Rådgivning ved tilpasning av bolig

Fase 3: Vedtaks- og tiltaksfasen

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kontaktfasen
Fase 2
Kartleggings- og søknadsfasen
Fase 3
Vedtaks- og tiltaksfasen
Fase 4
Oppfølgingsfasen
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Når løsning er valgt, finansiering på plass kan arbeidet settes i gang. Brukeren er ansvarlig for alt arbeid vedrørende valgt tiltak og er den som må sette i gang prosessen med tilpasning/påbygg/nybygging. Brukeren kan eventuelt knytte til seg fagpersoner som kan ivareta byggherrerollen Kommunen kan også yte faglig bistand etter avtale med bruker/byggherre. Arbeidet må følges nøye av bruker/byggherre slik at resultatet blir som avtalt.

Resultater fra fasen

 • Tiltaket blir ferdigstilt i henhold til avtale

 • Løsningen prosjekteres innenfor de økonomiske rammene som er til rådighet. Det er da naturlig å trekke inn kvalifisert hjelp uten ifra alt etter hvor omfattende saken er. Arkitekten/fagperson må sette seg godt inn i brukers behov og den aktuelle problemstillingen slik at forslaget som blir utarbeidet er gjennomførbart og løser oppgaven på best mulig måte.
 • Det er bruker/byggherre som står ansvarlig for hvordan arbeidet skal organiseres og hvem som skal utføre arbeidet. Brukeren er ansvarlig for gjennomføringen av valg tiltak og som må sette i gang prosessen med tilpasning/påbygg/nybygging. Brukeren kan eventuelt knytte til seg fagpersoner som kan ivareta byggherrerollen.
 • Bruker/byggherre har ansvar for å følge opp prosjektet. Det er viktig at mulige avvik blir fanget opp på et tidlig tidspunkt og at konsekvenser av disse blir diskutert og håndtert med en gang de oppstår.
 • Kommunen har ansvar for den løpende dialog med bruker under gjennomføringen slik at mulige avvik blir fanget opp på et tidlig tidspunkt og konsekvenser av disse blir diskutert og håndtert med en gang de oppstår. De skal utbetale eventuelt lån og tilskudd i takt med fremdrift på bakgrunn av faktura dersom dette er avtalt.
 • Kommunen bør i samarbeid med bruker/byggherre vurdere i hvilken grad de kan yte faglig bistand slik at prosjektet blir gjennomført i tråd med planlagt løsning. Når kommunen påtar seg dette arbeidet, er det etter avtale med byggherre.
 • Hjelpemiddelsentralen skal følger opp saken på bakgrunn av hvilket tiltak som er valgt. Installere hjelpemiddel eller gi tilskudd istedenfor hjelpemiddel (eller en kombinasjon av begge). Dersom det gis tilskudd i stedet for hjelpemiddel følger de opp prosjektet underveis, utbetale tilskuddet og ser til at det blir en varig løsning. 
 • Husbanken er samtalepartner for aktørene og gir råd og veiledning ved behov. Om lån fra Husbanken er aktuelt saksbehandler også Husbanken disse søknad om dette.
 • Kommunen bør evaluere prosjektet, hvilken lærdom kan man trekke ut av prosjektet. Har det overføringsverdi til andre saker?
 • Bruker/byggherre er ansvarlig for å drive prosjektet, hvordan arbeidet skal organiseres og hvem som skal utføre arbeidet.
 • Kommunen skal utbetale eventuelt lån og tilskudd i takt med fremdrift på bakgrunn av faktura (dersom dette er avtalt). Her må det også vurderes andre alternativer, for eksempel dersom søker ikke er kredittverdig.
 • Hjelpemiddelsentralen installere hjelpemiddel eller utbetale tilskudd istedenfor hjelpemiddel (eller en kombinasjon av begge).
 • Husbanken er samtalepartner for aktørene, og gir råd og veiledning ved behov. Om lån fra Husbanken er aktuelt saksbehandler også Husbanken disse søknad om dette.