Organisering og tverrfaglig samarbeid

Fase 1: Oppstart

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Oppstart
Fase 2
Utarbeide kunnskapsgrunnlag
Fase 3
Forslag til modell utarbeides og vedtas
Fase 4
Gjennomføring
Fase 5
Evaluere og tilpasse
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Oppdrag mottas fra rådmann, mandat for arbeidet utarbeides, det besluttes hvordan arbeidet skal organiseres (styringsgruppe og arbeidsgruppe opprettes), arbeidsplan utvikles. Det informeres til ansatte om prosessen som igangsettes, og de tillitsvalgte involveres (merk at spesielle regler gjelder for samspill med arbeidstakerorganisasjoner ved omorganisering. Involverte i arbeidet gjøres kjent med kommunens verdier, mål og strategier innenfor det boligpolitiske fagfeltet, omtalt og vedtatt i kommunens planer hvor det fremkommer begrunnelse for oppdraget som er gitt. Det kan være hensiktsmessig å organisere arbeidet i en arbeidsgruppe. I denne fasen vil leder for arbeidsgruppen bli utpekt, styringsgruppe etablert, og arbeidsgruppen igangsatt. Det er viktig at de ulike arbeidsområdene er representert, og at en sikrer medvirkning fra de ansatte som besitter verdifull kompetanse. Størrelse på arbeidsgruppen og deltakernes fullmakter har betydning for handlingsrommet og følgelig fremdriften. Store grupper kan resultere i at diskusjonene blir unødig omfattende, og mangel på fullmakter kan føre til mange avklaringsrunder. Samtidig er det viktig at mange ansatte kan bidra og dette kan oppnås med god informasjon og åpne prosesser som omfatter deltakelse og medvirkning. Bred ansattmedvirkning bidrar også til forankring av arbeidet i organisasjonen. Arbeidsplan blir utarbeidet og lagt frem for styringsgruppen.  

 

Resultater fra fasen

  • Arbeidet er forankret i politisk og administrativ ledelse og i relevante enheter på operativt nivå
  • Mandat er utarbeidet
  • Arbeidsplan er utarbeidet og vedtatt

Oppstart

  • Oppdrag mottas fra rådmann med begrunnelse og mål for oppgaven som skal løses
  • Styringsgruppen etableres, får mandat
  • Arbeidsgruppen etableres, og bidrar i utvikling av arbeidsplan
  • Arbeidsgruppens leder legger frem arbeidsplan for styringsgruppen
  • Arbeidsgruppens leder sørger for at informasjon gis om arbeidet som igangsettes, og hvilken involvering det legges opp til (både ansatt- og brukermedvirkning)
Underprosess: Samarbeid på tvers