Helhetlig boligplanlegging i Holmestrand gir resultater

Holmestrand kommune ble nominert til Statens pris for boligsosialt arbeid 2016. I 2011 ble kommunen med i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram, og har siden den gang jobbet systematisk og målrettet med å sette boligsosialt arbeid i sentrum for alle avgjørelser.

Kommunens helhetlige tilnærming viser seg gjennom organisering, mål og tiltak. Opprettingen av en styringsgruppe med lederne av alle kommunens virksomheter har bidratt til å øke samhandling på tvers. Styringsgruppa har ført til en holdningsendring i hele organisasjonen.

Holmestrand kommune i Vestfold har i underkant av 11 000 innbyggere.

Havnepromenaden Holmestrand Strandpromenaden Holmestrand
Gammel og ny bebyggelse og vakre omgivelser tiltrekker seg folk fra hele regionen

En kartlegging av boligsituasjonen i forkant av arbeidet med boligsosialt utviklingsprogram, viste flere forbedringsområder:

 • behov for flere egnede boliger for vanskeligstilte
 • hjelpe flere vanskeligstilte til å beholde en egnet bolig
 • flere alternative løsninger på midlertidig boliger 
 • bedre organisering av tjenester
 • riktig informasjon, bedre tilgjengelighet og brukervennlighet
– Kommunens visjon er at den boligsosiale handlingsplanen skal gjennomsyre alt det kommunen foretar seg. Planen skal være en helhetlig og levende plan som fører til resultater. Den skal være dynamisk fordi samfunnet endrer seg, sier ordfører Alf Johan Svele.
 
Holmestrand forebygger bostedsløshet på flere områder. Bruk av ulike metoder i det boligsosiale arbeidet viser gode resultater. I teksten under vil ulike tiltak og metoder bli presentert.

Godt internt samarbeid med resultater

Holmestrand har faste samarbeidsmøter mellom NAV, Psykisk helsetjeneste for voksne og Virksomhet kommunalteknikk. Kommunen bruker tilleggskontrakter for å forhindre utkastelser og et team som består av en representant fra NAV, en boligkonsulent, boligkoordinator, ledere og gjeldsrådgiver. Teamet skal hjelpe boligsøkere og boligeiere med å skaffe og beholde egnede boliger.

Startlån: Fra leie til eie

Holmestrand bruker startlånet aktivt i «Leie til eie» prosjekter for å redusere antall midlertidige boliger. De har en egen modell for økt integrering av flyktninger med «leie før eie». Startlån har økt fra 1 til 30 millioner.

Småhus Holmestrand Robust smaahus Holmestand
Holmestrand kommune bygger småhus som tåler mye

Et boligtilbud for alle

Holmestrand kommune har et differensiert boligtilbud og et lavterskel botilbud for spesielt vanskeligstilte på boligmarkedet. De har bygget to nye småhus og Tyristubben – et prosjekt med omsorgsboliger og boliger for personer med psykiske lidelser og personer i rehabiliteringsfase. Kommunen satser også på boliger for funksjonshemmede. Eksempler er et nytt bofellesskap med avlastningstilbud. Kartlegging av fremtidige boligbehov foregår kontinuerlig. 

Hus i det nye utviklingsområdet Tyristubben Nytt utviklingsområde Tyristubben
Et nytt utviklingsområde i Tyristubben

Brukermedvirkning og samarbeid med frivillig sektor

Holmestrand har lagt stor vekt på å sikre brukermedvirkning og god informasjon i sitt boligsosiale arbeid. Kommunen har med brukerorganisasjoner i referansegrupper, avholder møter og deler ut skriftlig informasjon til pårørende, hjelpeverger, brukere og ansatte.  En årlig samarbeidsplattform «Å løfte i fellesskap» har gitt Holmestrand en solid samarbeidsrelasjon med frivillig sektor. De har opprettet «Senter for frivillighet og forebygging», som er en digital møteplass hvor folk kan melde seg på, både som deltaker og ressurs. «Frivillighet.no» er et nyttig verktøy som mange – store og små kommuner- kan ha bruk for.

Forbilledlig boligsosialt arbeid

Juryens uttalelse: Holmestrand har fått til imponerende endringer og solide resultater på det boligsosiale feltet. Holmestrand jobber bredt og det fungerer. Kommunen har fått en gjennomgående holdningsendring i hele organisasjonen for bedre samhandling og samarbeid, på tvers av ansvar og fagfelt. Det boligsosiale arbeidet er i dag et felles ansvar, noe som sikrer kontinuitet i arbeidet og bedre og mer effektive boligløsninger. Arbeidet de gjør er et godt eksempel for andre tilsvarende kommuner.

 • Boligsosialt utviklingsprogram Holmestrand 2011-2015

  Grunnet store boligsosiale utfordringer gjennomførte Holmestrand kommune en bred boligsosial satsing gjennom Husbankens boligsosiale utviklingsprogram fra 2011 til 2015. Programarbeidet har vært intensivt og involvert ledere fra ni av kommunens virksomheter. Sammen er lederne ansvarlige for områdene; økonomi, helse, sosial, omsorg, plan og bygg og kommunalteknikk og eiendom. Innsatsområdene for det boligsosiale utviklingsprogrammet strakk seg over alle disse ansvarsområdene, og fra politisk-, via strategisk-, til operativt nivå i kommunen.

  Kommune
  Holmestrand kommune