Forskrift om investeringstilskudd fra Husbanken

Formål med loven eller retningslinjen:

Tilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.

Loven eller retningslinjens viktigste reguleringer for bolig- og tjenesteområdet:

  • Kommunene kan gjennom investeringstilskuddet få delfinansiert fremskaffelse av blant annet omsorgsboliger og plasser i institusjoner, blant annet sykehjemsplasser, for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Se § 2.
  • Med personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, menes her per­soner som trenger tjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil kunne variere gjennom døgnet og over tid. Dette inkluderer personer med langvarig so­matiske sykdommer, nedsatt funksjonsevne, ut­viklingshemming, rusproblemer eller psykiske lidelser og sosiale problemer.
  • I 2017 skal minimum 20 prosent av tilsagnsrammen gå til pleie- og omsorgsplasser som gir netto tilvekst. Husbanken prioriterer søknader som gir netto tilvekst. Når Husbanken gir tilskudd til et prosjekt som skal gi netto tilvekst, innebærer det at det totale antallet heldøgns pleie- og omsorgsplasser i kommunen skal øke. Plasser som ikke er finansiert med tilskudd, regnes også med. Pleie- og omsorgsplassene med netto tilvekst som Husbanken gir tilskudd til i prosjektet, skal gi en tilsvarende økning av kommunens totale antall pleie- og omsorgsplasser i minst ti år fra søknadstidspunktet. Dette innebærer at kommunen ikke kan avvikle heldøgns plasser i løpet av de første 10 årene.

    Ved søknader om tilskudd til ombygging/utbedring kan Husbanken prioritere kommuner som tidligere har mottatt en relativt liten andel av tilskudd til dette.

Annet om loven eller retningslinjen:

  • Kommunene skal disponere omsorgsboligene og sykehjemsplassene i minst 30 år. Se § 3.
  • For 2017 gis tilskuddet ut fra en anleggskostnad på maksimalt 3 144 000 kroner per sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Dette gir en maksimal tilskuddssats på 1 415 000 kroner per omsorgsbolig og 1 730 000 kroner per sykehjemsplass.
  • I følgende kommuner med særskilt høyt kostnadsnivå gis det i 2017 tilskudd ut fra en anleggskostnad på maksimalt 3 596 000 kroner per boenhet: Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Skedsmo, Oslo, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Sola, Bergen, Trondheim og Tromsø. Dette gir en maksimal tilskuddssats på 1 620 000 kroner per omsorgsbolig og 1 980 000 kroner per sykehjemsplass.

Departement (direktorat) som har ansvaret:

Helse- og omsorgsdepartementet

Link til loven eller retningslinjen:

Forskrift ominvesteringstilskudd fra Husbanken