Kommunens forvaltning av boliger

Fase 3: Gjennomføring og oppfølging

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartlegge og utarbeide oppgraderings- og vedlikeholdsplaner
Fase 2
Utarbeide forslag til tiltak
Fase 3
Gjennomføring og oppfølging
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Her beskrives behov for bo-oppfølging fra forvalter og rutiner for å sikre god kvalitet på boligmassen og et godt bomiljø for den enkelte husstand som leier kommunal bolig.

Resultater fra fasen

Gjennomføring av tiltak og bo-oppfølging i bolig og bomiljø, slik at husstanden bor trygt og godt. Vedlikehold av boligmassen og gode boforhold sikres gjennom gode oppgraderings- og vedlikeholdsplaner og budsjettmidler

En målrettet forvaltning av den kommunale boligmassen skal sikre at oppgradering og vedlikehold gir en akseptabel boligstandard slik at man unngår uforholdsmessig lang tomgang ved skifte av beboer som følge av manglende vedlikehold.

 • Synliggjøre eiendomsforvaltningen betydning og kompetanse som kommunal kjernevirksomhet.
 • Lage gode oppgraderings- og vedlikeholdsplaner som er kommunisert med politisk ledelse og husstandene som leier bolig.
 • Få aksept og budsjettmidler fra politikere om at vedlikeholdsmidler skal være tilstrekkelig til systematisk vedlikehold, være skjermet og oppdateres årlig i forhold til behov. Nødvendige økonomiske behov må kartlegges og prioriteres i økonomiplan og budsjett. Når vedlikeholdet blir utsatt, kan skader og følgeskader få et omfang som koster langt mer å reparere enn det som ble spart på utsatt vedlikehold.
 • Forvalter har ansvaret for at husstandens helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Gjennomføre tiltak ved behov i bolig eller bomiljø. Regelmessig vurdere husstandens muligheter for å bosette seg i annen eid eller leid bolig. Dette gir økt gjennomstrømming som fører til økt kapasitet ved at flere kan bruke de samme boligene innenfor et gitt tidsrom. Det betyr mindre behov for nye boliger og dermed vil kommunen kunne spare både driftsutgifter og investeringer uten at dette går utover målene for behovsdekning/ lovpålagt ansvar for boligetablering.
 • Husordensregel for kommunale boliger fra Tynset på ulike språk.
 • Sjekkliste for utleie av kommunale boliger fra Tynset.
 • Informasjonsbrosjyrer utarbeidet av departementet.
 • Leietakerbrosjyre utarbeidet av Ringsaker kommune.
 • Boligsosial brosjyre fra Ringsaker.
 • Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger fra Haugesund.
 • Retningslinje for tildeling av kommunale boliger fra Ringsaker.
 • Retningslinje for tildeling av omsorgsboliger fra Ringsaker.
 • Et digitalt kurs er utarbeidet for tjenestemottakere her i veiviseren.no "Nøkler til egen bolig". Kurset er inndelt i 4 moduler: finne bolig, leie, eie og å bo. 
 • Rapporten "Fra skippertak til systematisk vedlikehold av kommunale bygninger» av KOBE (Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning).

Lån fra Husbanken 

Lån fra Husbanken skal bidra til enten å fremme og utvikle viktige boligkvaliteter i ny og eksisterende bebyggelse, eller et godt boligtilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet og studenter. Lån fra Husbanken skal også bidra til finansiering av boliger i distriktene og barnehager. 

Tilskudd til tilstandsvurdering

Formålet med tilskuddsordningen er å øke antallet boliger med god tilgjengelighet og lavt energibehov.

Tilskudd til heis

Tilskudd til heis legger til rette for at borettslag, sameier og lignende kan etterinstallere heis. Heistilskudd kan gis til eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer.