Områdesatsing i etablerte boområder

Fase 5: Videreføring

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kunnskapsgrunnlag
Fase 2
Planlegging og organisering
Fase 3
Mobilisering og samarbeid
Fase 4
Gjennomføring
Fase 5
Videreføring
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

En kan ikke forvente å løse alle utfordringene i et utsatt område etter en tidsavgrenset innsats. Å snu en negativ utvikling i et utsatt område er en langvarig prosess. Kommunen må derfor tenke langsiktig også på  hvordan arbeidet skal videreføres etter at innsatsperioden er over. 

Resultater fra fasen

Kommunen har gjennomført sin vedtatte områderettede innsats og har oppløst sin særskilte organisasjon for arbeidet.

Kommunen har en fortsatt oppmerksomhet på det utsatte lokalmiljøet. Området er nå gjenstand for et videreføringsarbeid for å sikre de investeringer som er gjort, og for å nyttiggjøre seg og videreutvikle det samarbeidet med lokalmiljøet og andre som er blitt etablert i innsatsperioden. Samtidig har kommunen aktivt implementert nye metoder, tjenestemodeller og samarbeidsformer som er blitt utviklet i satsingen. 

Ved innledningen av arbeidet er det laget en plan om hva innsatsen skal innebære, og hvor lenge den skal pågå. Hvordan arbeidet skal videreføres starter også allerede her. Underveis i arbeidet må kommunen være tydelig på hva som vil bli stående igjen etter innsatsperioden, og på hvilke aktører som skal spille hvilke roller i den videre utviklingen av området. Hvordan kommunen selv  vil være til stede i området, eller på andre måter jobbe for å ivareta områdets interesser, er sentralt i denne sammenhengen. Ved avslutning av arbeidet må dette kommuniseres særlig tydelig.

 • Ved avslutning av innsatsen lages det en sluttrapport fra arbeidet som oppsummerer resultater, erfaringer og gir retning for veien videre.  
 • På dette grunnlaget utvikles det deretter en strategi for videreføringsarbeidet. Dette skjer i god tid før avslutningen av innsatsen. Denne videreføringsstrategien inneholder blant annet:
  • En kommunikasjonsplan for hvordan kommunen best kan kommuniserer innsatsen som er gjort bredt ut mot lokalmiljøet, samarbeidsaktørene, og internt i kommunen.
  • En plan for hvordan kunnskapen og erfaringene fra arbeidet best kan utnyttes, deriblant hvordan tjenestetilbudet i kommunen kan utvikles på grunnlag av erfaringene fra arbeidet.
   Gjennom arbeidet utvikler kommunen nye måter å jobbe og samarbeide på som bør utnyttes videre. Samarbeid på tvers kan utløse samspillseffekter, der positiv måloppnåelse på ett felt har positiv innvirkning på måloppnåelsen på et annet. Kommunen vil dermed kunne øke sin måloppnåelse ved å se sine egne virkemidler bedre i sammenheng, og sørge for at innsatsen fra kommunens side i større grad er tilpasset lokale behov og ønsker.
  • Forslag til hvilke aktiviteter og tiltak som skal fases ut, hvilke som skal videreføres, og hvilke aktører som fortsatt skal spille en rolle i området.
  •  Forslag til hvordan kommunen best kan opprettholde sin støtte til, og kontakt med lokale organisasjoner, lag og foreninger i området. 
   • Hvordan kommunen skal opprettholde sin støtte til -og videre kontakt og samarbeid med lokale organisasjoner, lag og foreninger, er et viktig forhold kommunen må ta stilling til. Det frivillige liv er en sentral drivkraft i lokalsamfunnet, og vil kunne ta initiativ til nye aktiviteter og kjempe aktivt for lokalsamfunnets interesser utover egen interessesfære.
   • Støtte til lag og organisasjoner kan omfatte utlån av kommunale lokaler og utstyr til arrangementer og aktiviteter, administrativ og faglig bistand, bistand til drift og informasjonsarbeid og støtte via kommunale frivillighetsmidler.  Dette er både aktuelt i selve innsatsperioden og i videreføringsarbeidet.
   • Aktiviteter og arrangementer er viktige virkemidler for å styrke relasjonene mellom ulike grupper i lokalmiljøet. Her kan forskjellige aktører få ulike roller ut fra hvilke ressurser og interesser de har. Rollene og ansvaret utvikles over tid når aktørene opplever eierskap til aktivitetene.
   • Etablering av lokale paraplyorganisasjoner som samler flere etablerte organisasjoner, er en effektiv og god måte å koble lokale ressurser på. Slike organisasjoner kan ha en betydningsfull rolle i lokalmiljøet etter at innsatsen er avsluttet.
  • Forslag til hvordan kommunen best skal vedlikeholde andre etablerte relasjoner og aktiviteter både gjennom møteplasser og nettverk, personlig kontakt og formelle relasjoner. 
  • Utvikling av lokale ledere og rollemodeller i lokalmiljøet er sentralt for vitaliteten og bærekraften i et lokalmiljø på sikt. I Groruddalssatsingen har det vært stor oppmerksomhet på dette. Kommunen har jobbet for å rekruttere særlig eldre ungdom som allerede er aktive i lokalmiljøet. Disse ungdommene fungerer som rollemodeller for andre unge. I tillegg gir de bydelene nye kontaktflater inn mot ungdomsmiljøene og blir viktige ressurspersoner i lokalmiljøet framover. Denne type aktiviteter er derfor svært sentrale i et videreføringsperspektiv.
 • Planen for videreføring drøftes og besluttes internt i kommunen og i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.