Samarbeid-på-tvers-og-organisering

Forankring og eierskap


- felles forståelse av ansvar, mål, metoder og tiltak hos ledelse og i fagmiljøet

 

Svarene i prosjektet «Erfaringer fra kommuneprogrammet» viser at programkommunene er svært opptatt av at arbeidet må være forankret både politisk og administrativt, og at det må være en felles forståelse for de utfordringene som kommunen står overfor. Kommunene gir uttrykk for at en solid forankring er en nødvendig forutsetning for arbeidet. Det går igjen i besvarelsene at programarbeidet har skapt en bevissthet omkring kommunens ansvar og muligheter i boligsosialt arbeid, satt feltet på dagsorden og bidratt til et bredere og mer helhetlig boligsosialt arbeid. Kommunenes ledelse har vært involvert i programarbeidet, og har i stor grad sørget for god forankring og prioritering av arbeidet gjennom hele organisasjonen, på tvers av ulike enheter. Kommunene påpeker også at det er viktig at ansvaret for koordinering av boligsosiale oppgaver er tydelig, og at det blir koordinert og organisert på en måte som fremmer tverrfaglig tilnærming.

Erfaring tilsier at suksessfaktoren «forankring og eierskap» er en kontinuerlig prosess, og er sårbart for utskiftninger av personer. Det kan være hensiktsmessig å se på denne suksessfaktoren som en «ferskvare med kort holdbarhet» (Molden og Røe, 2019), slik at kommunene holder temaet varmt.

Å utarbeide skriftlige rutiner kan gjøre arbeidet mindre sårbart ved skifte av personer. Det samme gjelder tverrfaglig samarbeid og god organisering av det boligsosiale arbeidet, inkludert organiseringen av virkemidler.

"Forankring av det boligsosiale arbeidet på overordnet nivå (kommunedirektørens ledergruppe) øker sjansen for å lykkes med de ulike satsningene."                                 
- Halden kommune

 

Hvordan skal kommunen sikre fortsatt forankring av arbeidet i kommunens politiske og administrative ledelse etter at programarbeidet er avsluttet?

Det er to forhold som peker seg ut i tilbakemeldingene fra kommunene. Det boligsosiale arbeidet forankres hos ledelsen gjennom: kommunenes planarbeid og organisering av arbeidet.

Kommunens planarbeid
Kommuneplanarbeidet er et langsiktig arbeid med planer som rulleres hvert fjerde år. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel, og behandles av både politisk og administrativ ledelse. Mange kommuner utarbeider en boligsosial-/boligpolitisk handlingsplan som forankres i kommuneplanen. 

Kommunene er opptatt av å sikre kontinuitet i det boligsosiale arbeidet og god forankring i kommunenes ledelse. Flere oppgir at innlemming av det boligsosiale arbeidet i kommunens overordnede planarbeid bidrar til å sikre god forankring. Selv om kommuneplanen som helhet rulleres hvert fjerde år, rulleres kommunenes budsjett- og økonomiplaner (og derved handlingsdelen) hvert år.

Organisering av det boligsosiale arbeidet
Flere av kommunene peker på organisering av det boligsosiale arbeidet som viktig dersom en skal få til en god forankring opp mot administrativ og politisk ledelse. Dette handler om hvor i organisasjonen kommunen har valgt å legge arbeidet, og hvordan de har valgt å organisere dette. Det handler om nivå i organisasjonen, og det handler om hvorvidt det skal opprettes en egen enhet eller om det boligsosiale arbeidet skal integreres i eksisterende enheter. Her viser erfaringene at det er gjort ulike valg som trolig avspeiler at kommunene er i ulike situasjoner. Dette kan ha å gjøre med både størrelse på kommunene, og hvordan de er organisert.

Mange kommuner har etablert et eget boligkontor som har ansvar for å sikre samarbeid på tvers av ulike sektorer i kommunen. Flere kommuner viderefører den tverrfaglige arbeidsgruppen for programarbeidet, der kommunalsjefene for aktuelle sektorområder deltar. Erfaringene viser at det ikke er noen «fasit» for hvordan en organiserer det boligsosiale arbeidet.  Det som passer i én kommune behøver ikke å passe i en annen. Det kommunenes erfaring imidlertid kan tyde på, er at det må være bevissthet rundt hvordan en organiserer dette arbeidet - både for å få til god forankring, og for å få resultater på feltet. 

Andre relevante kilder

Fra Helsebiblioteket: Forankring i ledelsen