Omsorg 2020

Type publikasjon:
Plan/strategi
Utgivelsesår:
2015
Offisielt nummer:
I-1162 B
Gjelder for årene:
2015 - 2020

Kort sammendrag

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020. Den omfatter prioriterte områder i regjeringsplattformen og konkrete tiltak for å styrke kvaliteten og kompetansen i omsorgstjenestene i oppfølgingen av Meld.St.29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Sammen med stortingsmeldingen Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet og folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter gir planen et godt grunnlagsmateriale for kommunene i deres planlegging og utvikling av helse- omsorgssektoren.

Omsorg 2020 dekker hele livsløpet og alle brukere av omsorgstjenester uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming. 

Planen beskriver utfordringer:

 • Mange pasienter/brukere har flere sykdommer samtidig og mer komplekse tilstander
 • Tjenestene er fragmenterte og lite koordinerte
 • Brukerinvolvering og brukerperspektivet er fortsatt for dårlig ivaretatt
 • Ledelsesutfordringene er store
 • Store demografiske utfordringer: Hvordan sikre en bærekraftig utvikling med en aldrende befolkning med endrede sykdomsmønster og økte krav og forventninger?

Kommunene oppfordres til å sette fornyelse og forbedring av omsorgssektoren på dagsorden.

I dag er det to nesten like store aktører i omsorgssektoren målt i antall utførte årsverk: Familien og kommunen. Kommunene utfører over 130.000 årsverk, mens familie og pårørendes omsorgsarbeid anslås til om lag 100.000 årsverk. Utover dette står frivillige, ideelle og private for en mindre andel av tjenesteproduksjonen. 

Sentrale føringer eller konklusjoner

 • Morgendagens omsorg skal utvikles sammen med pasienter, brukere og deres pårørende. Brukerne skal få større innflytelse over egen hverdag.
 • Sterke samspill med frivillige, ideelle og private aktører.
 • En bærekraftig helse- og omsorgstjeneste vil kreve faglig omstilling, systematisk kvalitetsforbedringsarbeid, god kompetanse, faglig og strategisk lederskap og tverrfaglig samarbeid.
 • Tjenestene skal drives effektivt og innovativt tilpasset pasienter og brukeres behov, og være inspirerende og rekrutteringsattraktive fagmiljøer.
 • En sterkere hjemmetjeneste som kan bidra til å utsette institusjonsinnleggelse. 
 • Behov for tidlig innsats, som vil kreve tverrfaglige samarbeid.
 • For å skape et omsorgsfullt samfunn, må flere involveres i denne oppgaven. Fremtidens utfordringer vil gjøre at flere pårørende påtar seg omfattende omsorgsoppgaver, og de må få støtte og faglig veiledning fra den offentlige helse- og omsorgstjenesten, og ikke økte økonomiske og helsemessige belastninger.
 • Det er behov for nye innovative løsninger, å ta i bruk ny teknologi og nye faglige metoder. Det er først og fremst i kommunene dette innovasjons- og fornyingsarbeidet må foregå, og det vil skje i samspillet mellom ulike omsorgsaktører og både offentlige og private fag- og kompetansemiljøer.
 • Moderne og godt utstyrte lokaler er avgjørende for effektiv drift og godt arbeidsmiljø.
 • Regjeringen vil utvikle et nytt Kompetanseløft 2020 som handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling. 

Lenke til mer informasjon

Her kan du laste ned Omsorg 2020 (pdf).