Områdesatsing i Bergen

Kort beskrivelse

Områdesatsing er et av flere viktige innsatsområder i arbeidet med å bidra til mer velferd og utjevne levekårsforskjeller i Bergen. Bystyret i Bergen definerer områdesatsing som en helhetlig og sammenhengende innsats i et nærmere definert geografisk område. De geografiske områdene blir prioritert etter kunnskapsgrunnlag fra blant annet Folkehelserapporter som blir gitt ut jevnlig. Folkehelserapportene viser et overordet bilde over faktorer som påvirker befolkningens helse, og fordelingen av den. I rapportene blir Bergen delt inn i 51 levekårssoner. Oversikten viser at det er betydelige forskjeller mellom de ulike områdene, og at det er behov for en ekstra innsats i enkelte områder.

Områdesatsing i Bergen

Organisering og samarbeid

Områdesatsing tilligger Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig og er finansiert i et samarbeid mellom Husbanken og Bergen kommune. I Loddefjord og Olsvik er det i tillegg inngått et samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette samarbeidet har en tidshorisont frem til 2026. Områdesatsingen er forankret politisk både i bystyret og byrådet, og kommunaldirektørgruppen er den interne styringsgruppen for områdene.

Områdesatsingen koordinerer planlegging og gjennomføring av satsingene, men andre byrådsavdelinger og etater i kommunen medvirker både i planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter. Det tverrfaglige samarbeidet på tvers av avdelinger sikrer en helhetlig og sammenhengende innsats.

Organisering av områdesatsing i Bergen

Koordinatorrollen og medvirkning

Per dags dato er det fem pågående områdesatsinger i Bergen, og hvert område har en koordinator. Koordinatorens rolle er å koordinere, både internt i kommunen og med nærmiljøet. De skal lære å kjenne området, tilrettelegge for utvikling og samarbeid, være en pådriver, veilede og hjelpe. Det er stort fokus på medvirkning og samarbeid med lokalbefolkningen, lokale ildsjeler, private aktører, næringsliv, lokale frivillige organisasjoner, andre offentlige instanser som preger arbeidet.

Her finner du mer om områdesatsing i Bergen:

  • Brobyggerne - film om satsingen i området rundt Damsgårdssundet
    Dokumentarfilmen gir et innblikk i historien til den 10-årige innsatsen til Bergen kommune, Husbanken Region Vest, G.C, Rieber og BOB i området rundt Damsgårdssundet. Innsatsen har vært målrettet og mye ressurser er samlet fra lokalmiljøet, næringslivet og offentlige aktører til et felles løft. Filmen varer i 45 minutt