SIRKULÆR PROSESS

Styringshjulet

Bakgrunn for dette arbeidet

 

Styringshjulet fra DFØ's veileder som viser de fire trinnene i mål-og resultatstyrings prosessen. 1. trinn overordnet mål og strategi 2. styringsparameter 3. resultatmåling og vurdering 4. læring og forbedring.

 

 

Figuren viser styringshjulet fra DFØ's veileder. 

Mål – og resultatstyring gjennom alle de fire stegene i styringshjulet er godt forankret i ledelsen og blant ansatte gjennom hele prosessen. Mål – og resultatstyrings brukes som et positivt verktøy for styring av virksomheten (eller prosjekter) for å oppnå kontroll, læring, utvikling og forbedring på alle nivå. 

Styringsinformasjon kan vise at det er behov for ulike typer forbedringstiltak. Det er lederne som er ansvarlige for å skape en god kultur for læring og forbedring og et system for oppfølging av resultater.

I det nasjonale styringsprosjektet «bedre styringsinformasjon» har kommunene understreket betydningen av god forankring. Styringsinformasjon må settes på dagsorden for å oppnå eierskap på alle nivå. Forankring i overordnede plandokument, politisk og administrativ ledelse og forankring blant ansatte fremholdes som viktige premisser for å lykkes med mål- og resultatstyring.

«Vi har virksomhetsrapportering til rådmannen og bystyrekomiteen hver måned. Rådmannens engasjement og krav har uten tvil bidratt til at vi har oppfattet dette som viktig. Men vi må få med de ansatte. Uten de ansatte – kommer vi ikke langt».
(Drammen kommune)

DFØs styringshjul viser de mest relevante stegene i mål og resultatstyring, Styringshjulet handler om   å sette mål for hva virksomheten skal oppnå og måle resultater og sammenligne det med målene og bruke den informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten.   

Hvem gjør hva i dette trinnet?

Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.

Hvem gjør hva i dette trinnet? Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.
Trinn 1
Overordnede mål og strategi
Trinn 2
Styringsparametere
Trinn 3
Resultatmåling og vurdering
Trinn 4
Læring og forbedring