Organisering og tverrfaglig samarbeid

Fase 4: Gjennomføring

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Oppstart
Fase 2
Utarbeide kunnskapsgrunnlag
Fase 3
Forslag til modell utarbeides og vedtas
Fase 4
Gjennomføring
Fase 5
Evaluere og tilpasse
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Gjennomføringen vil bero på omfanget av endringene, og hvilken modell kommunen har valgt for organisering av sin boligsosiale virksomhet. Slik det fremkommer av eksemplene, og slik erfaringer med Husbankens boligsosiale programarbeid viser, velger kommunene ulike måter å organisere den boligsosiale virksomheten på. Målet om å møte brukerne med helhetlige og koordinerte boligsosiale tjenester er imidlertid sentralt i de fleste kommuner, uavhengig av hvilken organiseringsmodell kommunen velger.  Noen kommuner velger å samle ulike boligsosiale funksjoner for å ivareta brukeren med «en dør inn» prinsippet, og oppretter for eksempel et boligkontor uten at det nødvendigvis innebærer at ansatte må være organisert i samme enhet for å være en del av boligkontoret.

 

Resultater fra fasen

  • Organisatoriske endringer er gjennomført og implementert.
  • Arbeidsgruppens arbeid er avsluttet.

  • I gjennomføringsfasen er det behov for oppfølging for å sikre at de som omfattes av endringene er godt kjent med formålet, får delta i en dialog og får svar på spørsmål som eventuelt kan bidra til å skape uro.
  • Dersom kommunen har hatt en åpen prosess med stor grad av involvering i de foregående fasene, vil imidlertid det bidra til at risikoen for konflikter i gjennomføringsfasen minsker.
  • Arbeidsgruppen vil ikke være ansvarlig for gjennomføringen da denne bør inngå i ordinær styringsstruktur i kommunen.