Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder

Forfattar:
V. Nordvik og P. Medby
Publisert av:
NOVA Rapport 8/2007
Utgivingsår:
2007
Oppdragsgivar:
Finansiert gjennom samarbeidsavtalen mellom Husbanken, Byggforsk og NOVA.

Kort om publikasjonen

Denne rapporten summerer opp arbeidet i prosjektet «Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder». Hovudspørsmålet er korleis bustadmassen og prisane i ein lokal bustadmarknad blir påverka av utforming og dosering av selektive verkemiddel. Dette blir studert både teoretisk og empirisk, i tillegg til at litteraturen på feltet blir summet opp. Selektive verkemiddel er i denne samanhengen ulike former for tilskot eller lån til husstandar (bustøtte, bustadtilskot, startlån), dette er etterspørselsstimulerande tiltak.

Prosjektet har tidlegere produsert fleire notat, papers og ein artikkel i Journal of Housing Economics. Denne rapporten baserer seg i stor grad på desse.

Oversikt over hovudfunn

  • På kort sikt vil etterspørselsstimulerande selektive tiltak ikkje påverke bustadmassen.
  • Dei vil endre dei relative konkurranseforholda slik at befolkninga si fordeling i bustadmassen blir endra. Desse verkemidla vil også verke prisdrivande på kort sikt.
  • På lengre sikt vil desse effektane bli svekte ved at prisendringar fungerer som signal til bustadbyggarar.
  • I analysane av samanhengane mellom prisnivå i kommunane, fann rapporten ingen klare priseffektar.
  • Både (nye) kommunale leigebustader og selektive lån ser ut til å auke bustadmassen i ei langsiktig likevekt.
  • Estimeringsresultata viser også at dei selektive midla som blir brukte i den norske bustadpolitikken, evnar å påverke bustadmassen si fordeling etter disposisjonsform.

Lenke til meir informasjon

Les rapporten Selektive virkemidler i lokale boligmarkeder

Jubileum balonger

Veiviseren - 1 år!

Hva har vi gjort på ett år?
Vi har fått inn 30 nye temaer, beskrevet 15 nye forskningsrapporter og fått inn 18 nye eksempler fra kommuner.

Hva gjør vi fremover?
Vi jobber med 2 nye e-læringskurs, flere filmer og nye temaer. Mye spennende som skjer!

Vil du være med å påvirke innholdet?
Bruk innspillsidene og brukerundersøkelsen som ligger ute her