Metode for å utvikle morgendagens boligløsninger

Fase 1: Forberedelse

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forberedelse
Fase 2
Oppstarten
Fase 3
Rigge innovasjonssamling
Fase 4
Innovasjonssamling
Fase 5
Etterarbeid
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen må ta stilling til om tidligfase innovasjon er egnet for å løse samfunnsutfordringen. For å ta en beslutning vil følgende måtte gjennomføres:

  • Lage en kort behovsbeskrivelse.
  • Hente inspirasjon og erfaringer.
  • Kartlegge nøkkelaktører som bør involveres.
  • Avklare og forankre oppstart politisk og administrativt.

Resultater fra fasen

  • Det er tatt stilling til om tidligfase innovasjon er egnet (se sjekkliste under verktøy).
  • Ledelsen i kommunen har valgt metoden som en nyttig fremgangsmåte for samskaping med flere aktører.
  • Beslutningen om å gjennomføre en tidligfase innovasjonsprosess er tatt og forberedelsen for en innovasjonssamling kan starte.
  • Erkjennelse om at prosessen kan gi flere mulige utfall, også helt uventede resultater.
  • En beskrivelse av utfordringene i en kontekst, slik at aktuelle interessenter og nøkkelaktører kan finne sin rolle og interesse i den.  
  • Nøkkelaktører som skal inviteres er kartlagt.

En liten gruppe beslutningstakere, eller ansatte som har fått et særskilt ansvar for å gjøre noe med den aktuelle samfunnsutfordringen.

Det kan være aktuelt å involvere samarbeidspartnere på statlig, regionalt eller lokalt nivå avhengig av tematikk.

Denne fasen er et forarbeid for en bredere medvirkningsprosess med innbyggerne. Kommunen kan legge vekt på å motivere nøkkelaktører til å delta i innovasjonssamlingen for å gjøre det lettere å rekruttere andre ønskede deltakere til samlingen.

Tidligfase innovasjon faller utenfor virkeområdet for regelverket for offentlige anskaffelser. Selve samarbeidet omfatter ikke kjøp av en vare eller tjeneste, men resultatet av en slik prosess kan lede til at det i etterkant igangsettes en offentlig anskaffelsesprosess. Jfr. Forskrift om offentlige anskaffelser §§ 8-2 og 12-2 er det bestemmelser om dialog med leverandører før konkurransen.