4. Bearbeidings -og ferdigstillingsfasen

Fase 2: Temaplan på høring

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Lage utkast til temaplan
Fase 2
Temaplan på høring
Fase 3
Ferdigstille og vedta temaplanen
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

 • Høring som begrep i denne veiviseren beskriver både lovregulert og ikke-lovregulert medvirkning.
 • Denne fasen handler om at flere aktører gis mulighet til å komme med innspill til planforslaget. Dette kan bidra til at kommunen, internt og eksternt, står mer samlet i valg som gjøres. Det bidrar også til at gode forslag til løsninger og tiltak kommer frem, som kommunen kan føye til kunnskapsgrunnlaget.

Resultater fra fasen

Gjennomført høring.

Hva slags type plan er dette? Kommunedelplan eller temaplan?

 • Er planen en kommunedelplan må kommunen følge plan- og bygningsloven. Loven sier blant annet at kommunedelplaner skal sendes på høring i minst seks uker. Planen skal også sendes på offentlig ettersyn. Har kommunen valgt å lage en temaplan er det ingen lovmessige krav til høring. De fleste kommuner ønsker likevel innspill.
 • Ansvarlig: prosjektleder/ansvarlig for temaplanen

Bestemme form for høring: Det finnes mange måter å få innspill på.

 • «Å sende på høring» betyr som oftest å sende saken til berørte parter, offentlige og private aktører, samt organisasjoner.
 • Når høringen ikke er regulert av plan- og bygningsloven, kan kommunen selv bestemme hvem som er høringsinstans. Eksempler på høringsinstanser kan være fylkesmannen, NAV, brukerorganisasjoner og rådgivende utvalg i kommunen (eks eldreråd).
 • Ansvarlig: styringsgruppe/ledergruppe

Høring fra privatpersoner: De fleste kommunene ønsker også innspill fra innbyggerne.

 • Noen kommuner legger opp til folkemøte hvor politikerne og andre inviteres til å komme med innspill. Kommunen kan legge saken ut på sine nettsider og formidle den via sosiale medier.
 • Ansvarlig: prosjektleder/ansvarlig for temaplanen

Særskilte møter: Kommunen kan velge ut organisasjoner og faginstanser som er særlig viktig å trekke inn i en høringsrunde.

 • Dette kan være møter med brukerorganisasjoner, politikere, administrativ ledelse og ulike fagkontor i kommunen.
 • Ansvarlig: prosjektleder/ansvarlig for temaplanen
 • Plan- og bygningsloven, kapittel 11 om kommunal planlegging.
 • Plan og bygningsloven, kapittel 5 om medvirkning i planleggingen §5-2 Høring og offentlig ettersyn:
  • Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt frist.
  • Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. Ved kunngjøring av planutkast skal det gjøres oppmerksom på om det finnes alternative utkast til planen som ikke har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er tilgjengelige på planmyndighetens kontor.