Kommunale omsorgsboliger for utleie

De fleste kommuner har omsorgsboliger som leies ut. 

Når kommunen er byggherre og ansvarlig for eieroppgaver, drift og vedlikehold av bygning og fellesarealer, inngås en tidsubestemt leiekontrakt med beboer til en fastsatt husleie. Investeringstilskuddet er den ordningen som skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Ved finansiering med investeringstilskudd gis det momskompensasjon.

Prinsippene om normalisering og integrering ligger til grunn for finansieringen med investeringstilskudd. Det vil si at boenhetene bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer, samt unngå

  • institusjonslignende preg
  • for mange boliger samlokalisert
  • samlokalisering med flere andre omsorgsbygg 

Kommunen innhenter oversikt over framtidige behov for kommunale tjenester. Hvor mange årlig som skal gis et boligtilbud, og hvem som har potensiale for å eie bolig og ønsker å kjøpe bolig selv. Pårørende er en ressurs for å vurdere de ulike boligløsningene for den enkelte. Forskning viser at personer med nedsatt funksjonsevne i større grad ønsker å være med å bestemme over bosted og boforhold. Boliger for personer med nedsatt funksjonsevne