2. Identifiserings og kartleggingsfase

Fase 3: Individkartlegging

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Identifiser oppgaven og avklar føringer
Fase 2
Kartlegg befolkning, boforhold og bomiljø samt virkemidler og tjenester
Fase 3
Individkartlegging
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Å kartlegge de individuelle bolig- og tjenestebehov for vanskeligstilte på boligmarkedet er en sentral del av temaplanen.

Først når de vanskeligstiltes behov er grundig kartlagt har kommunen grunnlag til å foreslå og prioritere strategier og tiltak.

Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer eller familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Disse befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner

  • de er uten egen eid eller leid bolig
  • de står i fare for å miste boligen
  • de bor i uegnet bolig

Det er de enkelte fagavdelingene i kommunen som har oversikt over innbyggere med behov for bolig og tjenester. Aktuelle fagavdelinger som må bidra i kartleggingen av behov kan være: Boligkontor, NAV, barnevern, utekontakt, rustjeneste, psykiatrienhet, flyktningekontor, samt enheter utenfor kommunen, som for eksempel frivillige organisasjoner, krisesenter, fengsel, behandlingsinstitusjoner, spesialisthelsetjeneste.

  • Prosjektet må innledningsvis avklare hva som er hensikten med kartleggingen, forventet omfang av oppgaven, og hvilke roller de ulike aktører har i denne fasen.

Resultater fra fasen

Her er målet å skaffe oversikt over omfang og behov når det gjelder bolig og velferd som krever tiltak fra kommunen.

Denne delen av kartleggingsjobben blir vanligvis utført av prosjektleder, eventuelt i samarbeid med en prosjektgruppe som har fått ansvar for å utarbeide en helhetlig boligplan.