Hvordan forebygge naboprotester - Not In My Back Yard (NIMBY)?

Fase 2: Etablering og oppfølging

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Før innflytting/etablering
Fase 2
Etablering og oppfølging
Fase 3
Oppfølging etter etablering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Her beskrives mulige samarbeidsrutiner og samarbeidsformer mellom de ulike aktørene. Videre aktuelle fysiske og sosiale bomiljøtiltak.  

Resultater fra fasen

 • At dialogen mellom nabolag og kommunen opprettholdes
 • At mulige konflikter tas opp med en gang de oppstår
 • At det etableres kontakt mellom nyinnflyttede og øvrige naboer
 • At kommunen praktiserer en overordnet integrerings- og normaliseringspolitikk

 1. Første aktivitet og hvem som gjør det/er ansvarlig

 2. Videreutvikle samhandlingen med etablert naboråd eller lignende og kommunen
  a. Ha faste nabomøter mellom naboråd, miljøvaktmester og ev. andre relevante aktører/beboere
  b. Systematisk samarbeid med borettslag og sameie
  c. Gjør det enkelt å komme i kontakt med ansvarlige i kommunen når det er behov
  d. Trekke inn og involvere styrene når det er relevant
  e. Kommunen må lage samarbeidsrutiner, f.eks med politiet, vektertjeneste m.fl. og informere naborådene om hvem som kan og bør kontaktes til enhver tid

 3. Lage rutiner for håndtering av naboklager og akutte hendelser
  a. Ved uro, bekymringer eller spesifikke hendelser vil det være viktig å sette inn tiltak raskt for å vise at kommunen/tiltaket tar nabolagets bekymring på alvor. Å handle raskt ved ulike hendelser vil være viktig for å opprettholde et godt samarbeidsklima, og vise at kommunen/tiltaket tar bekymringen på alvor 
  b. Konfliktløsning ved f.eks. gjentatt uakseptabel atferd. Vurdere om det vil være gunstig at partene møtes
  c. Akutte hendelser; ta kontakt med politiet eller annen relevant beredskap 

 4. Tiltak overfor den enkelte beboer
  a. Gi nødvendige tjenester og bistand til å mestre boforholdet
  b. Råd og veiledning om husleielovens bestemmelser og ordensregler
  c. Lenke til booppfølging fra veiviseren

 5. Vedlikehold og oppsyn av bolig
  a. Holde byggene og uteområdet i orden
  b. Bomiljøkoordinator som ved siden av tekniske konsulenter (vaktmester) kan ha jevnlig tilstedeværelse i tiltaket og/eller boområdet
  c. Bomiljøtiltak. Samarbeid mellom beboere og frivillige, f.eks. gatefest, parsellhage, m.m
 • Kommunen har ansvar for å etablere et naboråd og invitere relevante beboere, velforeninger og andre organisasjoner til å delta (styremedlem i borettslag, ansatt i kommunen, representant fra velforeningen, et lokallag, interesseorganisasjon for de bosatte (leieboerforeningen, flyktninger, rus/psykiatri)
 • Nabolagsrådet har ansvar for å etablere en hensiktsmessig møtestruktur.


Brukermedvirkning blir ivaretatt gjennom dialogen som skjer i det etablerte naborådet. Der vil innbyggerne og interesseorganisasjonene ha en arena der de kan dele synspunkter med kommunen.