Storhaug bydel Foto: Harald M. Valderhaug

Stavanger

I perioden 2018 – 2024 har Stavanger kommune og staten en områdesatsing i kommunedelen Storhaug. Satsingen på Storhaug skal forbedre befolkningens sosiale og miljømessige levekår, samt utvikle tjenester og tilbud som skaper god helse i bydelen.

Storhaug er mangfoldig og urban, og har de siste årene gjennomgått en transformasjon med mange nye boligområder som erstatter tidligere fabrikker og næringsbygg. Kommunedelen rommer både levekårssoner som scorer henholdsvis høyt og lavt i levekårsundersøkelsene.

Områdesatsingen skal bidra til innovasjon og det skal prøves ut nye former for samhandling mellom innbyggerne og kommunen.

Fra og med 2020 er Områdesatsingen organisert som program med tre delprogram; Inkludering ved tidlig innsats, gode bo- og nærmiljø og nye veier til arbeid og velferd.

Skisse organisering områdeløft Stavanger

Overordnede mål «Inkludering ved tidlig innsats»

 • bidra til trivsel i barnehage, skole og fritidsarenaer
 • sikre bedre oppfølging av utsatte grupper i barnehagene 
 • styrke barn og unge sin psykiske helse
 • fokus på mestring og inkludering
 • bidra til at flere fullfører og består videregående skole

Overordnede mål  «Gode bo- og nærmiljø»

 • fremme et variert bomiljø og gode nærmiljøkvaliteter
 • innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende

Overordnede mål  «Nye veier til arbeid og velferd»

 • tenke nytt i arbeidet med sysselsetting, kvalifisering og velferd
 • aktivt tilrettelegge for sosialt entreprenørskap

Innsiktsarbeid

 • I forbindelse med oppstart av områdesatsingen ble det gjennomført en nullpunktsanalyse som skulle kartlegge trivsel og trygghet blant innbyggerne på Storhaug i Stavanger. Blant temaene som er undersøkt er innbyggernes forhold til området der de bor, tilfredshet med ulike sider av området, trygghetsfølelse ved ferdsel ute og tilbudet til barn og ungdom. Det ble gjennomført telefonintervju med 1115 innbyggere over 15 år.
 • I de to første årene av områdesatsingen er det gjennomført følgeforskning i områdesatsingen. Følgeforskningsprosjektet har to hovedmål:

  • Mål 1: Å bidra med innsikt og kunnskap om bydelen for å bedre beslutningsgrunnlaget i arbeidet med områdesatsingen -> dvs. kontekstspesifikk kunnskap om bydelen og utfordringsbildet.
  • Mål 2: Følge og dokumentere hvordan kommunen jobber i ulike faser av områdesatsingen, med henblikk på organisering, involvering og gjennomføring av tiltak -> dvs. kunnskap knyttet til områdesatsing som virkemiddel og anvendelsen av dette.

   Gjennom disse hovedmålene søker prosjektet å bidra til innsikt og læring i det videre arbeidet med områdesatsingen på Storhaug, men og å frembringe kunnskap med relevans for områdesatsinger i andre norske byer. Rapporten for følgeforskningen overleveres februar 2021.

 • Det er gjennomført gjestebud i Badedammen og i Emmaus levekårssoner. Målsettingen er å mobilisere i områder der det per dags dato oppleves å være mindre tilhørighet og nabofellesskap, og der det har vært få søknader om nærmiljøtilskudd.
 • Det er gjennomført barnetråkk i alle 5. og 8. klasser i skolene på Storhaug. Den digitale kartleggingen avdekker hvor barn og unge oppholder seg på fritiden, og hvilke veier de bruker til og fra skole og fritidsaktiviteter. Gjennomføringen av barnetråkk ble gjort som et samarbeid mellom skolene, ungdom og fritid, skolehelsetjeneste og områdesatsingen. Resultatene er gjennomgått i fellesskap og er presentert for skoleledelse, Park og vei, kommunedelsutvalg. Skolene har fått tildelt et beløp for å kunne gjøre forbedringstiltak i samarbeid med skolenes elevråd.
  Se oppsummeringen her:

 •  

 • I tråd med Boligsosial handlingsplan 2018-2023 skal det i 2021 kartlegges behov for å utvikle områdebase i områder med høy konsentrasjon av kommunale boliger i. Målet for innsiktsarbeidet er å komme med forslag på konkrete tiltak som skal bedre tilbudene og tjenestene i disse områdene i bydelen.

Eksempler på tjenesteutvikling

 • «Rask hjelp og riktig støtte i foreldrerollen». I delprosjektet ble gjort et stort innsiktsarbeid om å være foreldre med hjelpebehov hjelp av Kompetansesenteret for brukerstøtte og tjenesteutvikling i Trondheim, som blant annet brukte intervjuere med brukererfaring til kvalitative intervjuer. Rapporten viser til 11 tiltak som det nå jobbes videre med. Et av tiltakene er en interaktiv nettside hvor en kunne spørre om råd og veiledning. 13. Oktober 2020 lanserte Stavanger tjenesten «Foreldre spør»
 • «Sammen i overgangen». Arbeidet med å gjøre overgangen barnehage-skole enda bedre i prosjektet Det er delt ut en «overgangskoffert» til alle førskolegrupper og 1. klassene i kommunedelen. Universitetet i Stavanger for å følge opp arbeidet med overgangskofferten ute i virksomhetene. I dette samarbeidet er det utarbeidet praksisoppdrag hvor barnehagene og skolene skal gjennomføre minst ett oppdrag og gi en tilbakemelding på dette. To førskolegrupper og to 1. klasser får veiledning før og etter gjennomføring av oppdraget.
 • Det jobbes nasjonalt med å utvikle et digitalt verktøy for helsestasjon og skolehelsetjenesten, DigiHelsestasjon og digiUng. Helsesykepleier i skolehelsetjenesten på Storhaug er aktivt med i utforming og testing. Verktøyet skal piloteres i januar 2021. Målet er at det skal være klart til bruk våren 2021. DigiUng er for barn og ungdom over 13 år. Målet er at dette verktøyet er klart for bruk høsten 2021.
 • Områdesatsingen har gått sammen med andre kommunale aktører for å skape et Bydelsfellesskap i sentrale lokaler i østre bydel. «Kvitsøygata 3» legger til rette for samhandling og tjenesteutvikling. Her finnes administrasjonen i Områdesatsingen, Storhaug frivilligsentral, Ungdoms- og juniorklubb, Sosiale foretak knyttet til Storhaug unlimited, Home-start familiekontakten, deler av tilbudene knyttet til helsestasjon- og skolehelsetjeneste, som COS-gruppe og barselgruppe. Storhaug bydelsavis og Storhaug historielag har også tilhold her. I tillegg er stedet et møtepunkt for prosjekter knyttet til Inkludering gjennom tidlig innsats. Kommunedelsutvalget har også lagt sine møter hit. Gjennom nettportalen Aktiv kommune kan også innbyggere booke og låne lokalene.
 • Tjenesteutvikling innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet og å bidra til at flere deltakere i introduksjonsprogrammet får varig tilknytning til arbeidslivet. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Flyktningseksjonen og NAV og vil fokusere på å avdekke muligheter i lokalt næringsliv, trainee-ordninger, mentorskap og oppfølging av språkopplæring.

Eksempler på medvirkningsprosesser

 • Gjennom nærmiljøtilskudd er det utdelt omtrent 3 millioner kroner fordelt på 120 tiltak. Tilskuddsordningen er åpen for beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre som ønsker å bidra til bedre nærmiljø.
 • Gjennom samarbeid med Ungdom & fritid i Stavanger kommune ansatte vi 13 ungdommer med flerkulturell bakgrunn til å drive innsiktsarbeid i august/september 2020. Ungdommene fikk opplæring i kvalitativ metode og trening i å stille spørsmål. De valgte selv spørsmål de opplevde som viktige for ungdom. Rundt 60 intervjuer er loggført og analysert. Resultatene er tatt med videre til å utvikle piloter som skal være med og løfte frem stemmene til unge på Storhaug og motivere dem til å delta i diskusjoner om spørsmål som omhandler dem.
 • Høsten 2019 ble det etablert en nabolagsinkubator i Kvitsøyagata 3. Storhaug unlimited gir støtte og økonomiske midler til ildsjeler som ønsker å løse sosiale utfordringer på Storhaug. Inkubatoren er et resultat av samarbeid mellom Stavanger kommune og Tøyen unlimited. Det er per november 2020 gitt støtte til 23 personer og har ført til etablering av et titalls ideelle foretak.

Uteareal og nærmiljø

 • Gjennom tett samarbeid mellom Områdesatsing og Park og vei forbedres grønnstruktur, friområder, tur-gang- og sykkelstier, skolegårder, uteanlegg i barnehager, idretts- og aktivitetsanlegg.
 • I et samarbeid med Ungdom & fritid og Sølvberget bibliotek gjennomføres det ulike aktiviteter for barna i bydelen. Det er også gjennom samarbeidet laget et microbibliotek med aktuelle bøker og annet materiell som er tilgjengelig i bydelsfellesskapet.
 • Gjennom utprøving av tilrettelegging for sosiale entreprenører i kommunale anskaffelser har sosiale entreprenører blitt brukt i utviklingen av friluftsområdet Emmaus. Dette resulterte i restaurering av båthus og brygge i bydelens friluftsområde, samt bygging av to gapahuker.

Nyttige lenker

Stavanger kommune sine sider om områdesatsingen

Områdesatsingen på Storhaug sin Facebookside

 

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon