Styringsinformasjon – Bolig for velferd

Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. 

Arbeidet kan deles inn i operative og strategiske oppgaver. De operative oppgavene handler om å gi råd og veiledning, skaffe egnede boliger, tildele økonomisk støtte, iverksette bo- og nærmiljøtiltak, og å gi oppfølging og tjenester i hjemmet. De strategiske oppgavene handler om å sette langsiktige mål, utvikle tiltak og virkemidler for å nå disse målene, sette av økonomiske og faglige ressurser til arbeidet, og avgjøre hvor og av hvem de ulike operative oppgavene skal løses.

God målretting og styring av det boligsosiale arbeidet 

Ambisjonen til nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon har vært at de valgte styringsparameterne og støttedataene i sum skal bidra til god målretting og styring av det boligsosiale arbeidet, og gi bedre oversikt og forståelse av sammenhengen mellom innsats og resultater i strategien Bolig for velferd.

For å sikre god styring og målretting av arbeidet, og vise sammenhengen mellom innsats og resultat, er utviklingen av styringsparametere med resultatmål og målemetoder avgjørende.

De 15 målsettingene er en operasjonalisering av de tre hovedmålene, de sju innsatsområdene og den særlige innsatsen rettet mot barnefamilier og unge. Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med arbeidet er beskrevet i strategien Bolig for velferd og i arbeidet med bedre styringsinformasjon. Disse gir grunnlaget for utvikling av styringsparametere og resultatmål.

Det er definert tre nasjonale resultatmål for den særlige innsatsen rettet mot barnefamilier og unge i strategien Bolig for velferd. Styringsparameterne med resultatmål som berører disse områdene må anses som styrende for både det statlige og kommunale arbeidet. For oversikt over alle styringsparameterne vises til sluttrapporten for prosjektet. Totalt har prosjektet utviklet i overkant av 50 styringsparametere til de 15 målsettingene.  I sluttrapporten presenteres noen hovedindikatorer for strategien Bolig for velferd. Disse gir samlet en kortfattet oversikt over boligsosiale området.

Hvorvidt styringsparameterne og resultatmålene omtales som avvik eller suksess, kan ha betydning for om styringsinformasjon motiverer til forandring. I følge kommunene i prosjektet må rapportering også handle om hva man lykkes med i det boligsosiale arbeidet.

Hovedindikatorer for Bolig for velferd

Nedenfor følger en overskrift over hovedindikatorene til Bolig for velferd, med tilhørende beskrivelse av kritisk suksessfaktor, styringsparameter, restultatmål og målemetode. 

Målsetting 2: Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn tre måneder

 

Illustrasjon av to senger

 

Kritisk suksessfaktor Midlertidige boliger brukes kun i korte perioder der det ikke er mulig å bistå med å finne umiddelbare, permanente boligløsninger
Styringsparameter Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd.
Resultatmål Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder innen 2020.
Målemetode KOSTRA

 

Målsetting 3: Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud

 

Illustrasjon av familie som drømmer om bolig

 

Kritisk suksessfaktor Midlertidig botilbud skal bare brukes i akutte situasjoner for barnefamilier der det ikke er mulig/hensiktsmessig å bistå til å finne umiddelbare, permanente boligløsninger
Styringsparameter Antall barnefamilier i midlertidig botilbud
Resultatmål Ingen barnefamilier skal bo i midlertidig botilbud innen 2020
Målemetode KOSTRA

 

Målsetting 6: Utleieboliger skal være av god kvalitet og i godt bomiljø

 

Illustrasjon av en bolig med hjerte med en hage som skal illustrere et godt og trygt bomiljø

 

Kritisk suksessfaktor Øke antall kommunalt disponerte boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (UU)
Styringsparameter Andel kommunalt disponerte boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere
Resultatmål 55% av alle kommunalt disponerte boliger skal være tilgjengelige for rullestolbrukere innen 2020
Målemetode KOSTRA

 

Målsetting 8: Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig

 

Hus med penger

 

Kritisk suksessfaktor Målrettet bruk av startlån og tilskudd til etablering for økt eieretablering
Styringsparameter Andel som leier kommunal bolig som har kjøpt bolig ved hjelp av startlån av alle startlånmottakere.
Andel startlån til barnefamilier 
Resultatmål Andel som leier kommunal bolig som har kjøpt bolig ved hjelp av startlån av alle startlånmottakere skal innen 2020 være 15%.
Minst 50 % av alle startlån skal gå til barnefamilier (gjelder hvert år i strategiperioden)
Målemetode Husbankstatistikk  Husbankstatistikk

 

Målsetting 9: Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon

 

Illustrasjon hus som ligger mellom to hender

 

Kritisk suksessfaktor Bostøtten som virkemiddel for å bidra til god og trygg bosituasjon for barnefamilier
Styringsparameter Andel barnefamilier som mottar bostøtte i eid bolig av totalt antall barnefamilier som mottar bostøtte
Resultatmål Alle barnefamilier som bor i eid bolig og har rett på bostøtte skal få det innen 2020
Målemetode Husbankstatistikk

 

Målsetting 11: Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde en trygg og god bosituasjon

 

Illustrasjon av et mennesker i en bolig som ligger i en hånd

 

Kritisk suksessfaktor Kartlegge oppbygging av oppsøkende team i kommunen
Styringsparameter Antall kommuner med oppsøkende team
Resultatmål Økende antall kommuner med oppsøkende team
Målemetode IS 24/8

 

Målsetting 12: Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer

 

Illustrasjon av to hus med tannhjul rundt

 

Kritisk suksessfaktor Kommunene møter en samordnet stat
Styringsparameter Andel kommuneansatte som er enige i at kommunen møter en samordnet stat
Resultatmål Andel kommuneansatte som er enige i at kommunen møter en samordnet stat, skal innen 2020 øke med 25%
Målemetode Husbanken sin kommuneundersøkelse

Andre relevante kilder

Alle styringsparametre er presentert i rapporten Bedre styringsinformasjon i kapittel 5.