Innføring-i-tjenestedesign

Innføring i tjenestedesign

Tjenestedesign er et relativt nytt fagfelt hvor design av tjenester skjer i nært samspill mellom flere fagdisipliner på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, og brukerne spiller en aktiv rolle i
tjenesteutformingen. 

I prosessen med å forbedre, videreutvikle eller innovere velferdstjenester, tar designeren innbyggerens ståsted, ser på helhetsopplevelsen og legger til rette for gode brukeropplevelser før, under og etter at tjenesten er benyttet.

Utfordringen er ofte å balansere innbyggernes ønsker og behov med hva kommunen har mulighet for å implementere på kort eller lang sikt.

Tjenestedesignprosessen består av fire faser:

 1. Innsiktsfasen
 2. Idéfasen
 3. Utforming og utprøving
 4. Implementeringsfasen

Disse fasene er kort beskrevet under:

1) Innsiktsfasen

Innsiktsfasen handler om å sette brukerne i fokus. Gjennom å se tjenesten «gjennom brukernes øyne» etablerer designerne god forståelse for behov, barrierer og muligheter. I tillegg til å forstå sluttbrukerne og pårørende, sørger tjenestedesignere ofte også for å få innblikk i organisatoriske barrierer og suksesskriterier.

Sammen med forskningsbasert- og erfaringsbasert kunnskap hos kommunene danner designernes kunnskap grunnlaget for å foreslå nye løsninger, opplevelser og kontaktpunkter som gir høy verdi både for brukerne, pårørende og kommunens ansatte.

2) Idéfasen

I idéfasen er målet å sammen utvikle idéer for hvordan den nye tjenesten skal bli, eller hvordan man kan gjøre den eksisterende tjenesten bedre. Dette gjøres i fellesskap med brukere, pårørende, de ansatte i tjenesten og andre aktuelle aktører. Målet er å komme frem til gode, helhetlige konsepter som svarer på uttalte og latente behov. Idéene utvikles basert på funn og mulighetsrom identifisert i innsiktsfasen.

Når man i fellesskap har utviklet mange nye idéer gjøres en prioritering over hva gruppen har mest tro på. Disse idéene tas med tilbake av designerne som raffinerer dem og utvikler visualiserte konsepter for videre testing.

3) Utforming og utprøvingsfasen

Målet med utforming og utprøvingsfasen er å utforme hele eller deler av tjenesten slik at denne kan prøves ut sammen med brukerne for å validere gruppens antagelser. Designerne utvikler tjenestescenarioer og skisser av kontaktpunkter som løfter det nye tjenestekonseptet fra tegnebordet og ut i virkeligheten.

For å validere tjenestekonseptet prøves det ut sammen med brukere i kontekst. Dette er et uvurderlig steg i prosessen fordi man i liten skala får prøvd og feilet og bekreftet hva som fungerer og ikke. Lærdommene fra utprøvningen blir med videre i konseptutviklingen. Hele den nye tjenestens funksjon sammenfattes i et tjenestekart som danner grunnlaget for videre utvikling av tjenesten.

4) Implenteringsfasen

Overgangen fra idé- og konseptfasen til å starte implementering er et kritisk punkt fordi organisasjonen må være innstilt på, og moden for, endring. Derfor kartlegger man tidlig de nødvendige forutsetningene for implementering og utvikler en overordnet plan for forankringsarbeidet.

Verktøyene fra prosessen og råd og anbefalinger fra designerne underveis er med på å danne et godt grunnlag for å implementere og videreutvikle tjenesten i organisasjonen.

Andre relevante kilder

 

Tjenestedesign

Er en brukersentrert måte å utvikle tjenestene på. Grunntanken er å sette brukeren i sentrum for utviklingsprosessen og se hele tjenestetilbudet fra brukerens perspektiv. På den måten kan tjenestedesignerne utvikle og organisere mer verdifulle, effektive og helhetlige tjenester, som svarer på reelle brukerbehov. Det gir helt andre løsninger enn dersom vi hadde tatt utgangspunkt i forvaltningens behov.

 • KS Veikart for tjenesteinnovasjon
 • Doga, Tiden inne for tjenestedesign, 10 eksempler på kommunale tjenestedesignprosesser 
 • Metodeverktøy for innføring av tjenestedesign i Asker. Prosess, resultat og erfaringer for utvikling av metodeverktøyet, sammen med tidligere erfaringer fra DOGA, tjenestedesignbyrået Livework og samfunnsinnovatørene i SoCentral. Pilotprosjektet i Asker skal inspirere og danne grunnlag for kunnskapsoverføring til andre kommuner.
 • Asker Velferdslab

  Asker Velferdslab handler om hvordan velferdstjenester kan gå fra saker til mennesker, og er en arbeidsform på tvers av kommunens tjenesteområder. Det er ikke en erstatning for de ordinære tjenestene eller en ny tjeneste, men et supplement. Gjennom tidlig investering og koordinert oppfølging skal en familie eller en ungdom få bedre levekår, bedret livskvalitet og på sikt ha behov for mindre tjenester fra det offentlige. Asker kommune har en ambisjon om at framtidens tjeneste som hovedregel skal dreie seg om at «ingen beslutning om meg skal tas uten meg».

  Kommune
  Asker kommune
 • Sarpsborg kommune har en ambisjon om null bostedsløse

  «Hjemveien - Boligsosiale tjenester på brukernes premisser» er et konsept utviklet gjennom tjenestedesign (Comte Bureau), og kan enkelt benyttes av andre kommuner på et mangfold av kommunale tjenester. Verktøy og prosesser fra designfaget tar hensyn til både brukerperspektiv og systemperspektiv.

  Kommune
  Sarpsborg kommune
 • Bruk av tjenestedesign i Nittedal kommune

  Nittedal kommune har valgt å benytte tjenestedesign som metode i tre endringsprosesser. Eksempelet det vises til her, gjelder utvikling av boligtjenestene. Formålet var å få innsikt om brukernes behov, og hvilke verdier og arbeidsoppgaver som skal ligge til grunn for framtidig organisering av boligtjenestene. Første gang tjenestedesign som metode ble benyttet i kommunen, så gjaldt det utvikling av forebyggende tjenester i et folkehelseperspektiv. Nylig har kommunen også benyttet tjenestedesign til utvikling av demensplan, og vil i 2018 gjennomføre et fjerde prosjektet som omhandler digitalisering av søknader om hjelp til å skaffe bolig.

  Kommune
  Nittedal kommune