Innbyggerne er Asker kommunes viktigste investering

Det startet i 2011 med en foranalyse som viste at det boligsosiale arbeidet i Asker kommune var fragmentert og dårlig forankret, med store mangler i bolig- og tjenestetilbudet. Dette er nå forandret.

Asker sentrum

Politisk og administrativ forankring og ny organisering

De siste årene er det lagt ned et omfattende og grunnleggende arbeid på det boligsosiale feltet i Asker. Mye av det som er oppnådd, er positive følger av å være programkommune i Husbankens kommunesatsning. Politisk, strategisk og organisatorisk er kommunen godt samstemt. En rådgiver innen boligsosialt arbeid er blitt ansatt i rådmannens stab. Innovasjonsmetodikk blir blant annet brukt for utvikling av Asker Velferdslab, og ledere i hele kommunen får opplæring i innovasjon.

Kommunen mener de har en effektiv og helhetlig organisering av det boligsosiale arbeidet som er samlet i én virksomhet, Brukertorget. Dette skal sikre én-dør-inn til helse, omsorg og bolig, et helhetlig arbeid med innbyggerne i fokus.

Det Asker kommune har oppnådd, er et direkte resultat av å ha lagt suksesskriteriene for godt boligsosialt arbeid til grunn i arbeidet.

Suksesskriterier

Heller forebygge enn å reparere

Asker vektlegger forebygging og jobber målrettet med unge og eldre. Kommunen vil unngå stigmatisering og satser på å bosette flest mulig i ordinære bomiljø. Kommunen tilbyr startlån til de som har mulighet for å eie. 

Boligmassen i kommunen er i endring. Boligpolitiskstrategi 2016 - 2026 gir en klar retning i nye reguleringer slik at det blir lagt til rette for god sammensetning av boliger, og at det blir inngått avtaler med private aktører for tilvisning av boliger. 32 nye boliger for personer med nedsatt funksjonsevne er under planlegging. Disse er tenkt inn i nye boligområder som det reguleres for i kommunen. 

Andre eksempler på forkantarbeid:

 • Et boligprosjekt hvor målet er å sikre utsatte ungdommer en egnet bolig og tjenester ved behov. 
 • Et fengselsteam som skal sikre helhetlig arbeid før og etter løslatelse. Dette for å unngå bostedsløshet, sikre jobb, aktivitet og eventuell oppfølging.
 • Ambulant oppfølging innen rus og psykisk helse er også etablert.

Konkrete resultater fra utviklingsarbeid

 • Ventelister for kommunale boliger er redusert kraftig. 165 husstander stod på venteliste i 2010, per i dag er det kun 7.
 • De som har potensiale for startlån blir fulgt opp i tett. Boligskolen tilbyr opplæring i hvordan gå frem for å skaffe bolig og Bolighjelpen består av frivillige som bistår ved kjøp av bolig.
 • Kommunen har de siste årene etablert 120 boliger til personer med store utfordringer innen rus og psykiatri og tilbudet til denne gruppen er forsterket på tjenestesiden.
 • Det er utviklet et modulbasert småhus som har blir godkjent av Husbanken tilrettelagt for omsorgstjenester. Disse småhusene er fullverdige boliger som kan flyttes til andre kommunale tomter hvis nødvendig.
 • I samarbeid med SOS Barnebyer har Asker etablert familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger.
 • Kommunen har lagt vekt på kompetanseheving tilbys ansatte i kommunen kurs i innføring boligsosialt arbeid to ganger i året.

Tjenestedesign gir god effekt på det boligsosiale området

Asker velferdslab er utviklet gjennom bruk av tjenestedesign. Gjennom investeringstenkning skal kommunen tilby innbyggerorienterte velferdstjenester på tvers av kommunens tjenesteområder. Kommunen går bort fra å tenke velferd som en kostnad og over til å tenke velferd som en investering.

Selv om alle aktører (offentlige, frivillige eller private) bidrar til å forbedre livssituasjonen til innbyggeren/familien, så må innbyggeren/familien selv ta et stort ansvar for å endre livssituasjonen sin. Modellen er testet ut og flere familier er involvert. Kommunen ønsker nå å vise i samarbeid med kunnskapsmiljøer at relativt små investeringer kan gi omfattende gevinster for innbyggere og samfunnet.

Flere av Askers arbeidsmetoder, innsats og konkrete tiltak er beskrevet i Veiviseren.no. Asker har blant flere andre aktører vært med på å utarbeide metode for å utvikle morgendagens boligløsninger - en metode for tidligfase innovasjon. 

Asker har også vært med på å etablere et kompetansenettverk, KOBOLT, om startlån for alle kommunene i Akershus. Kommunen er etterspurt på seminarer og konferanser for å fortelle om arbeid og erfaringer på det boligpolitiske og boligsosiale området. Asker har mottatt nasjonal og internasjonal anerkjennelse for dette arbeidet.

 • Asker Velferdslab

  Asker Velferdslab handler om hvordan velferdstjenester kan gå fra saker til mennesker, og er en arbeidsform på tvers av kommunens tjenesteområder. Det er ikke en erstatning for de ordinære tjenestene eller en ny tjeneste, men et supplement. Gjennom tidlig investering og koordinert oppfølging skal en familie eller en ungdom få bedre levekår, bedret livskvalitet og på sikt ha behov for mindre tjenester fra det offentlige. Asker kommune har en ambisjon om at framtidens tjeneste som hovedregel skal dreie seg om at «ingen beslutning om meg skal tas uten meg».

  Kommune
  Asker kommune
 • Familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger

  Høsten 2015 startet SOS-barnebyer, sammen med bl. Asker kommune prosjektet våre nye barn hvor etablering av familiehjem, som en ny bo-og omsorgsløsning, for enslige mindreårige er en viktig del av prosjektet. Asker kommune er pilotkommune i prosjektet og har i løpet av 2016 og 2017 etablert 8 familiehjem.

  Familiehjem er en ny måte å bosette barn som flykter alene til Norge. Familiehjem gir familiebasert omsorg med trygge, stabile omsorgspersoner. Familiehjem er en bo- og omsorgsløsning for enslige, mindreårige flyktninger som blir bosatt i en kommune. Kommunen stiller egnet bolig til rådighet, og tre til fem barn og fosterforeldre lever sammen som i en familie. Fosterforeldrene har tilgang på faglig støtte, administrasjonshjelp og avlastning. Det legges stor vekt på kvalitet og stabilitet i omsorgen. I tillegg til fosterforeldrene er det tilknyttet familieveileder, miljøarbeider og avlaster til hvert familiehjem for å sikre tilstrekkelig støtte til fosterforeldrene. Fosterforeldrene kan være enslige eller par, og erfaring og bakgrunn varierer. I avlastningsperiodene, eller dersom fosterforeldrene skulle slutte i jobben, blir barna boende i familiehjemmet. Barna beholder dermed hjem, venner, skole og nettverk, noe som sikrer dem stabilitet i oppveksten.  Modellen med familiehjem har mange likheter med forsterkede fosterhjem. Familiehjem er spesielt godt egnet for de yngste barna, og for søsken og andre ungdommer som trenger ekstra stabilitet.

  Modellen er basert på SOS-familiehjem som i over 60 år har gitt barn et godt omsorgstilbud i mange land i Europa og resten av verden. Familiehjemmodellen kan også brukes ved vanlig fosterhjemsplassering.

   

  Kommune
  Asker kommune
 • Gullhella omsorgsboliger i Asker

  Gullhella er et boligtilbud for eldre med omfattende hjelpebehov. Omsorgsboligene har høy kvalitet, og de kan omgjøres til sykehjem ved endret behov. Gullhella har fast bemanning og felles måltider etc. som et sykehjem. Institusjonspreget er dempet gjennom en planløsning uten lange korridorer. Valg av tre og tegl som materialer bidrar til å gi et hjemlig preg. Det er god tilgang til utearealer og romslige terrasser. Boligene er bygd som et tilbygg til eksisterende sykehjem.

  Målgruppe: Eldre med omfattende hjelpebehov
  Størrelse: 60 nye omsorgsboliger 
  Ferdigstillelse: 2015
  Byggherre: Asker kommune
  Arkitekt: Linje Arkitektur AS
  Eieform: Kommunalt eide omsorgsboliger

  Kommune
  Asker kommune
 • Rutiner ved mottak av enslige mindrearige flyktninger

  Rutiner som beskriver prosessen før, under og etter at Asker kommune har tatt imot en enslig mindreårig flyktning.
  Rutinen viser overgang fra bo- og omsorgsløsning til selvstendig tilværelse.

  Kommune
  Asker kommune