Unges etablering boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Forfattar:
K. Johannessen, K. C. Astrup, P. Medby
Publisert av:
NIBR-rapport: 2013:22
Utgivingsår:
2013
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
NIBR

Kort om publikasjonen

Sidan 2007 har det vore ein liten nedgang i delen av bustadeigarar blant unge mellom 20–35 år. I denne perioden har det skjedd viktige endringar i dei unge sine etableringsvilkår. Rapporten ser på kva desse endringane består i, og kva for samfunns- og velferdsmessige konsekvensar dei kan ha for unge i etableringsfasen. Rapporten ser også på moglegheiter for å senke etableringsterskelen for unge.

Prosjektet hadde tre hovudproblemstillingar/tema: 1) utviklingstrekk ved dei unge si bustadetablering dei siste fem til sju åra, 2) samfunns- og velferdsmessige konsekvensar og utfordringar knytte til unge si bustadetablering og 3) tiltak. Målgruppa for prosjektet er unge i etableringsfasen. Som unge reknar ein dei som er mellom 20–35 år.

Oversikt over hovudfunn

  • Det har dei siste 20 åra vore ein sterk kontinuerleg vekst i realbustadprisar. Denne veksten har vore sterkare enn tilsvarande vekst i realdisponibel inntekt. Dette tilseier isolert at unge står overfor ein høgare etableringsterskel i dagens marknad.
  • Prisveksten i leigemarknaden kan svekke dei unge sine moglegheiter til å spare opp den nødvendige eigenkapitalen til å kjøpe eigen bustad.
  • Utviklingstrekk viser at den totale leigedelen blant norske husstandar er uendra (eller går litt ned). Blant unge har likevel leigedelen auka.
  • Bruken av startlån har auka kraftig i perioden det blir sett på. Auken i bruken av startlån kan ha bidratt til å motverke ein sterkare nedgang i eigardelen blant unge husstandar.
  • Casestudiane viser i hovudsak at unge i etableringsfasen har mange av dei same utfordringane i alle kommunane. Informantane understrekar at mange unge har problem med å spare saman til eigenkapitalkravet sjølve, og at mange er avhengige av hjelp frå foreldre eller startlån for å komme inn på bustadmarknaden.
  • Det er spesielt to krav som har gjort det vanskelegare for unge å etablere seg: kravet om 15 prosent eigenkapital og sjølvforsikring mot eventuelle renteaukingar på 5 prosent.

Lenke til meir informasjon

Les rapporten om unges etablering boligmarkedet

Jubileum balonger

Veiviseren - 1 år!

Hva har vi gjort på ett år?
Vi har fått inn 30 nye temaer, beskrevet 15 nye forskningsrapporter og fått inn 18 nye eksempler fra kommuner.

Hva gjør vi fremover?
Vi jobber med 2 nye e-læringskurs, flere filmer og nye temaer. Mye spennende som skjer!

Vil du være med å påvirke innholdet?
Bruk innspillsidene og brukerundersøkelsen som ligger ute her