Drammen

Drammen kommune har i dag en områdesatsing på Strømsø, etter endt områdesatsing på Fjell. Staten har hatt et samarbeid med Drammen om områdesatsing siden 2014, da Fjell 2020 ble prioritert som prosjekt. 

 

Formålet med områdesatsingen på Fjell er å utvikle det fysiske nærmiljøet, bidra til bedre tjenestetilbud, spesielt rettet mot barn og unge, samt å mobilisere lokale ressurser og skape aktive lokalsamfunn. Drammen kommune er nå i gang med områdesatsing på Strømsø, etter gjennomført områdesatsing på Fjell. Strømsø ligger mellom Telthusgata, Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Rundtom på Strømsø. Området er på mange måter å anse som Drammens gamleby, har over lengre tid utviklet seg til å bli et område med lave levekår.

Drammen er blant storbyene med høyest barnefattigdom, hvor nesten hvert femte barn vokser opp i en familie med lav inntekt. Flere kommunedeler i Drammen opplever en opphoping av levekårsproblematikk, og det er behov for å ta grep for å forebygge fattigdom. Drammen kommune er nå i ferd med å utvikle nye virkemidler og nye strukturelle grep for å sette innsatsen inn tidligere, og jobbe mer forebyggende. Deler av dette bygger på erfaringer fra arbeidet på Fjell, gjennom prosjektet Fjell 2020. På denne måten oppfylles også målet om å videreføre de gode erfaringene fra områdesatsingen til andre deler av kommunen.

Strømsø 2030

Grunnlaget for satsningen på Strømsø er basert på kommunestyrets ønske om å løfte et område preget av lavere levekår. Levekår kan best måles ved hjelp av ulike indikatorer som sier noe om befolkningens forutsetninger og livssituasjon. Levekårsindikatorene sier blant annet noe om demografi, økonomi, utdanningsnivå, helsetilstand, inkludering og boligsituasjonen. Indikatorene alene betyr ikke at et område har levekårsutfordringer. Det er opphopningen av faktorer, sammen med forhold ved det fysiske miljøet, som for eksempel høy forurensningsbelastning, et ensidig boligtilbud og mangel på trygge og attraktive offentlige møteplasser som gjør at dette området er utsatt. 

Formålet med en ny områdeplan er å:

 • Åpne flere gater for lek, samspill og byliv
 • Øke bokvalitet og områdets attraktivitet
 • Sikre myke trafikanter
 • Sikre verneinteresser
 • Etablere grønne lunger og møteplasser
 • Løse utfordringene med gjennomfartstrafikk,
 • Legge til rette for forsiktig fortetting ved «infill prosjekter»
 • Binde bydelen sammen med planlagt byutviklingsprosjekt på Tangen Brygge

Fjell 2020

Bakgrunnen for områdesatsningen var en levekårsundersøkelse som viste at Fjellområdet hadde de dårligste levekårene i Drammen. En relativt høy andel av befolkningen har lav inntekt og lav utdanning, og mange barn og unge vokser opp i lavinntektsfamilier. Arbeidet med satsningen har vært strukturert gjennom de tre strategiområdene tjenesteutvikling, områdeutvikling og ressursmobilisering.

Ressursmobilisering: Tiltaket var resultat av brukermedvirkning. Det ble gjennomført arbeidsverksteder med barn og unge, beboere, lokale organisasjoner og lokalt kommunalt ansatte der målet var å identifisere hvilke områder som ble ansett som utrygge på Fjell, og områder man ønsket å utvikle for å øke aktiviteten på Fjell. Videre ble det gjennomført brukermedvirkning for hvilken målgruppe området skulle utvikles for, og hva man ønsket inn i området. Se nærmere beskrivelse under «Brukermedvirkning». Hundremeterskogen ble utpekt av befolkningen på Fjell som det området man ønsket å utvikle først.

Tjenesteutvikling: Kommunalt ansatte og private aktører i området var invitert til å gi innspill. I og med at utviklingsområdet hadde to kommunale og to private barnehager i nærområdet, så ble området utviklet for aktivitet til småbarn og deres familier. Området brukes nå daglig av barnehagene, og bidrar derfor til at barnehagene kan gi bedre tjeneste ved at barna har flere gode uteområder å spille på. Både parken og gangveiene bidrar til at nærområdet kan brukes til turområde og til rekreasjon, og området oppleves som trygt. Det bidrar også inn i målet om økt fysisk aktivitet på Fjell og til bedre psykisk helse. Med en stor andel befolkning med innvandrerbakgrunn, er det viktig å tilrettelegge for gode gangveier i nærområdet, da mange ikke bruker skogsområdet, som ligger rett ved.

Områdeutvikling: Hovedmålet med å anlegge denne parken var å gjøre det mest utrygge og forsøpla uteområdet på Fjell trygt, samtidig som det skulle skape aktivitet og forskjønne området. Resultatet ble en park tilpasset barn mellom 0-6 år, og med muligheter for grilling og med sitteplasser. På dagtid fungerer området som en attraktiv lekeplass for alle de fire barnehagene i området.
Gangveiene rundt området ble også forbedret og forbundet med andre gangveier, slik at det til slutt ble en sammenhengende gangvei rundt hele sentrumsområdet. Det ble tatt hensyn til at området er meget bratt, og gangveiene ble lagt slik at stigningen ikke ble så stor. Gangveien ble lyssatt.

I sluttevalueringen av satsingen fremkommer det at Fjell 2020 har vært en svært vellykket satsning med gode og viktige tiltak som har hatt stor betydning for befolkningen på Fjell. Hovedfunnene viser at: 

 • Organiseringen av prosjektet har vært god, og det har vært kort vei mellom beslutningstakere, prosjektledelse og leddene i organisasjonen
 • Kvalifiserings- og sysselsettingstiltakene har høy måloppnåelse sett opp mot delmålene i prosjektet, og det er dermed også sannsynlig at tiltakene har ført til noen grad av måloppnåelse i hovedmålet
 • Omdømmet på Fjell virker til å ha blitt bedre gjennom prosjektperioden, og det er svært sannsynlig har Fjell 2020 har påvirket til den positive utviklingen. De fysiske nærmiljøkvalitetene i området har bidratt til et estetisk løft
 • Satsningen har mange tiltak som tilrettelegger for at barn og unge kan få mestringsarenaer utenfor skolen på sin fritid. Fritidstilbudet på Fjell består blant annet av flere lavterskeltilbud og aktiviteter som introduserer barn og unge for nye fritidsaktiviteter

Nyttige lenker til prosjektene

Drammen kommune sine nettsider om områdesatsingene

Metoder brukt i områdesatsingen Fjell 2020

Sluttevaluering Fjell 2020

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon