Bygge og/eller oppgradere

Fase 3: Gjennomføringsfase

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Løsningsutredning
Fase 2
Forprosjekt
Fase 3
Gjennomføringsfase
Fase 4
Overtakelse
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Fra anskaffelse av entreprenør til det foreligger en midlertidig brukstillatelse.

Resultater fra fasen

Det foreligger en midlertidig brukstillatelse.

 • Tilbudsgrunnlag med anbudstegninger (ikke byggetegninger) utarbeides og legges ut på Doffin. Når prisen på bygge- og anleggskontrakten overskrider gjeldende terskelverdi, skal tilbudet ut i hele Europa. Tilbudsgrunnlaget utarbeides av prosjektgruppa, som kan bestå av arkitekt, bestiller, brukerrepresentant og ansatterepresentant fra kommunen med flere. Noen kommuner leier inn fagkonsulenter.
 • Innstilling for valg av tilbud utarbeides og kvalitetssikres hos anskaffelsesfaglige i kommunen. Noen kommuner innhenter juridisk kompetanse.
 • Tilbudene som mottas evalueres ut fra kvalifikasjons- og tildelingskriteriene som er oppgitt i tilbudsgrunnlaget.
 • Det varierer hvem som er beslutningstaker. Det kan være prosjektleder, plankomité eller andre som fatter vedtak.
 • Kontrakt med pris, tidspunkter og eventuelt dagmulkt signeres av rette fullmaktshaver.
 • Ansvarlig fullmaktshaver sender søknad om igangsettingstillatelse til bygningsmyndighetene.
 • Byggherren (kommunen) har ansvar for løpende å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i byggeperioden.
 • Arkitekt/ansvarlig tiltakshaver sender søknad om midlertidig brukstillatelse til bygningsmyndighetene.
 • Prøveperioden på ett år starter den dagen nøkkelen til boligen mottas av byggherre og beboere.
 • I prøveperioden er det flere møter mellom prosjektleder, beboere, eventuelle ansatte og de ulike fagaktørene.
 • Prosjektgruppe: prosjektleder, arkitekt, bestiller, ulike fagspesialister, brukerrepresentanter, ansattes representanter.
 • Anskaffelsesfaglige: utarbeider og kvalitetssikrer innstilling for valg av tilbud.
 • Prosjektleder: følger utbyggingen. Ved små prosjekter kan prosjektleder være byggeleder.
 • Byggeleder : ved store prosjekter kan flere være byggeledere på hvert sine fagområde; slik som for eksempel VVS/teknisk/sikkerhet/helse og ansvar.
 • Fullmaktshaver: søker om igangsetting hos bygningsmyndighetene.
 • Bygningsmyndigheter: i alle kommuner skal det være en egen myndighet som behandler søknader om byggetillatelser, ramme- og igangssettingstillatelser.
 • Arkitekt: sender søknad om midlertidig brukstillatelse til bygningsmyndighetene.
 • Ansatte: ansvar for å melde mangler og behov for utbedringer.
 • Beboere: ansvar for å melde mangler og behov for utbedringer.