Hvordan Bodø kommune implementerer

Selv om det kan være utfordrende å relatere bærekraftsmålene til kommunehverdagen og iverksette disse i kommunal planlegging, så er det mange kommuner som har gått foran og gjort dette på en god måte. Dette gjelder både store, mellomstore og små kommuner i ulike deler av landet.

Under er det gode eksempler på hvordan ulike kommuner har tilnærmet seg bærekraftsmålene og hvordan de iverksetter disse i egen organisasjon og gjennom planverket.

Bodø kommune deler hvordan de jobber med bærekraftsmålene i sin hverdag. Bærekraftsmålene er forankret i både i det strategiske og i det operative arbeidet.
I den første filmen under forteller ordføreren hvordan de jobber strategisk med bærekraftsmålene, og i den andre filmen deler folkehelsekoordinatoren i Bodø hvordan de implementerer bærekraftsmålene i det operative arbeidet. 

Du har ikke tilgang til:

 • YouTube.com
 • Vimeo.com
Vennligst ta kontakt med IT-ansvarlig da sperren ligger på nettverket hos deg og ikke Veiviseren.no.

Du har ikke tilgang til:

 • YouTube.com
 • Vimeo.com
Vennligst ta kontakt med IT-ansvarlig da sperren ligger på nettverket hos deg og ikke Veiviseren.no.

 • Det gode liv i Bodø

  FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Tilrettelegging av en bærekraftig samfunnsutvikling er Bodø kommunes rammeverk for å skape en attraktiv kommune som folk trives i og har lyst til å etablere seg i og bo i.

  Rapporten "Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020" beskriver status på positive og negative påvirkningsfaktorer for befolkningens helse og livskvalitet i Bodø. Temakalenderen til satsningen "Det gode liv i Bodø" (DGLB) skal bidra til at hele samfunnet samles om felles løft til samme tid. Dette for å skape positiv endring på utfordringene og aktualisering av bærekraftsmålene.

  Kommune
  Bodø kommune