Unges etablering boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Forfattar:
K. Johannessen, K. C. Astrup, P. Medby
Publisert av:
NIBR-rapport: 2013:22
Utgivingsår:
2013
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
NIBR

Kort om publikasjonen

Sidan 2007 har det vore ein liten nedgang i delen av bustadeigarar blant unge mellom 20–35 år. I denne perioden har det skjedd viktige endringar i dei unge sine etableringsvilkår. Rapporten ser på kva desse endringane består i, og kva for samfunns- og velferdsmessige konsekvensar dei kan ha for unge i etableringsfasen. Rapporten ser også på moglegheiter for å senke etableringsterskelen for unge.

Prosjektet hadde tre hovudproblemstillingar/tema: 1) utviklingstrekk ved dei unge si bustadetablering dei siste fem til sju åra, 2) samfunns- og velferdsmessige konsekvensar og utfordringar knytte til unge si bustadetablering og 3) tiltak. Målgruppa for prosjektet er unge i etableringsfasen. Som unge reknar ein dei som er mellom 20–35 år.

Oversikt over hovudfunn

  • Det har dei siste 20 åra vore ein sterk kontinuerleg vekst i realbustadprisar. Denne veksten har vore sterkare enn tilsvarande vekst i realdisponibel inntekt. Dette tilseier isolert at unge står overfor ein høgare etableringsterskel i dagens marknad.
  • Prisveksten i leigemarknaden kan svekke dei unge sine moglegheiter til å spare opp den nødvendige eigenkapitalen til å kjøpe eigen bustad.
  • Utviklingstrekk viser at den totale leigedelen blant norske husstandar er uendra (eller går litt ned). Blant unge har likevel leigedelen auka.
  • Bruken av startlån har auka kraftig i perioden det blir sett på. Auken i bruken av startlån kan ha bidratt til å motverke ein sterkare nedgang i eigardelen blant unge husstandar.
  • Casestudiane viser i hovudsak at unge i etableringsfasen har mange av dei same utfordringane i alle kommunane. Informantane understrekar at mange unge har problem med å spare saman til eigenkapitalkravet sjølve, og at mange er avhengige av hjelp frå foreldre eller startlån for å komme inn på bustadmarknaden.
  • Det er spesielt to krav som har gjort det vanskelegare for unge å etablere seg: kravet om 15 prosent eigenkapital og sjølvforsikring mot eventuelle renteaukingar på 5 prosent.

Lenke til meir informasjon

Les rapporten om unges etablering boligmarkedet

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon