Bærekraftsmålene og kommunal planlegging

Bærekraftsmålene ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015, se FN sambandets nettside om bærekraftsmålene. De er en del av Agenda 2030 som er en felles global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Til sammen er det 17 bærekraftsmål, med 169 delmål, som konkretiserer hva en slik samfunnsutvikling innebærer, og hvor miljø, økonomi og sosial utvikling sees i sammenheng. Dette ligger beskrevet godt på regjeringen.no.

I Norge har Regjeringen gitt norske kommuner og fylkeskommuner en sentral rolle i arbeidet med bærekraftsmålene. I «Nasjonale forventingene til kommunal og regional planlegging 2019-2023» fremheves kommuner og fylkeskommuner som nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og bærekraftsmålene blir beskrevet som det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Regjeringen forventer at bærekraftsmålene legges til grunn både for lokal og regional areal- og samfunnsplanlegging. 

FN har anslått at som 2/3 av de 169 delmålene forutsetter handling fra lokale aktører, og kommunene er sentrale for å få til samarbeid mellom næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere for å ta tak i lokale utfordringer og samtidig bidra til å håndtere de globale utfordringene.

Bærekraftbegrepet blir gjerne operasjonalisert gjennom de tre dimensjonene økologisk, sosial og økonomisk bærekraft. Disse illustreres i figuren under. Bærekraftsmålene kan også relateres til disse tre dimensjonene for å synliggjøre sammenhengen mellom dem. Den økonomiske dimensjonen må bygge på den sosiale og økologiske dimensjonen, og figuren illustrerer dessuten en tyngdepunktsforskyvning i hvilke hensyn som må vektlegges for å skape en mer bærekraftig samfunnsutvikling. I tråd med tanken om at bærekraftig utvikling ligger i overlappingen mellom de tre dimensjonene, tydeliggjør modellen at innsats for å nå enkeltmål bare svarer til en av dimensjonene. En bærekraftig samfunnsutvikling forutsetter at målene sees i sammenheng.

Bærekraftmålenes tre dimensjoner: økonomi, samfunn og miljø og klima

 

Bærekraftsmålene er globale og det er derfor nødvendig å relatere disse til en norsk kontekst for at de skal kunne omsettes til handling. I slike prosesser, er det likevel viktig at de grunnleggende prinsippene i Agenda 2030 blir ivaretatt. Prinsippet om at ingen skal utelates - eller «leavning no one behind» - understreker at bærekraftsmålene ikke er nådd før de er nådd for de mest sårbare og marginaliserte menneskene og gruppene i samfunnet.  

 • Det gode liv i Bodø

  FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Tilrettelegging av en bærekraftig samfunnsutvikling er Bodø kommunes rammeverk for å skape en attraktiv kommune som folk trives i og har lyst til å etablere seg i og bo i.

  Rapporten "Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020" beskriver status på positive og negative påvirkningsfaktorer for befolkningens helse og livskvalitet i Bodø. Temakalenderen til satsningen "Det gode liv i Bodø" (DGLB) skal bidra til at hele samfunnet samles om felles løft til samme tid. Dette for å skape positiv endring på utfordringene og aktualisering av bærekraftsmålene.

  Kommune
  Bodø kommune
 • Kommuneplanens samfunnsdel og planlegging etter FNs bærekraftsmål

  Kommuneplanens samfunnsdel i Lunner kommune bygger på FNs bærekraftsmål. Ved fullstendig revisjon av planen, som ble sluttført i 2020,  valgte kommunestyret ut flere bærekraftmål kommunen skulle fokusere på i planperioden. Lunner kommune gjennomførte en relativt omfattende prosess med innbyggerinvolvering, og gikk flere runder med arbeidsgrupper i kommunestyret, politiske råd og utvalg.  

  Kommune
  Lunner kommune
 • Implementering av FN sine berekraftsmål i Bømlo kommune

  Bømlo kommune implementerte FN sine berekraftsmål i kommuneplanen sin samfunnsdel, «Bømlo 2049 – KPS» som blei godkjent i kommunestyremøtet i juni 2019. Kommunen var blant dei første i Noreg som gjorde dette arbeidet. 

  Kommune
  Bømlo kommune