Verktøy og kabler
ARBEIDSPROSESS

Rådgivning ved tilpasning av bolig

Kort om arbeidsprosessen

Kommunen gir slik rådgivning forbindelse med bygging, ombygging og tilpasning av boliger for personer med behov for tilpasset bolig. Slike saker kan være omfattende både for bruker og kommunen siden det involverer mange instanser både i og utenfor kommunen.

For at bruker skal få en god helhetlig informasjon og veiledning er det viktig at de ulike faginstansene samarbeider. Samarbeid mellom de ulike faggruppene i kommunen er en suksessfaktor som øker mulighetene for å få til en god løsning. Det er mange ulike instanser og aktører man skal forholde seg til i en boligtilpasningssak og samarbeid er derfor veldig viktig.

Ulike instanser å forholde seg til i en boligtilpasningssak

Modellen har vi hentet inspirasjon til fra KS sin Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn

Et slikt arbeid kan organiseres på flere måter der fagpersoner jobber sammen, I noen komplekse saker kan det være behov for å etablere en ansvarsgruppe, med relevante tjenesteområder representert. Aktuelle aktører er boligrådgiver med kunnskap om privatøkonomi og Husbanken og kommunenes virkemidler, ergoterapeut/fysioterapeut med kunnskap om tilrettelegging og tekniske hjelpemidler og en fagperson med bygningsteknisk bakgrunn. Det er også viktig at rollene til de ulike instansene/fagfolkene avklares.

Prosessene er delt inn i fire faser. Inndelingen er brukt for å avdekke kritiske punkter i rådgivningsprosessen og illustrerer hvor viktig boligrådgivning er for å legge til rette for gode helhetlige prosesser for ulike målgrupper.

  1. Kontaktfasen: Etablere kontakt med de som har et behov for rådgivning.
  2. Kartleggings- og søknadsfasen: Avklare søkerens mulighetsrom. I denne fasen er tverretatlig samarbeid og samhandling sentralt for å få en god prosess videre.
    Veiledning og støtte i søknadsfasen. Viktig at veiledningen bidrar til mestringsfølelse, og en følelse av å ta egne aktive handlingsvalg.
  3. Vedtak- og tiltaksfasen: Iverksettingsfase som også krever betydelig oppfølging og veiledning
  4. Oppfølgingsfasen: Veiledning og praktisk bistand knyttet til det å mestre et boforhold. Inkluderer også økonomisk rådgivning og oppfølging knyttet til det å betjene et boliglån.

Rådgivning knyttet til fysisk tilpasning i boligene omfatter blant annet:

  • Rådgivning knyttet til mindre ombygginger, som fjerning av dørstokker, justering av terskler for å komme inn i boligen eller tilsvarende. Det kan også være store ombygginger, påbygg av egen boenhet mm. Begge deler omfatter både teknisk, økonomisk og ergo- og/eller fysioterapeutisk kompetanse. Det er viktig å koble denne fagkunnskapen inn tidlig i prosessen. Ved behov vil de også be om bistand fra NAV Hjelpemiddelsentral. Dette avhenger av hvor omfattende saken er og vurderes fra sak til sak.
  • Rådgivning ved behov for finansiering til å gjennomføre tiltakene. Det kan da bli aktuelt å søke om lån i privat bank, startlån og- eller tilskudd fra kommunen eller lån fra Husbanken. Dette vil kreve at flere trekkes inn i rådgivningen.

Å søke tilskudd og lån, samt å gjennomføre tilpasningen, kan for mange være så krevende at de trenger hjelp fra kommunen, annen fagperson eller pårørende. Det er avgjørende at bruker får god og riktig informasjon på et tidlig tidspunkt.

Bakgrunn

En innbygger trenger hjelp og råd fra kommunen til å få tilpasset boligen slik at man kan bli boende hjemme selv med nedsatt funksjonsevne.  Det kan være mange måter man kan komme i kontakt med kommunen på, men første kontakt er som regel med ergoterapeut eller sosionom på for eksempel sykehus. Det kan være et akutt behov for tilpasning eller det kan være generell svekkelse som medfører at boligen trenger å tilpasses. Den som har behov for tilpasning, kan da få informasjon om hvilke muligheter som finnes. Henvendelsen kan også komme fra hjemmetjenesten, familie, sykehus eller innbyggeren selv.