Strategisk-tomtekjøp

Overordnet strategi

- se utfordringer og løsninger i sammenheng med andre politikkområder

 

Boligsosialt arbeid er et arbeid som berører flere avdelinger i en kommune. Derfor kan det være nyttig å ha det boligsosiale perspektivet med seg i store deler av det arbeidet kommunen gjør. Svært mange kommuner oppgir at de har fått innarbeidet boligsosiale hensyn i plan- og budsjettarbeidet. «Å ta boligsosiale hensyn i plan» innebærer å planlegge for boliger for alle befolkningsgrupper, også vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligsosiale hensyn i plan må forankres i kommunenes overordnede samfunns- og arealplaner, og konkretiseres med mål og tiltak i egne temaplaner (boligplaner). Boligplanen må knyttes opp mot kommunens økonomiplan og årlige budsjettarbeid. 

Flere kommuner oppgir at de har utarbeidet boligplaner i form av boligsosiale handlingsplaner eller tilsvarende, som er forankret i den overordnede kommuneplanen. I disse planene er det satt mål for ulike bolig- og tjenestetiltak for ulike grupper av vanskeligstilte på boligmarkedet.

Kommunene oppgir videre at det har gitt effekt å arbeide aktivt med boligsosialt arbeid over tid. De har fått en økt bevissthet på det boligsosiale feltet, de setter seg mål og jobber systematisk for å utvikle arbeidet. 

"Bustadsosialt arbeid må på dagsorden for at det skal vere eit prioritert område. Derfor er det viktig å løfte det fram i plan- og budsjettarbeid."
- Sunnfjord kommune

Regjeringen har i 2020 utarbeidet et forslag til ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Lovforslaget er en del av Norges bidrag for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030, om å utrydde fattigdom og sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester (delmål 11.1).

Hele høringssaken kan du lese mer om på regjeringen.no

Andre relevante kilder

Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020)