiljøet til husstanden. I tillegg til informasjon om boligen i det skriftlige tilbudet, kan det inviteres til et møte hvor husstanden kan få mer informasjon og få mulighet til å få svar på spørsmål.
  • Forvalter informerer husstand om rettigheter, plikter og konsekvenser av manglende husleieinnbetaling og brudd på husordensregler.
  • Forvalter og leietaker undertegner husleiekontrakt.
  • Forvalter gir leietaker får informasjon om hvem som skal kontaktes når noe oppstår.
  • I forbindelse med innflytting bør to andre standarddokumenter bli fylt ut. Dette er overtakelsesprotokoll og inventarliste.

Overtagelsesprotokoll

Ved innflytting fyller man ut en overtagelsesprotokoll, som sørge for at boligen ved utflytting overleveres ren, ryddig og i samme stand som ved overtakelse, bortsett fra forringelse som skyldes alminnelig slit og elde. Forvalter og husstand går sammen gjennom boligen ved overtakelse og dokumenterer alle skader/mangler og signerer felles protokoll. Ved utflytting legges protokollen til grunn for eventuelle mangler og skader som har oppstått i leieperioden. Det er fint å ha fotodokumentasjon som vedlegg til protokollen.

Inventarliste

Dersom leieboligen er helt eller delvis møblert med hvitevarer el.l, bør det også settes opp en uttømmende inventarliste som signeres av utleier og leieboer ved overtakelsen. Det er ikke behov for ytterliggere spesifisering utover at inventarlisten må være uttømmende.

  • Forvalter sørger for at husstand søker bostøtte, hvis de er i målgruppen.
  • Sikre fullmakt til transport av bostøtte
  • Behovet for oppfølging. For mange er oppfølging i bolig essensielt for å kunne beholde den. Å tilby bo-oppfølging vil i mange tilfeller være nødvendig.

Forvalter tar kontakt med aktuelle tjenester ved behov for oppfølging. Oppfølging avtales, og aktuell tjeneste i kommunen gjør avtale med husstand.

Husleiekontrakter

Leieboerforeningen har på oppdrag fra Husbanken utarbeidet tre ulike kontrakter for kommunene i utleieforhold.

Veiledning til Husleieloven
Regjeringen har utarbeidet veiledning til Husleieloven

Overtakelsesprotokoll
Leieboerforeningen og Huseiernes landsforbund gikk i 2014 sammen om å utarbeide en felles overtakelsesprotokoll. Protokollen er enkel og balansert, og kan benyttes i alle typer leieforhold. 

Inventarliste
Leieboerforeningen har utviklet en egen inventarliste som kan benyttes.

Inn- og utflytting
I arbeidsprosessen "Bidra til leie av private" gjennomgår man innflytting og utflytting av bolig, og mye vil være likt om det er privat eller kommunal bolig. 

Husleieloven, regulerer setter ufravikelige rammer for forholdet mellom kommunen som utleier og leietaker.

Tvister mellom utleier og leietaker kan fremmes for HTU, fastsettelse av leier, mislighold mv.

Setter rammer for kommunens bruk av bolig som kommunen eier i et eierseksjonssameie.

Setter rammer for kommunens bruk av boliger som kommunen eier i et borettslag.

§§ 3-2a, 3-7: Fastsetter kommunens plikter til brukermedvirkning, fremskaffelse av bolig mv.

Sier noe om kommunens generelle plikter til å bistå leietaker.