Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken

Formål med loven eller retningslinjen:

Tilskuddet skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

En bolig er egnet når den har tilfredsstillende standard, og funksjonene og lokaliseringen er egnet for den som skal bo der.

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egenhånd.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

 • Hvem og hva det gis tilskudd til: Husbanken gir tilskudd til kommuner, selskaper og andre til oppføring av boliger og til kjøp av boliger, eventuelt i kombinasjon med utbedring av boligene slik at de blir egnet til formålet. Husbanken gir også tilskudd til ombygging av andre bygg til boliger. Husbanken gir ikke tilskudd til vedlikehold av boliger. Se § 3.
 • Hvem tildeler boligene: Det er kommunen eller et statlig helseforetak som tildeler boligene.
 • Krav når Husbanken gir tilskudd til andre enn kommunen: Eieren skal inngå en avtale med kommunen eller et statlig helseforetak om at kommunen eller helseforetaket skal ha eksklusiv rett til å tildele boligene til sine boligsøkere i minst 30 år. Se § 2.

  Eieren skal også tinglyse en klausul på eiendommen om tildelingsretten, og at boligene bare kan leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet.

  Eieren skal dessuten inngå en samarbeidsavtale med kommunen eller helseforetaket.

 • Boligenes egnethet og plassering: Boligene skal være egnet for målgruppen og bør integreres i vanlige og gode bomiljøer.
 • Spesielle hensyn ved samlokaliserte boliger: Ved søknader om tilskudd til samlokaliserte boliger krever Husbanken at boligene ikke får et institusjonsliknende preg. Boligene skal integreres i vanlige og gode bomiljøer.

Annet om loven eller retningslinjen:

 • Vurdering av søknadene, se § 8: Husbanken vurderer søknadene ut fra hver kommunes behov. Husbanken prioriterer de kommunene som har størst boligsosiale utfordringer. I tillegg legger Husbanken vekt på hvor godt tiltaket er egnet til å nå formålet med tilskuddsordningen. Det legges også vekt på prosjektøkonomien og prosjektgjennomføringen.

  Husbanken prioriterer prosjekter som gir boliger i gode bomiljøer for vanskeligstilte husstander med barn og unge.

 • Tilskuddsberegning, se § 9: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt faste satser for tilskuddet. Satsene fremgår av Veileder for tilskudd til utleieboliger.
 • Tilskudd kombinert med lån fra Husbanken: Tilskuddet gis gjerne i kombinasjon med lån til utleieboliger for vanskeligstilte fra Husbanken. 

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Link til loven eller retningslinjen:

Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken

Andre relevante kilder som utdyper loven eller retningslinjen:

Forskrift om lån fra Husbanken

Veileder for tilskudd til utleieboliger